Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Sosyal Hizmet

Fakülte Sayfası

BİRİNCİ YIL

I.Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
İNGL101 İngilizce I 3 0 3
MTMK171 Genel Matematik 3 0 3
BTKL 151 Bilgi Teknolojilerine Giriş I 3 0 3
SOS 101 Sosyolojiye Giriş 3 0 3
EKON101 İktisata Giriş I 3 0 3
ATA 101 Atatürk İlkeleri I 2 0 0
TUR 101 Türk Dili I 2 0 0
TOPLAM 15

2.Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
İNGL102 İngilizce II 3 0 3
PSY 101 Psikolojiye Giriş 3 0 3
BTKL 152 Bilgi Teknolojilerine Giriş II 3 0 3
SYHZ101 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3
EKON102 İktisata Giriş I 3 0 3
ATA 102 Atatürk İlkeleri II 2 0 0
TUR 102 Türk Dili II 2 0 0
TOPLAM 15

İKİNCİ YIL

3.Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
YNTM201 İşletmelerde Etkin İletişim I 3 0 3
SYHZ201 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları I 3 0 3
SYHZ203 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I 3 0 3
YNTM206 Hukuka Giriş 3 0 3
KAM 201 Kamu Yönetimi 3 0 3
TOPLAM 15

4.Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
YNTM202 İşletmelerde Etkin İletişim II 3 0 3
SYHZ202 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları II 3 0 3
SYHZ204 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II 3 0 3
MTMK 281 İstatistik 3 0 3
SYHZ 206 Sosyal Hizmet Hukuku 3 0 3
TOPLAM 15

ÜÇÜNCÜ YIL

5.Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
SYHZ301 Sosyal Hizmet Yönetimi 3 0 3
SYHZ303 Sosyal Politika ve Planlama 3 0 3
SYHZ305 Bireylerle Sosyal Hizmet 3 0 3
SYHZ307 Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet 3 0 3
KAM 303  Kamu Politikası 3 0 3
TOPLAM 15

6.Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
SİY 303 Türk Siyasi Yaşam 3 0 3
SYHZ302 Sosyal Hizmette Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 3
SYHZ306 Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 3 0 3
SYHZ308 Sosyal Refah ve Sosyal Hizmet 3 0 3
SYHZ310 Sosyal Hizmette Etik 3 0 3
TOPLAM 15

DÖRDÜNCÜ YIL

7.Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
SYHZ401 Sosyal Hizmet Uygulaması I 0 6 3
SYHZ4XX Alan Seçmeli 3 0 3
SYHZ4XX Alan Seçmeli 3 0 3
SYHZ4XX Alan Seçmeli 3 0 3
SYHZ4XX Alan Seçmeli 3 0 3
TOPLAM 15

8.Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
SYHZ402 Sosyal Hizmet Uygulaması I 3 12 6
SYHZ4XX Alan Seçmeli 3 0 3
SYHZ4XX Alan Seçmeli 3 0 3
SYHZ4XX Alan Seçmeli 3 0 3
TOPLAM 15

Örnek Seçmeli Dersler

SYHZ 4XX

Doğal Afetler Sosyal Hizmet

>SYHZ 4XX Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet
SYHZ 4XX Engellilik ve Engelilere Sosyal  Hizmet
SYHZ 4XX Tıbbi Sosyal Hizmet
SYHZ 4XX Yaşlılarla Sosyal Hizmet
SYHZ 4XX Sosyal Hizmet ve Güncel Sorunlar

İNGL 101 İngilizce I: (3-0-3)

Bu ders öğerncilere, özellikle sözcük hazinelerini zenginleştirme olanağı sağlayarak, okuduklarını daha iyi anlayabilme ve anladıklarını sözlü veya yazılı olarak anlatabilme yeteneğini kazandırmayı amaçlamaktır.
YUKARI

MTMK 171 Genel Matematik: (3-0-3)

Kümeler ve sayılar, fonksiyonlar ve grafikleri, matrisler, denklem sistemleri ve çözümleri, limit ve süreklilik, türev.
YUKARI

BTLK 151 Bilgi Teknolojilere Giriş I: (3-0-3)

Bu derste öncelikle bilgisayarın nasıl işlediğini ve Windows 7 işletim sistemini öğretmektedir. Dersin amacı uygulamaları ile Microsoft Office öğretmek ve öğrencilere ileriki ders ve yaşantılarında Microsoft Word, Excel ve PowerPoint doğru kullanarak başarılı olmalarını sağlamaktır.
YUKARI

SOSY 101 Sosyolojiye Giriş: (3-0-3)

Bu derste sosyoloji alanındaki temel teorik yaklaşımlar ele alınmaktadır.Sosyoloji teorilerinin bireye, gruba, sosyal kurumlara, sosyal tabakalara, değer ve normlara yaklaşımı ve yapı ve sistem analizi konuları üzerinde durulmaktadır.
YUKARI

EKON 101 İktisata Giriş I: (3-0-3)

Bu ders, genel olarak ekonominin genel ilkeleri ve ağırlıklı olarak mikroekonomi konularını kapsamaktadır. Bu bağlamda kıtlık, maliyet ve tercihler, arz ve talep, esneklik, üretici ve tüketici davranışları ile marjinal analizler, serbest (rekabetci) piyasada fiyat oluşumları ve diğer konular incelenmektedir.
YUKARI

İNGL 102 İngilizce II: (3-0-3)

Bu dersin temel amacı öğrenclerin daha once kazandıkları becerileri ileriye taşıyarak, özelikle İngilizce okuma ve kavrama becerlerini geliştirmektir.
YUKARI

PSKL 101 Psikolojiye Giriş: (3-0-3)

Psikolojinin gelişimi, temel kavramları, konusu ve amacı. Psikolojik gelişim, davranış, algılama, duygu, heyecan ve güdülenme. Öğrenme ilkeleri ve kişilik kuramları. Sosyal psikoloji. Sosyal hizmette psikolojinin önemi.
YUKARI

BTLK 152 Bilgi Teknolojilere Giriş II: (3-0-3)

Windows, Windows Komutları, pencere komutları çalışma, Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Power-Point, Microsoft Excel ve Microsoft Power-Point Proje hazırlanması. Dersin amacı uygulamaları ile Microsoft Office öğretmek ve Öğrencilere ileriki ders ve yaşantılarında Microsoft Word, Excel ve PowerPoint doğru kullanarak başarılı olmalarını sağlamaktır.
YUKARI

SYHZ 101 Sosyal Hizmette Giriş: (3-0-3)

Sosyal hizmetin tanımı, temel kavram ve unsurları. Sosyal hizmet felsefesi, değerleri, etiği, süreç ve yaklaşımları. Dünyada ve Türkiye'de profesyonel sosyal hizmetin tarihsel gelişimi. Profesyonel sosyal hizmetin uygulama alanları ve işlevsel özelliği; sosyal hizmet uzmanının rol ve fonksiyonları ve mesleki kimliği.
YUKARI

EKON 102 Ekonomiye Giriş II: (3-0-3)

Bu derste, milli gelirin tanımı; hesaplama yöntemleri; tüketim ve yatırım fonksiyonları; enflasyon ve enflasyon hesapları; para ve mali politikalar; istihdam ve büyüme problemleri; toplam arz ve talep modeli; gelişme politikaları ve trendler gibi konular üzerinde durulmaktadır.
YUKARI

ATA 101/ATA 102 Atatürk İlkeleri I/II (2-0-0)

İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk ilkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenmektedir.
YUKARI

TUR 101/TUR 102 Türk Dili I/II (2-0-0)

Yazılı ve Sözlü Anlatım dersi Türkçenin tarihsel gelişiminden başlayıp, yazım kurallarına, dilekçe yazmadan, kaynakça göstermeye kadar hemen hemen tüm konular öğrencilere verilmektedir.
YUKARI

YNTM 201 Etkili İletişim I: (3-0-3)

Bu derste, literatür tarama, seminer hazırlama, kaynak gösterme, rapor hazırlama ve etkili bir sunumu gerçekleştirme konusu uygulamalı olarak ele alınmaktadır.
YUKARI

SYHZ 201 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları I: (3-0-3)

Bir disiplin ve meslek olarak sosyal hizmetin temel özellikleri ele alınır. Genelci sosyal hizmet uygulamasının bilgi temeli, eklektik bilgi temeli, sosyal hizmet kuramlarının analizi üzerinde durulur. Bu ders, öğrencilere sosyal politika ve planlama konularında temel nitelikte bilgi vermek üzere tasarlanmıştır.
YUKARI

SYHZ 203 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I: (3-0-3)

Bu derste, bireyin içinde yaşadığı, aileler, gruplar, örgütler, kurumlar, topluluk ve toplumlar gibi sosyal sistemlerin etkileşimi çerçevesinde, insanının biyo-psiko-sosyal gelişimini kapsayan kuramlar ile bebeklik, çocukluk ve gençlik dönemlerine ilişkin kuramlar ve sorunlar ele alınmaktadır.
YUKARI

YNTM 206 Hukuka Giriş: (3-0-3)

Bu ders, hukuk alanına giriş yaparak, öğrencilere genel bir hukuk nosyonu kazandırmayı amaçlamaktadır. Hukukun niteliği ve sistemleri, hukukun gelişimi, mahkemelerin yapıları ve çalışmaları, tüzel kişilik ve "kapasite" kavramları, Avrupa Birliği Hukuku ve Kurumları, şirketler hukuku vb. Konular, dersin kapsamına girmektedir.
YUKARI

KAM 201 Kamu Yönetimi: (3-0-3)

Bu dersin amacı öğrencilerin kamu yönetiminin temel kavramları ile tanışmasını sağlamaktır. Öncelikle kamu yönetiminin iki temel kavramı, yönetim ve örgüt kavramları bir örgütün işlerliği çerçevesinde irdelenecek ve daha sonra kamu kapsamında değerlendirilecektir. Bu analiz yapılırken yönetim ve örgüt arasındaki karşılıklı bağımlılık vurgulanacak ve bu bağımlılık ilişkisinin kamu yönetimine özgü özellikleri ana hatları ile tartışılacaktır. Tartışmaların bir bölümünde Türk Kamu Yönetiminin örgütlenmesi ve işleyişine de yer verilecektir.
YUKARI

YNTM 202 İşletmelerde Etkin İletişim II: (3-0-3)

Tartışma, bireysel sunumlar ve etkileşimli etkinlikler gibi çeşitli iletişim odaklı konuşma; resmi ve resmi olmayan bağlamlarda iletişim yetileri; bilgi verici ve ikna edici sunumlar; tonlama ve vurgu gibi konuşma dili özellikleri; tepegöz, poster ve Powerpoint sunumu gibi görsel ve işitsel araçların kullanımı.
YUKARI

SYHZ 202 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları II: (3-0-3)

Bir disiplin ve meslek olarak sosyal hizmetin temel özellikleri ele alınır. Genelci soysal hizmet uygulamasının bilgi temeli, eklektik bilgi temeli, sosyal hizmet kuramlarının analizi üzerinde durulur. Bu ders, öğrencilere sosyal politika ve planlama konularında temel nitelikte bilgi vermek üzere tasarlanmıştır.
YUKARI

SYHZ 204 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II: (3-0-3)

Bu derste, bireyin içinde yaşadığı, aileler, gruplar, örgütler, kurumlar, topluluk ve toplumlar gibi sosyal sistemlerin etkileşimi çerçevesinde, insanının biyo-psiko-sosyal gelişimini kapsayan kuramlar ile genç yetişkinlik, orta yaş ve yaşlılık dönemlerine ilişkin kuramlar ve sorunlar ele alınmaktadır.
YUKARI

MTMK 281 İstatistik:

İstatistik kavramı, yönetsel kararların alınmasında istatistiğin yeri, temel kavramlar ve betimleyici istatistikler, olasılık teorisi ve şans değişkenleri, tanımlayıcı örnek istatistikleri ve parametreler, bazı özel olasılık dağılımları, örnekleme teorisine giriş ve temel örnekleme yöntemleri, istatistiksel yorumlama, tahminleme yöntemleri, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon analizi incelenmektedir.
YUKARI

SYHZ 206 Sosyal Hizmet Hukuku: (3-0-3)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı mevzuatı, çocuk hukuku, medeni hukuk, dernek ve vakıflara ait sosyal hukuk kuralları ele alınır.
YUKARI

SYHZ 301 Sosyal Hizmet Yönetimi: (3-0-3)

Bu ders, öğrencilere sosyal hizmet örgütlerinin işleyişi konusunda bilgi sağlamak ve etkili bir sosyal hizmet yönetimi için gerekli ne olduğu hakkında bilgi vermek üzere tasarlanmıştır. Öğrencilerin sosyal hizmet alanındaki yönetim konularını hakkıyla kavramaları beklenmektedir. Dersin içeriğinde örgüt ve yönetim kavramı ve kuramları, sosyal hizmet örgütlerinin temel özellikleri ve türleri, yönetim ilkeleri ve boyutları, örgütsel çatışma ve örgütsel değişme, çağdaş yönetim anlayışının sosyal hizmete uyarlanması, yönetici olarak sosyal hizmet uzmanı gibi konular yer almaktadır.
YUKARI

SYHZ 303 Sosyal Politika ve Planlama: (3-0-3)

Bu derste, sosyal politika ve sosyal planlama kavramları; sosyal politika ve sosyal planlamanın temel işlevleri ve sosyal hizmet ile ilişkisi; sosyal politikanın uygulama alanları; kalkınma süreci ve yaklaşımı; sosyal politika ve sosyal planlamanın kalkınma ile ilişkisi; gibi konular işlenmektedir.
YUKARI

SYHZ 305 Bireylerle Sosyal Hizmet: (3-0-3)

Bu derste, bireyi tanıma, mesleki ilişki kurma, çok boyutlu değerlendirme bireylerle çalışmada mikro düzey beceriler, farklı psiko-sosyal özelliklere sahip müracaatçılarla görüşmede temel prensipler, görüşme teknikleri, çalışmayı kayıt altına alma işlenmekte ve örnek vakalarla incelenmektedir.
YUKARI

SYHZ 307 Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet: (3-0-3)

Değişen toplum yapısı içinde aile, yakın dönem aile politikaları, program ve projeler, aile içi şiddet, eş ve çocuk istismarı, boşanma oranları, evi terk, ailede kayıp, ailede sosyal hizmet müdahalesi, tedavi ve rehabilitasyon.
YUKARI

KAM 303 Kamu Politikası: (3-0-3)

Kamu politikaları oluşturma süreci; bu süreçte iktidarın, siyasi partilerin, aydınların ve sivil toplum örgütlerinin rolü, merkezi otorite ile yerel yönetimler arasındaki iliişkiler vs.
YUKARI

SİY 303 Türk Siyasi Yaşam (3-0-3)

Bu derste öncelikle Osmanlı İmparatorluğu’ndaki siyasal yapı ile siyasal partiler incelenecektir. Bunun ardından, 1923’ten 1946 yılına kadar olan süreç içerisinde Türk siyasal yapısındaki gelişmelere değinilecektir. 1946’dan günümüze Türkiye’deki siyasal gelişmeler incelendikten sonra, özellikle 1980’den sonra siyasal yaşamda karşılaşılan sorunlar tartışılacaktır.
YUKARI

SYHZ 304 Toplumla Sosyal Hizmet: (3-0-3)

Bu derste, genelci sosyal hizmet yaklaşımı çerçevesinde makro düzeyde toplum odaklı planlı değişim süreci tüm boyutlarıyla ele alınır. Bu kapsamda toplum, küçük toplum gibi temel kavramlar üzerinde durulur. “Toplum planlaması”, “toplum kalkınması”, “toplum organizasyonu” gibi makro düzeyde sosyal hizmet uygulamaları her yönüyle geniş bir perspektifte incelenir.
YUKARI

SYHZ 302 Sosyal Hizmette Araştırma Yöntem ve Teknikleri: (3-0-3)

Sosyal hizmet araştırmalarında amaca uygun ölçme ve ölçme araçları, veri toplama teknikleri ve örnekleme. Nicel araştırma tasarımları. Nitel araştırma tasarımları. Nicel ve nitel araştırmalarda verileri işleme ve çözümleme, veri işleme ve çözümlemede bilgisayar kullanımı. Araştırma raporunun yazımı. Sosyal hizmet uygulamasının ihtiyaçları ile araştırma tasarımları arasındaki ilişki (ihtiyaçları belirleme, değerlendirme araştırmaları, müdahale araştırmaları vb.). Sosyal hizmet araştırmalarını değerlendirme ve uygulamaya aktarma.
YUKARI

SYHZ 306 Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet (3-0-3)

Sosyal devlet ve sosyal belediyecilik tanımı ve gereklilikleriyle ilgili kavramsal ve tarihsel süreç incelenir. Sosyal belediyecilik anlayışları doğrultusunda belediyeler tarafından sosyal hizmet gruplarına verilen hizmetler ve hizmet veren kuruluşlar tanıtılır.
YUKARI

SYHZ 308 Sosyal Refah ve Sosyal Hizmet: (3-0-3)

Sosyal Refah kavramının ortaya çıkışı ve tarihsel kökenleri, sosyal refah ekonomisi, sosyal adalet kavramı, sosyal refah devleti, dünyada uygulanan sosyal refah uygulamaları, sosyal refah kurumlarının işleyişi ve yapısı, soysal hizmet ile sosyal refah uygulamalarının Türkiye’de gelişimi incelenecektir.
YUKARI

SYHZ 310 Sosyal Hizmette Etiği: (3-0-3)

Her mesleğin olduğu gibi sosyal hizmet mesleğinin de bir etiği vardır. Sosyal hizmet etiğinin insan hak ve özgürlükleri ölçüsünde yürürlükte olan yasalara ve geleneksel ahlak anlayışına uygun bir şekilde yerine getirilmesi hususları üzerinde durulacaktır.
YUKARI

SYHZ 401 Sosyal Hizmet Uygulaması I: (0-6-3)

Bu ders alan uygulaması eğitimini içeren derslerin ilkini oluşturur. Ders süresince öğrenciler haftada 6 saat (bir gün) alanda bulunurlar. Bu süre içinde öğrencilerden, Bölümce belirlenecek korunmaya muhtaç çocuklar, suçlu çocuklar, özürlüler, yaşlılar gibi özel ihtiyaç gruplarına yönelik bir alanı etraflıca ve derinlemesine incelemeleri, bu alanda hizmet veren kuruluşlarda belirli bir program çerçevesinde katılımcı -gözlemci olarak yer almaları, gerçekleştirilen sosyal hizmet müdahalelerini kuram ve uygulama bütünlüğü çerçevesinde mikro, mezzo, ve makro düzeyde birey, aile, grup, örgüt ve toplumu odak olarak değerlendirilmeleri ve böylece sosyal hizmet uygulaması yönünde bilgi, beceri ve içgörür kazanmaları beklenir. Öğrenciler, çalışmalarını bir eğitsel danışmanın sorumluluğunda gerçekleştirirler.
YUKARI

SYHZ 402 Sosyal Hizmet Uygulaması II: (0-12-6)

Bu ders, alan uygulaması eğitimini içeren dersten biridir. Bu ders süresince öğrenciler haftada on iki saat (iki gün) alanda bulunurlar. Bu süre içinde öğrenciler, uygulamalarını, bir insani hizmet örgütüne yerleştirilerek kurum danışmanının idari sorumluluğu altında yerine getirirler. Ayrıca, Bölümce görevlendirilen bir öğretim elemanı, öğrenci ile kurum danışmanı arasında teorik dersler ile uygulama derslerinin içeriklerinin beklenen eğitsel deneyimler açısından ilişkilendirilmesi ve bütünleştirilmesi yönünde sorumlu kılınır. Bu ders süresince öğrenciler, genelci sosyal hizmet yaklaşımı çerçevesinde birey, grup, aile ve toplumla sosyal hizmet uygulaması deneyimini kazanırlar.
YUKARI

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi