Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Pazarlama İlkeleri

Pazarlamanın önemi işletmelerce benimsenmesine karşın, ana kavramların anlaşılması ve uygulamada görülen zorlukların aşılması için pazarlama ilke ve işlevlerinin temelde daha iyi kavranması gerekiyor.

Pazarlama İlkeleri derslerindeki amaç öğrencilerin gerçek yaşamda değerli bulacakları kavram ve uygulamaları en yalın bir şekilde sunabilmektir.

İşletme Hukuku

İş Hukukuna giriş ve çeşitli sözleşmeleri konularıyla ders başlamakta,devamına İş Hukuku Avrupa Birliği Hukuku, Sigorta Hukuku ve Bankacılık Hukuku işlenmektedir.

Makroekonomi

Milli gelir hesaplamaları, uzun dönem ekonomik büyümenin temelleri; klasik, neoklasik ve keynesgil modeller, maddi ve para politikaları; işsizlik, enflasyon problemleri; makroekonomik politikalar; ekonomik dalgalanmalar (kısa vade), makroekonominin mikro temelleri, dünya ekonomisi.

Finansal Muhasebe II

Varlık Hesapları, Kaynak Hesapları (Borçlar), Özkaynaklar, Gelir Tablosu ve Satışlar Maliyeti Tablosu Hesapları, Gelir Heapları, Gider Hesapları, Maliyet Hesapları, Menkul Varlıklarla ilgili İşlemler, Nakit Akım Tablosu, Finansal Analiz.

İstatistik II

Tesadüfi değişkenler, sürekli, süreksiz değişkenler, tanımsal statistic, örnekleme teorisi, nokta ve aralık tahmini, tahminin güven aradığı, ana kütle ortalamaları arasındaki farkın aralık tahmini, ana kütle oranları arasındaki farkın aralık tahmini, hipotez testleri, basit Linear Regrasyon.

Sözlü İletişim

Dinleme, konuşma ve okuyup özetleme pratiği yapma. Mesleki konuları ele alıp tartışma. Proje çalışmaları yapma. Tanıtım ve sunuş yapma.

Mikroekonomi

Tüketici davranışı ve talep; firma, endüstri ve sector tanımları; piyasalar ve firma davranışları; üretim faktörleri ve maliyetler; dışsallıklar; tekelci piyasalar; insane kaynakları ve planlama, piyasalar ve rekabet stratejilei; devletin rolü.

Hukuka Giriş

Ders hukuk alanına genel bir giriş yapmaktadır. Hukukun niteliği ve sistemleri, hukukun gelişmesi, mahkemelerin yapıları ve çalışmaları dersin konularındandır. Aynı zamanda tüzel kişilik ve "kapasite" kavramları, Avrupa Birliği Hukuku ve Kurumları, şirketler hukuku vb. konular dersin kapsamını içerir.

Finansal Muhasebe I

Muhasebe Tanımı ve Önemi, Muhasebe İle İlgili Taraflar, Muhasebeyi Zorunlu Kılan Nedenler, Muhasebe Türleri, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Ticari İşlem, Hesap Kavramı, Temel Muhasebe Eşitliği, Ticari İşlemlerin Analizi ve Kaydı, Mali Tablo Tanımı, Türleri, Özellikleri ve Mali Tabloların Hazırlanması, Alacaklarla ilgili İşlemler, Envanter İşlemleri ve Satılan Malın Maliyeti.

İstatistik I

Bu dersin amacı, öğrencilere işletmelerde sayısal verilerin toplanmasını, analiz edilmesini ve bu analiz sonucunda elde edilen sonuçların yorumlanmasını sağlayan yöntemleri öğretmektir. İstatistik I’de şu konulara değinilmektedir: İstatistiksel verilerin düzenlenmesi, Merkezi eğilim ölçüleri (Ortalamalar), Değişkenlik ve asimetri ölçüleri, Olasılık teorisi, Tesadüfi değişkenler, Süreksiz ve sürekli olasılık, Örnekleme teorisi.

İçerik yayınları I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi