Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

İşitme Engelliler Öğretmenliği

Fakülte Sayfası | Aday Öğrenciler | Üyelikler | Kaynakça | İletişim

1.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
BİL 101 Bilgisayar 2 2 3
EDS 101 Yasalar ve Özel Eğitim 2 0 2
EDS 103 Özel Eğitim 4 0 4
EDS 105 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3
EDS 107 Psikolojiye Giriş 3 0 3
AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2
TUR 101 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2
ENG 101 Yabancı Dil I 3 0 3

2.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
İEO 102 Dil Gelişimi ve İletişim 3 0 3
İEO 104 İşitme Engelliler ve Eğitimi 2 0 2
İEO 106 Engelliler ve Toplum 2 0 2
EDS 102 Eğitim Psikolojisi 3 0 3
İEO 108 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 2 0 2
AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2
TUR 102 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 2
ENG 102 Yabancı Dil II 3 0 3

3.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
İEO 201 İşitme Engelliler ve Dil 3 0 3
İEO 203 Erken Çocuklukta Özel Eğitim 3 0 3
İEO 205 İşitmenin Doğası 2 0 2
EDS 201 Öğretim İlke ve Yöntemler 3 0 3
EDS 203 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3
EDS 205 Rehberlik 3 0 3
EDS 207 Sosyoloji 2 0 2

4.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
EDS 202 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2
IEO 202 İşitme Engellilerde Özel Öğretim Yöntemleri 3 0 3
EDS 204 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları 3 0 3
İEO 204 İşitme Engellilerde Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi 3 0 3
EDS 208 Eğitsel-Davranışsal Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3
EDS 210 Bilgisayar Destekli Eğitim 2 0 2
İEO 206 İşitme Engellilerde İletişim Becerileri 3 0 3

5.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
EDS 301 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi 2 0 2
IEO 301 Müzik Öğretimi 2 0 2
İEO 303 İşitme Engellilere Okuma-Yazma Öğretimi 3 0 3
İEO 305 Resim-İş Öğretimi 2 0 2
SGK 301 Seçmeli I 2 0 2
İEO 307 İşitme Engellilere Matematik Öğretimi 3 0 3
İEO 309 İşitme Engellilere Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler
Öğretimi
3 0 3
EDS 303 Sınıf Yönetimi 2 0 2

6.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
EDS 302 Drama 2 2 3
İEO 302 İşitme Engellilerde Türkçe Öğretimi 3 0 3
İEO 304 İşitme Cihazları I 2 0 2
İEO 306 İşitme Engellilere Fen Bilgisi Öğretimi 3 0 3
İEO 308 İşitme Engellilerde Alternatif İletişim Yöntemleri 2 0 2
EDS 304 Okul Deneyimi ve Kaynaştırma Uygulamaları 1 4 3
EDS 306 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2
SGK 302 Seçmeli II 2 0 2

7.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
EDS 401 İşitme Engellilerin Eğitiminde Ders Planı Geliştirme I 3 0 3
EDS 403 İşitme Engelliler için Öğretim Teknolo. ve Materyal Tasa. 3 0 3
EDS 405 Öğretmenlik Uygulaması I 2 8 6
EDS 407 Koklear İmplant ve Dinleme Eğitimi 3 0 3
IEO 409 İşitme Cihazları ll 2 2 3
IEO 411 Türk İşaret Dili I 3 0 3

8.Yarıyıl

 

Kod Dersin Adı T U K
EDS 402 İşitme Engellilerin Eğitiminde Ders Planı Geliştirme II 3 0 3
EDS 404 İşitme Engelliler için Öğretim Tekno. ve Materyal Tasa. II 3 0 3
EDS 406 Öğretmenlik Uygulaması II 2 8 6
EDS 408 Aile Eğitimi ve Rehberliği 3 0 3
EDS 410 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2
IEO 412 Türk İşaret Dili II 3 0 3
Genel Toplam Teorik Uygulama Kredi Saat
145 28 156 173

Seçmeli Ders Listesi

Kod Dersin Adı T U K
İEÖ İ.E.Ç. Matematik Kavramlar 3 0 3
İEÖ Aileyle Görüşme Teknikleri 3 0 3
İEÖ Sözsüz İletişim 3 0 3
İEÖ Öğretim Süreçlerinde Yeni Yaklaşımlar 3 0 3
İEÖ Temel Sanat Eğitimi I -II 3 0 3
İEÖ İ.E.Ç. Aile Eğitimi ve Öğretmenin Rolü 3 0 3
İEÖ Desen Yöntemleri 3 0 3
İEÖ Resim Öğretimi 3 0 3
Toplam

 

I. YARIYIL

 

Bilgisayar                                                                                                                          (2-0-2)

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde Internet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları

Ders Kitabı:

Güneş, A. (2007). Bilgisayar I ve II Temel Bilgisayar Becerileri.  Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Yasalar ve Özel Eğitim                                                                                                    (2-2-3)

Bu ders kapsamında öğretmen adaylarının özel eğitimin dünyada ve ülkemizdeki tarihsel gelişimini, bu alanda uygulanmış politikaları, ulusal ve uluslararası yasal durumu ve özel eğitim alanın Türkiye’deki mevcut yapısı hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Yasalar ve Özel Eğitim kitabı bu amaç kapsamında üç ana bölüm ve dokuz üniteden oluşmaktadır. Hukuk, Engel ve Toplum konusu birinci bölümü, Uluslarası ve Ulusal Düzenlemelerde Özel Eğitim ve Yasal Gelişmeler ikinci bölümü, Son Dönemde Türkiye’de Özel Eğitim ve Yasal Gelişmeler konuları da üçüncü bölümü oluşturmaktadır. Bu bölümlerde, tarihsel süreci de kapsayacak şekilde; yasalar ve özel eğitim ilişkisi, toplumsal gelişmelerle bir bütünlük içerisinde ele alınarak incelenmektedir.

Ders Kitabı:

Çitil, M. (2012). Yasalar ve Özel Eğitim. Ders Kitabı Türkiye: Vize Yayıncılık.

Özel Eğitim                                                                                                                       (1-2-2)

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

Ders Kitabı:

Diken, İ. H. (2013). Özel Eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Eğitim Bilimine Giriş                                                                                 (3-0-3)
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

Ders Kitabı:

Saylan, N. (2010). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık

Psikolojye Giriş                                                                                                                  (3-0-3)

Psikolojinin temel kavram, ilke, kuram ve alt alanlarını incelemek, psikoloji bilgilerinin gündelik yaşam ve eğitim alanları ile ilişkisini kurmaktır.

Ders Kitabı:

Morris C.G. (2002). Psikolojiyi anlamak (Çev. B. Ayvaşık ve M. Sayıl). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I                                                                                         (2-0-2)

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

Ders Kitabı:

Cebeci, S. (2010). Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Türkçe I: Yazılı Anlatım                                                                                                    (2-0-2)

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar.Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Ders Kitabı:

Aktaş, Ş. (2001). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları

Kavcar, C., Oğuzkan, F., & Aksoy, Ö. (2010). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık

                                                                       

Yabancı Dil I                                                                                                                      (3-0-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır

Ders Kitabı:

  • Chris, R., & Gillie, C. (2007). Face to Face. Cambridge University

2.Yarıyıl

Dil Gelişimi ve İletişim                                                                                                     (3-0-3)

Dil Gelişimi ve İletişim Dil ve iletişim temel kavramlarını tanımlama; yeryüzündeki dilleri sınıflama; Türk dilinin özelliklerini açıklama; dil edinim kuramlarını, dilin boyutlarını temel alarak analiz etme becerilerinin geliştirilmesi

Ders Kitabı:

A.UTopbaş, S (Ed.) (2001). Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi. Anadolu Üniversitesi YayınlarıNo: 1318, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 717. *Tüfekçioğlu, (1998). Farklı İki Eğitim Ortamında Sözel İletişim Eğitimi Gören İşitme Sorunlu Öğrencilerin Konuşma Dillerinin Karşılaştırılması. Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları No: 141.

İşitme Engelliler ve Eğitimi                                                                                              (2-0-2)

Dinleme ve konuşmanın sözlü iletişimdeki ve eğitimdeki önemini kavramak, İşitme engeli nedenlerini ve işitme engelinin neden olduğu sorunları ve bu sorunların sağıltımı hakkında bilgilenmek ve başlıca iletişim yaklaımlarının tarihsel gelişimlerini icelemek. İengellilerin iletişim yaklaşımları ve eğitimleri hakkında kıasca bilgilenmek ve eğitim ortamlarını inceleyerek işitme engellilerin eğitimi hakkında ki temel bilgileri edinmektir.

Ders Kitabı:

Aksan, Doğan. Her yönü ile Dil. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. * Demirkan Ömer. Türkiye Türkçesinde Sesler. T.D.K. Yayınları, Ankara, * Denes, B. Peter ve Pinson, N. Elliot. The Speech Chain. New York: Anchor Press.

Aile ve Engelli Birey                                                                                                         (2-0-2)

Aile sistemi ve aile dinamiklerini kavramak, kültür ve sosyal sistemlerin aile yapısı üzerindeki etkilerini açıklamak, farklı kültürlerde farklı aile yapılarnı tartışmak, engelli bir çocuğun aileye katılımıyla aile içi dinamiklerde ortaya çıkması muhtemel değişimleri kavramak, engelli bireyin eğitiminde aile katılımının önemini tartışmak.

Ders Kitabı:

Ünlü, S (editör) (2007). Aile Yapısı ve İlişkileri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1740.

Gökdağ, D (editör) (2007). Aile Psikolojisi ve Eğitimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1773.

Eğitim Psikoloji                                                                                                                (3-0-3)

Bu dersin amacı, öğretmen adayalarına eğitim sürecinde öğrencilerin gelişimsel özellikleri ve öğrenme süreçleri hakkında bilgi vermek ve bir anlayış kazandırmaktır.

Ders Kitabı:

ARI, R. (2005). Gelişim ve Öğrenme. Nobel Yayınları. Ankara. ATAMAN, A. (Editör) (). Gelişim ve Öğrenme. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. Ankara. AYDIN, A. (2000). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Alfa yayınları. BACANLI, H. (2000)Gelişim ve Öğrenme. Ankara:Nobel Yayın Dağıtım.

Sağlık Bilgisi ve İlkyardım                                                                                               (2-0-2)

Okul çağı çocuğunun, temel sağlık bilgisinin, ilk yardımın incelenmesi ve ilk yardımda uygulanacak becerilerin kazanılmasını gerçekleştirmek.

Ders Kitabı:

Büyüme, Ö. (2001). Okul Sağlığı Nedir?. – Şahin (2002) Okula Başlarken Sağlık – Özcebe, 2001.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II                                                                               (2-0-2)

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

Ders Kitabı:

  • Cebeci, S. (2010). Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Türkçe II: Sözlü Anlatım                                                                                                (2-0-2)

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel

özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir

konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Ders Kitabı:

  • Aktaş, Ş. (2001). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları

Yabancı Dil II                                                                                                                   (3-0-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde 4 kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

Ders Kitabı:

  • Chris, R., & Gillie, C. (2007). Face to Face. Cambridge University

3.Yarıyıl

İşitme Engelliler ve Dil                                                                                                     (3-0-3)

Dil ve iletişim temel kavramlarını tanımlayarak dil edinim kuramlarını, dilin boyutlarını temel alarak işitme engelli ve normal işiten bireylerdeki dil gelişimi evreleri karşılaştırarak analiz etme becerilerini geliştirilmesi

Ders Kitabı:

Kırcaali-İftar Gönül. (1993). Functional Communication in Hearing Impaired.Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 669 Eğitim Fakültesi Yayınları No: 32 Eskişehir.

İşitme  Engellilerde İletişim Beceriler                                                                             (3-0-3)

Bu dersin genel amacı öğrencilerin işiten çocuklarda diledinim teorilri hakkında bilgi sahibi olmalarını, işitme engelli çockların dil edinimini ve dil gelişimini etkileyen faktörleri tanımalarını, dil edinimini geliştiren yetişkin çocuk etkinlikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını, bu etkileşimlerin eğitim ortamlarına nasıl aktarılabileceği ve işitme engellilerin iletişim becerilerini kazandırmaya yönelik yaklaşımların uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve sınılarında uyglamalrını sağlamaktır.

Ders Kitabı:

Aksan, Doğan. Her Yönü ile Dil. Ankara: T.D.K. Yayınları. Ankara Üniversitesi Basımevi. 1980.

Bloom, Lois and Margaret, Lahey. Language Development and Language Disorders. New York: John Wiley and Sons. 1978. *Burkey, M. John. M. A., Understanding Your Hearing and Ear Care Options. Florida: Universal Publishers. 1999.

İşitmenin Doğası                                                                                                               (2-0-2)

Kulak anatomisi ve fizyolojisi, işitme kayıplarının olası nedenleri, risk faktörleri, ses fiziği, temel odyolojik kavramlar, işitsel gelişim, konuşma sesleri ve özellikleri. İşitme kaybının ölçümünde kullanılan temel işitme testleri, odyogramın yorumu, işitme kaybı türleri ve özellikleri, işitme kayıplı bir vakanın kayba özgü çeşitli özellikler bakımından sınıflandırılması. İşitme kaybının işitme fonksiyonu üzerindeki etkileri, işitme kaybının

çocukların konuşma ve sözlü dil edinimi üzerindeki etkileri.

Ders Kitabı:

Aksan, D (1980). Her Yönü ile Dil. Ankara: T.D.K. Yayınları. Ankara Üniversitesi Basımevi.Öğretim İlke ve Yöntemleri                             (3-0-3)
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın
önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve
etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların
uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada
öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

Ders Kitabı:

Arslan, M. (2007). Öğretim İlke ve Yötemleri. Ankara: Anı yayıncılık.

Ölçme ve Değerlendirme                                                                                                    (3-0-3)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

Ders Kitabı:

Güler, N. (2011). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.

Rehberlik                                                                                                               (3-0-3)   Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

Ders Kitabı:

  • Deniz, M.E., & Erözkan, A. (Ed.) (2008). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Maya Akademi.

Türk Dili II: Cümle ve Metin Bilgisi                                                                               (3-0-3)

Türk dilinin özelliklerini açıklama; dil edinim kuramlarını, dilin boyutlarını temel alarak analiz etme becerilerinin geliştirilmesi

Ders Kitabı:

Hatipoğlu, V. (1982). Türkçenin Söz Dizimi. Ankara: DTCF yayını *Atabay, N.vd.(1981). Türkiye Türkçesinin Sözdizimi, Ankara, TDK yayını

Erken Çocuklukta Özel Eğitim                                                                                       (3-0-3)

Erken özel eğitimin tanımı, amacı ve önemi, erken eğitime yönelik yasal düzenlemeler, Otizm Spektrum Bozukluğu ve diğer gelişimsel yetersizlik kavramları, özel eğitime gereksinim duyan erken yaştaki çocuklara yönelik ev, kurum ve hem ev hem de kurum merkezli eğitim ortamlarını, 0-6 yaş arası özel eğitime gereksinim duyan çocuklara yönelik uygulamaları, anaokulu sınıf ortamı ve bu ortamlara yönelik çevresel düzenlemelerin yapılmasının önemi, erken çocukluk döneminde gelişim alanlarını değerlendirilmesinde kullanılabilecek araçlarının tanıtılması, erken çocuklukta oyunun önemi ve oyunun öğretim ortamında kullanılması, Türkiye’de erken çocukluk özel eğitimde var olan eğitim programları, Etkileşime Dayalı Erken Eğitim Programın tanıtılması, Gelişimsel yetersizliğe sahip 0-6 yaş arası çocuklar ve aileleriyle gerçekleştirilmiş uygulamalara ilişkin videoların analizinin yapılması, erken çocuklukta zihinsel gelişimi, dil gelişimi, fiziksel gelişim, öz-bakım becerileri, sosyal-duygusal gelişim alanları ve bu gelişimsel alanlarını desteklemeye yönelik stratejiler işlenecektir.

Ders Kitabı:

Cook, R.E., Tessier, A., & Klein, M.D. (2000). Adapting Early Childhood Curricula for Children in Inclusive Settings. Merill- Prentice-Hall Publishing.

4.Yarıyıl

Bilimsel Araştırma Yöntemleri                                                                                       (2-0-2)

Bu dersin genel amacı; bilim ve araştırmaya ilişkin temel kavramları, bilimin işlevlerini, araştırma türlerini, sosyal bilim araştırmalarının temel özelliklerini, araştırma yöntemlerini, bilimsel araştırmanın basamaklarını, veri toplama ve analiz yollarını, araştırma raporu yazımı ve araştırma sonuçlarının kullanımı konularını incelemektir.

Ders Kitabı:

Balcı, A. (2006). Sosyal bilimlerde araştırma: yöntem, teknik ve ilkeler. (6. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Türk Edebiyatı I: Eski Türk ve Türk Halk Edebiyatı                                                 (3-0-3)

Türk edebiyatı tarihinin tasnifi, Türk edebiyatının kaynakları, Halk, Divan ve Tekke-Tasavvuf edebiyatlarının ayrışması, İslam öncesi süreçten başlayarak XII. yy.ın sonuna kadar Türk kültür hayatında oluşan edebi gelenek ve bu gelenek etrafında dönem ve ürün bazında ortaya çıkan edebi görünüm incelenecektir.

Ders Kitabı:

Aktaş, Ş. (2001). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları

Kavcar, C., Oğuzkan, F., & Aksoy, Ö. (2010). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları                                                                           (3-0-3)

Genel Amaç: İşitme engelli öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerine uygun Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlamaktır.

Ders Kitabı:

Uzunboylu, H., & Hürsen, Ç. (2012). Eğitim Programları ve Değerlendirmesi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

İşitme Engellilerde Erken Çocukluk Dönemi                                                                (3-0-3)

Öğrenme ve öğretmeyi eğlenceli kılan bir öğretim stilinin temel özelliklerini ve işitme engelli bir çocuk- öğretmen ilişkisini en verimli düzeye çıkaracak stratejileri, işitme engelli çocuklar için söz konusu olan en çağdaş iki erken girişim yaklaşımının ilkelerini ve uygulama yöntemlerini, henüz konuşamayan, konuşmaya yeni başlamış ve çoklu-kelimeler ile konuşan işitme engelli çocukları konuşmaya özendirici ve anlamayı kolaylaştırıcı, ev ve sınıf ortamında kullanılabilecek stratejileri, oyuna ilişkin kuramsal yaklaşımlarını irdelemek, oyun özelliklerini incelemek, gelişim ve öğrenmedeki rolünü ve içerik-temelli eğitim programları çerçevesinde oyun içinde öğrenme fırsatlarının nasıl yaratılacağını, işitme engelli çocuklarda konuşma ve dil becerilerini geliştirecek zengin dil kullanma fırsatları sunan ortamları planlayamayı, çocuklarda mantık-matematiksel düşünme ile ilgili süreçleri ve bu bilgi alanını geliştirici yöntem ve etkinlikleri, çocuklarda bilimsel düşünme ve fen bilimlerine ilişkin anlayış geliştirmek amacıyla uygulayabileceği yöntem ve etkinlikleri, işitme engelli çocuklar için sosyal bilgiler eğitim programı ve çocukların gelişimsel düzeylerine uygun öğrenme ortamları planlayabilmeyi sağlamaktır.

Ders Kitabı:

Tüfekçioğlu, U. (Ed). Çocukta Hareket ve Oyun Gelişimi ve Öğretimi. Anadolu Üniversitesi Yayın No. 1295

Yaratıcı Drama                                                                                                                (2-0-2)

Bu eğitimde, sınırsız hayal gücünü kullanan ve kendini ifade edebilen, sosyal beceriye sahip, aynı zamanda sanata duyarlı bireyler yetiştirmek amaçlanır.

Ders Kitabı:

Adıgüzel, Ö. (2012). Eğitimde Yaratıcı Drama. Naturel Yayınları.

Eğitsel- Davranışsal Ölçme ve Değerlendirme                                                               (3-0-3)

Eğitsel-davranışsal ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının özelliklerini, türlerini ve bu yaklaşımlardaki teknikleri işitme engellilerin öğretimindeki uygulamaları değerlendirmelerini sağlamaktır.

Ders Kitabı:

Özyürek, M. (1995). Standartlaştırılmış Bağıl Testler (Modül). Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları No: 168, Gazi Eğitim Fakültesi Yayınları: 4.

Bilgisayar Destekli Eğitim                                                                                               (2-0-2)

İşitme engelli öğrencilerin öğrenme-öğretme süreçlerinde bilgisayardan etkin bir şekilde yararlanabilmek için bilgisayar destekli eğitimin kavramsal ve kuramsal yapısına uygun olarak eğitim yazılımı seçmelerini ve değerlendirmelerini sağlamaktır.

Ders Kitabı:

İpek, İsmail (2001). Bilgisayarla Öğretim. Tasarım, Geliştirme ve Yöntemler. Ankara: Tıp-Teknik Kitapçılık

Resim-iş Öğretimi                                                                                                             (2-0-2)

Resmin altyapısını oluşturacak etütler , resim elemanlarıyla ilgili kuramsal çalışmalar ve değişik yüzeyler üzerinde uygulamalar.

Ders Kitabı:

Kurosawa, A. Desenler. Pera Müzesi Yayınları.

Çocuk ve Ruh Sağlığı                                                                                                      (2-0-2)

Çocuk ve çocukluğa ilişkin farklı kuramsal yaklaşımları irdelemek, çocuğun ruhsal gelişimini etkileyen faktörleri incelemek, çocuk davranışının normal ve normaldışı boyutlarını belirlemek, okul çağı çocuğunda görülebilecek duygusal-davranışsal sorunları ve bu sorunlarla baş etmede öğretmenin yetki ve sınırlılıklarını belirlemektir.

Ders Kitabı:

Swedo, S.A., & Leonard H.L. (2000). Çocuktur geçer. İstanbul: Epsilon Yayınları

Türk Psikologlar Derneği (2004). Türk Psikoloji Bülteni. Çocuk psikolojisi özel sayısı.

5.Yarıyıl

Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi                                                                                    (2-0-2)

Beden eğitimi ve oyun öğretiminde temel kavramlar, çağdaş beden eğitimi anlayışı, amaçsal ve eğitimsel sonuçları, motor gelişim kavramları, vücut kompozisyonu, büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörler, motor becerileri öğrenme, gelişim basamakları, öğrenme prensipleri, beden eğitimi ve oyun öğretiminde öğretim yöntem ve teknikleri, etkinlik örnekleri, hareket kavramları, temel hareket becerileri, materyal kullanımı ve geliştirilmesi, eğitim ortamlarının özellikleri, öğretim formatları, ölçme ve değerlendirme.

Ders Kitabı:

Hilmi SEYREK- Muammer SUN Çocuk Oyuncakları Okulöncesi Eğitiminde Oyun Dersi El Kitabı. Mey Müzik Eserleri Yayınları

Türk Edebiyatı II: Yeni Türk Edebiyatı                                                                       (3-0-3)

Tanzimat döneminin ikinci dönem yazar ve şairlerinin (A. Hamid, R. Ekrem, S.Sezâi, M.Nâci) seçme metinleri incelenecektir.

Ders Kitabı:

Aktaş, Ş. (2001). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları

Kavcar, C., Oğuzkan, F., & Aksoy, Ö. (2010). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık

İşitme Engellilere Okuma Yazma Öğretimi                                                                   (3-0-3)

Okuma yazma öğretimine ilişkin tanımlar, yöntemler, stratejiler ve becerileri tanımak, Okuma Yazma Dersi Öğretim Programlarında yer alan hedefleri, içeriği, öğretim yöntem ve materyalleri, değerlendirme tekniklerini incelemek, işitme engelli öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerine göre uyarlamak, işitme engelli çocukların düzeylerine uygun grup dil dersi ve bire bir çalışmaları planlamak ve materyal hazırlamaktır.

Ders Kitabı:

Akyol, H. (2012). Türkçe İlk Okuma Yazma Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

İşitme Cihazları                                                                                                                (2-0-2)

Odyometrik incelemelerde kullanılan odyometreler, mikrofonlar, amplifikatörler, hoparlörler, işitme cihazları, stroboskop * ERA-BERA ECOG gibi enstrümanların tanıtılması * Elektronik özellik ve fonksiyonları.

Ders Kitabı:

Harvey Diloon. Hearing Aids, ISBN: 1604068116, 9781604068115, Thieme, 2012.

İşitme Engellilere Özel Öğretim Yöntemleri                                                                  (3-0-3)

İlköğretim eğitim programının amaçlarını tartışabilecektir, eğitim ve öğretimin ilkelerini ve programın uygulamasıyla ilgili genel esasları incelemek, öğretim programını işitme engelli öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerine göre konu açılımları yaparak uyarlamak, farklı düzeylerde işitme engelli öğrenciler için grup dil dersi ve birebir eğitim derslerini planlamak ve uygulamaktır.

Ders Kitabı:

Vedat, Ö. (2003). Görsel Sanatlar Eğitimi. Ankara: Gündüz Yayınları.

İşitme Engellilere Matematik Öğretimi                                                                             (3-0-3)

Okul öncesi ve ilköğretim matematik programlarında yer alan hedefleri, içeriğini, öğretim yöntem ve materyallerini, değerlendirme tekniklerini incelemek, işitme engelli öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerine göre uyarlamak, programların konu içeriklerini güncel olaylarla ilişkilendirmek, işitme engelli çocukların düzeylerine uygun grup dil dersi planlamak ve materyal hazırlamaktır.

Ders Kitabı:

Baki, A.(2008). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. Ankara: Harf yayınevi.

Müzik Eğitimi                                                                                                                   (2-0-2)

İlköğretimde I. kademe müzik ders programının incelenmesi, müziğin diğer derslerle ilişkileri, İlköğretim I. kademede uygulanan müzik öğretimi yöntem ve teknikleri, müzik ders plânlarının hazırlanması, performansın değerlendirilmesi, müzik öğretiminde sınıf yönetimi çalışmaları.

Ders Kitabı:

Paraşkev Hacıev. Temel Müzik Teorisi

Sınıf Yönetimi                                                                                                          (2-0-2)   Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

Ders Kitabı:

Kıran, H. (2007). Etkili Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Temel Sanat Eğitimi                                                                                                           (2-0-2)

Sanatın görsel dilini oluşturan eleman ve ilkelerin verilmesi (Nokta, çizgi, leke, renk, ritim, denge, form, hacim, zıtlık vb.)Doğal ve yapay objeler üzerinde ışık- gölgenin karakalemle kağıt üzerine etüt edilmesi.Noktanın tanımı, olanakları, noktanın sık- seyrek, büyük- küçük, sistemli ve serbest kullanılması ile oluşturulacak düzenleme çalışmaları.Çizginin tanımı, olanakları ve çizgi çeşitleriyle kompozisyon çalışmaları.Dokunun tanımı, doku çeşitleri ve doku araştırmaları.Üç boyutta doku etkisinin denenmesi, artık malzemelerle uygulama çalışmaları.

Ders Kitabı:

Abacı, O.(2007). Temel Sanat Eğitimi. Morpa Kültür Yayınları.

6.Yarıyıl

Çocuk Edebiyatı                                                                                                               (3-0-3)

Ana Dili Etkinliklerinin Çocuğun Gelişimine Olan Etkileri: Şiir tanımı, Parmak oyunlarının tanımı, Öykü ve masalın tanımı; Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Ana Dili Etkinlikleri; Ana Dili Etkinliklerinin Planlamasında Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler; Ana Dili Etkinliklerini Planlama; Ana Dili Etkinlikleri Sırasında Kullanılacak Araçlar

Ders Kitabı:

Oğuzkan, F. (2000). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.

İşitme Engellilerde Türkçe Öğretimi                                                                              (3-0-3)

Türk Dili okuma yazma öğretimine ilişkin tanımlar, yöntemler, stratejiler ve becerileri tanımak, Türkçe Öğretimi dersinde yer alan hedefleri, içeriği, öğretim yöntem ve materyalleri, değerlendirme tekniklerini incelemek, işitme engelli öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerine göre uyarlamak, işitme engelli çocukların düzeylerine uygun grup dil dersi planlamak ve materyal hazırlamaktır.

Ders Kitabı:

Atila, M. (2011). Konuşan eller Temel İşaret Dili. İlgi Yayınları.

İşitme Cihazları II                                                                                                            (2-2-4)

Odyometrik incelemelerde kullanılan odyometreler, mikrofonlar, amplifikatörler, hoparlörler, işitme cihazları, stroboskop * ERA-BERA ECOG gibi enstrümanların tanıtılması * Elektronik özellik ve fonksiyonları.

Ders Kitabı:

Harvey Diloon. Hearing Aids, ISBN: 1604068116, 9781604068115, Thieme, 2012.

İşitme Engellilere Fen Bilgisi Öğretimi                                                                           (3-0-3)

İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarında yer alan hedefleri, içeriğini, öğretim yöntem ve materyallerini, değerlendirme tekniklerini incelemek, işitme engelli öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerine göre uyarlamak, programların konu içeriklerini güncel olaylarla ilişkilendirmek, işitme engelli çocukların düzeylerine uygun grup dil dersi planlamak ve materyal hazırlamaktır.

Ders Kitabı:

Kaptan F.(1999). Fen Bilgisi Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

İşitme Engellilerde Alternatif İletişim Yöntemleri                                                         (2-0-2)

Dil, konuşma ve alternatif iletişim becerilerini geliştirebilme.

Ders Kitabı:

Tazebay, A., & Şahin, M. (2011). Dil Konuşma ve Alternatif İletişim Becerileri. Kök Yayınevi.

Okul Deneyimi ve Kaynaştırma Uygulamaları                                                             (1-4-5)

Kaynaştırma uygulaması yürütülen okullarda okul deneyimi kazanma ve kaynaştırma uygulamalarına katılma, kaynaştırmaya hazırlık çalışmalarını planlama, kaynaştırma ortamlarında sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve diğerleriyle işbirliği yapma, kaynaştırma ortamlarında sınıf yönetme, kaynaştırmada öğretimsel uyarlamalar yapma, yürütme, yürütülen uygulamaların sınıf içi sunumları, karşılaşılan sorunlar ve öneriler.

Ders Kitabı:

Ataman, A. (2003). Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş. Ankara: Gündüz eğitim yayıncılık.

İşitme Engellilere Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi                                          (3-0-3)

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Dersi Öğretim Programlarında yer alan hedefleri, içeriğini, öğretim yöntem ve materyallerini, değerlendirme tekniklerini incelemek, işitme engelli öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerine göre uyarlamak, programların konu içeriklerini güncel olaylarla ilişkilendirmek, işitme engelli çocukların düzeylerine uygun grup dil dersi planlamak ve materyal hazırlamaktır.

Ders Kitabı:

Kabapınar, Y. (2009). İlköğretimde Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Maya Akademi.
Topluma Hizmet Uygulamaları                                                                                      (0-2-2)

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

Ders Kitabı:

Şeker, A. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları. Nobel Dağıtım Dağıtım.

Konuşma Yazma Eğitimi                                                                                                (3-0-3)

Konuşma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması. Düşüncenin betimlenmesi, açılımı, savunulması ve kanıtlanması, örneklenerek açık seçik biçimde üretim aşamasına sokuluşunun mercek altına alınması. Konuşma organları, diyafram kontrolü. Ses çalışmaları. Belli bir konuda akıcı ve güzel konuşma becerisinin geliştirilmesi. Öğretmen adaylarının, ilköğretim Türkçe dersleri için çeşitli konuşma alıştırmalarıyla tanıştırılmaları ve konuşma becerilerini geliştirebilmeleri için uygulama ortamlarının hazırlanması. Yazma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması. Yazılı metin türleri konusunda öğrencileri bilinçlendirme ve uygulama çalışmalarıyla öğretmen adaylarının hem öğrenen hem de öğretici kişi olacakları bilinciyle hareket etmeleri için yazma çalışmalarının yapılması.

Ders Kitabı:

Aktaş, Ş. (2001). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları

Kavcar, C., Oğuzkan, F., & Aksoy, Ö. (2010). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık

Temel Sanat Eğitimi  II                                                                                                     (2-0-2)

Renk: Tanımlar. Ana renkler, Ara renkler. Renk skalası. Renklerin psikolojik etkileri. Renk ve form ilişkisi. Renk ve fonksiyon ilişkisi. Renk zıtlıkları: Yalın-Sıcak ve soğuk-miktar-açık koyu-kalite zıtlıkları. Strüktür: Tanımı, Mobil eleman. Form tekrarı, Yüzeysel strüktür. Çağrışımlı form, form üretme. Tasarım ilkeleri: Kompozisyon benzerlik. Denge,yönler, sık-seyrek, açık-koyu,büyük-küçük.dolu-boş. Organik zıtlık, İnorganik zıtlık.

Ders Kitabı:

Abacı, O.(2007). Temel Sanat Eğitimi. Morpa Kültür Yayınları.

7.Yarıyıl

İşitme Engellilerin Eğitiminde Ders Plan Geliştirme                                                     (3-0-3)

İşitme engelli öğrencilerin devam ettiği özel eğitim ve kaynaştırma okullarında kullanılan ilgili dönemin eğitim programını inceleme, işitme engelli öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerini dikkate alarak üniteleri uyarlama, konu açılımlarını yapma, bu konular doğrultusunda amaçlar geliştirme, bu amaçlar doğrultusunda uygun bireysel plan hazırlama, hazırlanan planların uygulamada kullanımını değerlendirme.

Ders Kitabı:

Uzunboylu, H., & Hürsen, Ç. (2012). Eğitim Programları ve Değerlendirmesi. Ankara. Pegem Akademi Yayıncılık.

İşitme Engelliler İçin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı I                          (3-0-3)

Temel kavramlar; Öğretim teknolojisi ve iletişim; Denetim Analizi, Denetim durumlarını planlama; Araç ve gereçlerin öğretimdeki yeri ve önemi.Öğretim araç-gereçlerin seçimi.Görsel materyaller tasarımı.Öğretim araçları ve etkili kullanımı.

Ders Kitabı:

Namlu, G.Ü.(2000).Okulöncesi Eğitimde Araç Geliştirme. Anadolu Üniversitesi.

Öğretmenlik Uygulaması  I                                                                                          (2-8-10)

Davranış değiştirme programı hazırlama ve uygulama, anekdot kaydı tutma, anekdot kaydını ABC kaydına çevirme, tuttuğu kayıtlardan, bir öğrencinin değiştirilecek bir davranışını belirleme, değiştirme tekniğine karar verme, seçtiği davranış değiştirme tekniğini uygulama, uygulamasına ilişkin günlük kayıt tutma, uygulama sonucunda davranış değiştirme uygulaması sonuç raporu yazma, hazırladıkları ölçü araçlarıyla öğrencilerin yapabildikleri belirleme, beceri öğretimi yapma, yaptığı öğretime ilişkin kayıt tutma, kalıcılık ve genelleme çalışmaları yapma ve kayıtların grafiksel gösterimi.

Ders Kitabı:

Efe, R. (2001). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Ankara: Anı Yayıncılık.

Koklear İmplant ve Dinleme Eğitimi                                                                              (3-0-3)

Koklear implantların özellikleri, koklear implant ameliyatı öncesi değerlendirme, ameliyat sonrası konuşma işlemcilerinde programlama stratejileri, ameliyat sonrası çocuğun işitmesinin değerlendirilmesi, gelişiminin kontrolü, koklear implantta arıza saptama. Dinleme becerilerinin gelişiminde basamaklar, dinleme becerilerinin gelişmesi için uygulanan eğitim örnekleri, dinleme eğitimi programı hazırlama ve uygulama, dinleme eğitimi hazırlanırken göz önünde tutulması gereken faktörler.

Ders Kitabı:

Turan, Z. Early Intervention With Children Who Have a Hearing Loss: Role of the Professional and Parent Participation. In Hearing Loss. Ed. Sadaf Naz.117-133 pp,InTech,Crotia, 2012.

Türkçe Öğretimi                                                                                                               (3-0-3)

İlköğretim II. Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programlarında yer alan hedefleri, içeriğini, öğretim yöntem ve materyallerini, değerlendirme tekniklerini incelemek, işitme engelli öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerine göre uyarlamak, işitme engelli çocukların düzeylerine uygun grup dil dersi ve birebir çalışma planlamak ve materyal hazırlamaktır.

Ders Kitabı:

Kavcar, C., Oğuzkan, F., & Aksoy, Ö. (2010). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık

 

Türk İşaret Dili I                                                                                                              (3-0-3)

Öğrenci bu derste Türk Đşaret Dili hakkında genel bilgi edinir. TID alfabesini, temel cümle yapılarını, evet-hayır sorularını, olumsuz cümleleri, zaman ve zamanla bağlantılı soruları, sayıları, soru sözcüklerini ve fiilleri öğrenir ve bunlarla ilgili sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar. Öğrenci, temel düzeyde işaret dilini ve bu dilde tercüme ederek, işitme engellilerle iletişim kurmayı öğrenir.

8.Yarıyıl

İşitme Cihazlarının Kullanımı                                                                                         (3-0-3)

Kulak kalıbı türleri, nitelikli kulak kalıplarının özellikleri ve yapım yöntemleri, kalıplarıncihazın performansı üzerindeki etkileri, tüm sistemin gündelik kontrolü ve arıza saptama yöntemleri. Sinyalgürültü oranının iyileştirilmesi, işitme cihazlarının etkin kullanımına yönelik akustik ortamların düzenlenmesi.

Ders Kitabı:

Harvey Diloon. Hearing Aids, ISBN: 1604068116, 9781604068115, Thieme, 2012.

İşitme Engellilerin Eğitiminde Ders Planı Geliştirme II                                                (3-0-3)

İşitme engelli öğrencilerin devam ettiği özel eğitim ve kaynaştırma okullarında kullanılan ilgili dönemin eğitim programını inceleme, işitme engelli öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerini dikkate alarak üniteleri uyarlama, konu açılımlarını yapma, bu konular doğrultusunda amaçlar geliştirme, bu amaçlar doğrultusunda uygun bireysel plan hazırlama, hazırlanan planların uygulamada kullanımını değerlendirme.

Ders Kitabı:

Uzunboylu, H., & Hürsen, Ç. (2012). Eğitim Programları ve Değerlendirmesi. Ankara. Pegem Akademi Yayıncılık.

İşitme Engelliler İçin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı II                         (3-0-3)

Temel kavramlar; Öğretim teknolojisi ve iletişim; Denetim Analizi, Denetim durumlarını planlama; Araç ve gereçlerin öğretimdeki yeri ve önemi.Öğretim araç-gereçlerin seçimi.Görsel materyaller tasarımı.Öğretim araçları ve etkili kullanımı.

Ders Kitabı:

Namlu, G.Ü.(2000).Okulöncesi Eğitimde Araç Geliştirme. Anadolu Üniversitesi.

Öğretmenlik Uygulaması II                                                                                         (2-8-10)

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

Ders Kitabı:

  • Demirtaş, H., & Güneş, H. (2004). Okul Deneyimi I-II. Ankara: Anı Yayıncılık.

Aile Eğitimi ve Rehberliği                                                                                                (3-0-3)

Zihin engelli çocuk ve ailelerinin özellikleri, zihin engelli öğrencilerin ailelerinin geçirdikleri uyum evreleri, zihin engelli çocukların eğitimine aile katılımının önemi, kuramsal ve yasal dayanakları, yasalarda ailelere getirilen hak ve sorumluluklar, ailelerin zihin engelli öğrencinin eğitim sürecine katılımı, öğrencinin değerlendirilmesi, bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanmasına ailenin katılımı, ailelere öğretme becerileri kazandırma, 0-3 yaş dönemi zihin engelli çocuklar ve aileleri için bireyselleştirilmiş aile hizmet planı (BAHP) ve ev öğretim programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.

Ders Kitabı:

Cavkaytar Zihin Engellilere Özbakım ve Ev İçi Becerilerinin Öğretiminde Bir Aile Eğitimi Programının Etkililiği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1999

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi                                                                          (2-0-2)

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sistemininyapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

Ders Kitabı:

Okçobol, R. (2005). Türkiye Eğitim Sistemi. Ankara: Ütopya Yayınevi.

Türk İşaret Dili II                                                                                                            (3-0-3)

Öğrenci bu derste, TİD’de meslek ve yer isimlerini, zamir ve değişik anlatım yapılarını öğrenerek, bir önceki dönemde edindiği temel bilgiler ışığında daha ileri düzeyde konuşmalar yapar.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi