Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Fakülte Sayfası | Aday Öğrenciler | Üyelikler | Kaynakça | İletişim

1.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2
TUR 101 Türk Dili-I 2 0 2
FEL 101 Felsefenin Menşei ve Helen Fels.-I 3 0 3
FEL 103 Sembolik Mantık-I 3 0 3
FEL 105 Genel Sosyoloji-I 2 0 2
FEL 107 Genel Psikoloji-I 2 0 2
EPÖ 101 Eğitim Bilimlerine Giriş 3 0 3

2.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2 0 2
TUR 102 Türk Dili-II 2 0 2
FEL 102 Felsefenin Menşei ve Helen Fels.-II 3 0 3
FEL 104 Felsefeye Giriş 3 0 3
FEL 106 Sembolik Mantık-II 3 0 3
FEL 108 Genel Sosyoloji-II 2 0 2
FEL 110 Genel Psikoloji-II 2 0 2
EPÖ 102 Gelişim Psikolojisi 2 0 2

3 Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
EPÖ 201 Bilim Tarihi 3 0 3
EPÖ 203 Bilgisayar-I 2 2 2
FEL 205 Helenistik ve Ortaçağ Felsefesi 3 0 3
FEL 207 Siyaset Felsefesi 2 0 2
FEL 209 Sosyoloji Teorileri-I 2 0 2
FEL 211 Çağdaş Psikolojik Akımlar 3 0 3
FEL 213 Ergenlik Psikolojisi 2 0 2
EPÖ 215 Program Geliştirme ve Öğretim 3 0 3

4.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
FEL 202 Anayasa Vatandaşlık Bilgisi 2 0 2
EPÖ 204 Bilgisayar-II 2 2 2
EPÖ 206 Türk Eğitim Tarihi 3 0 3
FEL 208 Bilgi Felsefesi(Epistemoloji) 2 0 2
FEL 210 Ahlak Felsefesi 2 0 2
FEL 212 Sosyoloji Teorileri II 2 0 2
FEL 214 Yetişkinler Psikolojisi 2 0 2
EPÖ 216 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2

5 Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
ENG 301 Yabancı Dil 2 0 2
FEL 301 Mantık 3 0 3
FEL 303 Felsefe tarihi I 3 0 3
FEL 305 Kurumlar sosyolojisi I 2 0 2
EPÖ 309 Öğrenme psikolojisi 2 0 2
EPÖ 311 Türk kültür tarihi 3 0 3
FEL 313 Sosyal psikoloji 3 0 3

6 Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
ENG 302 Yabancı Dil 2 0 2
FEL 304 Felsefe tarihi II 3 0 3
FEL 306 Kurumlar Sosyolojisi II 2 0 2
FEL 308 Ruh Sağlığı Dav. Bozukluk 2 0 2
FEL 310 Din Felsefesi 2 0 2
FEL 312 İnsan İlişkileri 3 0 3
FEL 314 Sosyal Kültürel Değişme 3 0 3

7 Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
FEL 401 Türk Düşünce Tarihi 3 0 3
FEL 403 Eğitim Felsefesi 2 0 2
EPÖ 405 Araştırma Teknikleri 3 0 3
FEL 407 Bilim Felsefesi 2 0 2
FEL 409 Psikolojik Testler 2 0 2
FEL 411 Uygulamalı Sosyoloji 3 0 3
FEL 413 Eğitim Sosyolojisi 2 0 2
ENG 401 Yabancı Dil 2 0 2

8 Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
EPÖ 402 Öğretmenlik Mesleğine Giriş 3 0 3
EPÖ 404 Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları 3 0 3
EPÖ 406 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3
EPÖ 408 Özel Öğretim Yöntemleri I 4 0 4
EPÖ 410 Okul Deneyimi I 1 4 3

9 Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
EPÖ 501 Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme 2 2 3
EPÖ 503 Sınıf Yönetimi 2 0 2
EPÖ 505 Özel Öğretim Yöntemleri II 4 0 4
EPÖ 507 Okul Deneyimi II 1 4 3
EPÖ 509 Seçmeli 3 0 3

10 Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
EPÖ 502 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3
EPÖ 504 Rehberlik 3 0 3
EPÖ 508 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5
EPÖ 510 Seçmeli 3 0 3


Derslerin İçeriği ve Yararlanilacak Kitaplar

I. YARIYIL

Felsefeye Giriş                          (3-0-3)
Felsefeye giriş, temel kavramlar, felsefe nedir? Felsefi bilgi nedir?

Ders Kitabı:

 • Bolay, S. H. (2005). Felsefeye giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Arslan, A. (1999). Felsefeye giriş. İstanbul.

Sembolik Mantık                                                                                                                   (3-0-3)

Önermelerin bir arada tutarlılığı, akıl yürütmelerin/çıkarımların geçerliliği, önermelerin formel özellikleri (totoloji/geçerli, çelişki/tutarsız ve olumsal/geçersiz ama tutarlı olup olmadıkları), önermeler arası eşdeğerlik ilişkilerini denetleme yöntemleri ve doğruluk fonksiyonu mantığı

Ders Kitabı:

 • Kutlusoy, Z. (2003). Sembolik mantık. Ankara: Art yayınları.
 • Özlem, D. (2003). Mantık. İstanbul.

Felsefenin Menşei ve Helen Felsefesi I                                                                                (3-0-3)

Felsefe ve felsefi bilginin özelliklerini kavrama, felsefi bilgi ile bilimsel, dinsel ve sanatsal bilgi arasındaki farklılıkları fark etme.

Ders Kitabı:

 • Gökberk, M. (1980). Felsefe Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kranz, W. (1984). Antik Felsefe. İstanbul: Onur Matbaası.
 • Ülken, H. Z. (1957). Felsefeye Giriş. Ankara: İlahiyat Fakültesi Yayınları.
 • Weber, A. (1991). Felsefe Tarihi.İstanbul.

Genel Sosyoloji I                                                                                                                   (2-0-2)

Sosyolojiye Giriş, Temel Kavramlar

Ders Kitabı:

 • Sezal, İ. (2002). Sosyolojiye Giriş, Ankara: Martı Yayınları.

Genel Psikoloji I                                                                                                                   (2-0-2)

Psikolojinin tanımı ve tarihçesi. İnsan davranışlarının gelişimi, öğrenme, algı, bellek, dürtü, duyu, kişilik, tutum, sosyal etkiler ve kişilik boyutları.

Ders Kitabı:

 •  (Morris,C.G.). Çev.Ed.Ayvaşık,B.,Sayıl,M. (2002). Psikolojiyi Anlamak. Türk

Psikologlar Derneği Yayınları.

Türk Dili I                                            (2-0-2)
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Ders Kitabı:

 • Aktaş, Ş. (2001). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F., & Aksoy, Ö. (2010). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I                                                                                (2-0-2)
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a çıkışı ve Anadolu’daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin açılışı, TBMM’nin kuruluşu ve iç isyanlar, Teşkilat-ı Esassiye Kanunu, düzenli ordunun kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın kaldırılması.

Ders Kitabı:

 • Cebeci, S. (2010). Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Eğitim Bilimine Giriş                         (3-0-3)
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

Ders Kitabı:

 • Saylan, N. (2010). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılı

2. Yarıyıl

Sembolik Mantık II                                                      (3-0-3)

Niceleme/Yüklemler Mantığı

Ders Kitabı:

 • Kutlusoy, Z. (2003). Sembolik Mantık. Ankara: Art Yayınları.

Felsefenin Menşei ve Helen Felsefesi  II                                                                         (3-0-3)

Felsefi düşünüşün köklerine inerek Thales’ten Platon’a kadar uzanan sürecin temel problem ve kavramlarını değerlendirme.

Ders Kitabı:

 • Kranz, W. (1984). Antik Felsefe. İstanbul: Onur Matbaası.
 • Weber, A. (1991). Felsefe Tarihi.İstanbul.

Felsefeye Giriş                                                                                                                   (3-0-3)

Felsefenin konusu ve alanı, Epistemoloji, Entoloji, Etik, Bilim Felsefesi, Siyaset Felsefesi ve Din Felsefesinin incelenmesi.

Ders Kitabı:

 • Çüçen, A. K. (2001). Flesefeye Giriş. Asa Kitabevi.
 • Arslan, A. (2007). Felsefeye Giriş. Adres Yayınları

Genel Sosyoloji II                                                                                                              (2-0-2)

Sosyolojinin ortaya çıkışını gerektiren olaylar, sosyolojinin metodu ve bilgisinin niteliği, Türkiye’de sosyolojinin gelişimi, sosyal kategori, kümeler, kitleler, birincil ve ikincil gruplar, cemiyet sosyal roller ve davranış modelleri.

Ders Kitabı:

 • Sezal, İ. (2002). Sosyolojiye Giriş. Ankara: Martı Yayınları.

Genel Psikoloji II                                                                                                              (2-0-2)

Psikoloji Nedir? Psikolojide Yaklaşımlar, Psikolojide Uzmanlık Alanları- Psikolojide Araştırma Yöntemleri, Duyum ve Algılama, Bilinç, Bellek, Öğrenme I, Öğrenme II, Yaşam Boyu Gelişim I, Yaşam Boyu Gelişim II, Zekâ, Kişilik ve Kişilik Kuramları, Stres ve Başa çıkma, Normal Dışı Davranışlar Psikolojisi, Psikoterapi.

Ders Kitabı:

 • (Morris,C.G.),3.Baskı,Çev.Ed.Ayvaşık,B.,Sayıl,M. (2002). Psikolojiyi Anlamak. Türk

Psikologlar Derneği Yayınları.

Türk Dili II                                                                                                                        (2-0-2)
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri; iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Ders Kitabı:

 • Aktaş, Ş. (2001). Yazılı ve Sözlü Anlatım.Ankara: Akçağ Yayınları
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F. & Aksoy, Ö. (2010). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II                                                                              (2-0-2)
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk Dış Politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

Ders Kitabı:

 • Cebeci, S. (2010). Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Gelişim Psikolojisi                                                                                                            (2-0-2)                                  

Çocukluk ve ergenlik dönemi gelişimi

Ders Kitabı:

 • Gander, M. J., Gardiner, H.W., Çev. Bekir, O. (2004). Çocuk ve Ergen Gelişimi. İmge

Kitabevi.

 • Gander, M. J., Gardiner, H.W., Çev. Bekir., O. (2004). GelişimPsikolojisiYetişkinlik-Yaşlılık-Ölüm. İmge Kitabevi

III. Yarıyıl

 
Bilim Tarihi                                                                                                                       (3-0-3)
Derste “Bilimin doğası nedir?” sorusu temel alınarak, bilim ile bilim olmayan arasındaki fark üzerinde durulmakta, aynı zamanda bu soru bağlamında, Aristoteles, Ptolemaios, Kopernik, Galileo, Kepler, Newton ve Einstein gibi bilimin önemli temsilcilerinin geliştirdikleri kuramların katkı yapıcı yönleri ele alınmaktadır.

Ders Kitabı:

 • Butterfield, H. (1960). The Origins of Modern Science, New York
 • Bernal, J. D. (1994). Modern Çağ Öncesi Fizik, Çeviren: Deniz Yurtören, Ankara
 • Coleman, J. A. (1987). Herkes İçin Görelilik, Çeviren: Osman Gürel, Ankara
 • Einstein, A., & Infeld, L. (1976). Fiziğin Evrimi, Çeviren: Öner Ünalan, Ankara
 • Grant, E. (1986). Orta Çağda Fizik Bilimleri, Çeviren: Aykut Göker, Ankara
 • Harman, P.M. (1991). Bilim Devrimi, Çeviren: Feza Günergun, İstanbul.

 
Bilgisayar I                                                                                                                        (2-2-2)
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

Ders Kitabı:

 • Güneş, A. (2007). Bilgisayar I ve II Temel Bilgisayar Becerileri.  Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Helenistik ve Ortaçağ Felsefesi                                                                                       (3-0-3)

Helenistik felsefenin ana başlıkları, Ortaçağ Felsefesine Giriş

Ders Kitabı:

 • Gökberk, M. (1987). Felsefe Tarihi. İstanbul:Remzi Kitabevi.
 • Bolay, S. H. (2005). Felsefeye Giriş, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Arslan, A. (1999). Felsefeye Giriş, İstanbul

Sosyoloji Teorileri I                                                                                                          (2-0-2)                                                                                                                          

Sosyoloji Tarihi, Sosyolojik Düşüncenin Evrimi, Toplum Felsefeleri, 20. yy. Sosyoloji Ekolleri

Ders Kitabı:

 • Kızılçelik, S. (1994). Sosyoloji Teorileri. Konya: Yunus Emre Yay.
 • Kösemihal, N. Ş. (1972). Sosyoloji Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Çağdaş Psikolojik Akımlar                                                                                             (3-0-3)

Çağdaş psikolojik akımların tarihçesi ve bu akımların incelenmesi

Ders Kitabı:

 • (Schultz.D.P.;Schultz.S.E.) Çev.Yasemin Aslay (2002). Modern Psikoloji Tarihi. Kaktüs yayınları.

Ergenlik Psikolojisi                                                                                                              (2-0-2)

Ergenlik dönemindeki gençlerin bilişsel ve duygusal gelişimlerine ilişkin kuram ve görgül araştırma bulgularının, biyolojik, sosyal ve psikolojik açıdan gözden geçirilmesi.

Ders Kitabı:

 • Kulaksızoğlu, A. (2011). Ergenlik Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Siyaset Felsefesi                                                                                                                   (2-0-2)

Siyaset Felsefesi ve Siyasi Düşünce, Hukuk ve Sosyal Kontrol, Devlet,

Otorite ve İktidar, Siyasi İlkeler, Adalet, Eşitlik, Özgürlük, Haklar, Refah ve Refah Devleti, Kamu Yararı ve Demokrasi.

Ders Kitabı:

 • Norman P. B. (2003). Modern Siyaset Teorisi. Ankara: Liberte Yayınları,
 • Aytekin Y. (2003). Çağdaş Siyasal Akımlar. Ankara. Vadi Yayınları.
 • Kışlalı, A. T. (2005). Siyaset Bilimi. Ankara: İmge Yayınevi.

 

Program Geliştirme ve Öğretim                                                                                         (3-0-3)

Temel kavramlar, eğitimde program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temeller), eğitim programı tasarımı ve modeller, program geliştirme süreci (planlama, tasarı hazırlama, deneme-değerlendirme, programa süreklilik kazandırma). Öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlaması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkilendirilmesi, eğitim ve öğretimde yeni yönelimler (etkin öğrenme, çoklu zeka, yapılandırmacılık, yaşam boyu öğrenme, yaratıcı düşünme, vb.), öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları.

Ders Kitabı:

 • Uzunboylu, H., & Hürsen, Ç. (2008). Eğitim programları ve değerlendirilmesi. Ankara: Öğreti Yayıncılık

4.Yarıyıl

Anayasa veVatandaşlık Bilgisi                                                                                        (2-0-2)

Devlet, Vatandaşlık, Hukuk Devleti, Demokrasi, Temel İnsan Hakları

Ders Kitabı:

 • Doğan, İ. (2002). Vatandaşlık, Demokrasi ve İnsan Hakları. Ankara: Pegem A yayıncılık.

 
Bilgisayar II                                                                                                                      (2-2-2)
Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

Ders Kitabı:

 • Güneş, A. (2007). Bilgisayar I ve II Temel Bilgisayar Becerileri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 
Türk Eğitim Tarihi                                                                                                          (3-0-3)

Eğitim, Eğitim – Tarih ilişkisi, Türk tarihi boyunca eğitim kurumu ve özellikleri

Ders Kitabı:

 • Akyüz, Y. (2004). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)                                                                                           (2-0-2)

Bilgi teorisi veya Epistemolojinin ne olduğunun; bilginin imkan, kaynak ve ölçütlerinin kapsamı ile sınırlılıklarının kavranması.

Ders Kitabı:

 • Denkel, A. (1984). Bilginin Temelleri. İstanbul.
 • Denkel, A. (1984). Anlamın Kökenleri. İstanbul.
 • Denkel, A. (1986). Nesne ve Doğası. İstanbul.
 • Arslan, A. (1994). Felsefeye Giriş. Vadi Yayınları.

Ahlak Felsefesi                                                                                                                    (2-0-2)

Felsefe, ahlak, ahlak-felsefe ilişkisi, Etiğin temel kavramları ve ana problemleri

Ders Kitabı:

 • Çilingir, L. (2003). Ahlak Felsefesi. İstanbul.
 • Bolay, S. H. (2005). Felsefeye giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Arslan, A. (1999) Felsefeye Giriş. İstanbul.

 

Sosyoloji Teorileri II                                                                                                           (2-0-2)

Sosyoloji Tarihi, Sosyolojik Düşüncenin Evrimi, Toplum Felsefeleri, 20. yy.

Sosyoloji Ekolleri

Ders Kitabı:

 • Kızılçelik, S. (1994). Sosyoloji Teorileri. Konya: Yunus Emre Yay.
 • Kösemihal,  N. Ş. (1972). Sosyoloji Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Yetişkinler Psikolojisi                                                                                                           (2-0-2)

Yetişkin psikolojisi; yetişkinliğin tanımlanması, yetişkinliğin evreleri, yetişkinlik kuramları, yetişkin psikolojisinin temel sorunları, genç yetişkinlik, genç yetişkinlikte psikolojik olgunlaşma, toplumsal bağlamda genç yetişkinlik, orta yetişkinlik, orta yıllara genel bakış, orta yıllarda bireysel gelişim, orta yıllarda toplumsal yaşam, yetişkin eğitimi, genç yetişkinlik, yaşlılık, yaşlılıkta bireysel gelişim, yaşlılıkta toplumsal gelişim, yaşlılıkta ruh sağlığı ve yaşamın sonu konularının incelenmesi.

Ders Kitabı:

 • Kurt, İ. (2008). Yetişkin Psikolojisi. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi                                                                          (2-0-2)

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım

Ders Kitabı:

 • Başaran, İ. E. (2006). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Ekinoks.

5. Yarıyıl

Yabancı Dil I                                                                                                                     (2-0-2)
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

Ders Kitabı:

 • Chris, R., & Gillie, C. (2007). Face to Face. Cambridge University

Mantık                                                                                                                               (3-0-3)

Doğru ve sistemli düşünmenin yöntem ve ilkeleri

Ders Kitabı:

 • A.Kadir Çüçen, Mantık
 • Necati Öner, Klasik Mantık
 • Doğan Özlem, Mantık

Felsefe Tarihi I                                                                                                                  (3-0-3)

İlkçağ Hint, Çin, Mısır, İran ve Yunan felsefeleri ve bunların temsilcileri. Tales, Sokrates, Platon ve diğer filozofları. İlkçağ felsefeleri ile Ortaçağ felsefeleri arasındaki bağlantılar.

Ders Kitabı:

 • A. Cevizci (2001). 17. Yüzyıl Felsefesi Tarihi. Bursa: Asa Yayınları.
 • R. Descartes (1999). Metot Üzerine Konuşma. İstanbul: Cumhuriyet Yayınları.

Kurumlar Sosyolojisi I                                                                                                        (2-0-2)

Kurumlar sosyolojisi neyi inceler?, temel kavramlar, kurumlar sosyolojisine genel bakış, hukuk, ekonomi, eğitim, aile, sağlık, din, bürokrasi

Ders Kitabı:

 • Sezal, İ.(Ed) (2003). Sosyolojiye Giriş. Ankara: Martı Yayınları.

Öğrenme Psikolojisi                                                                                                         (2-0-2)

Öğrenme psikolojisi kuram ve araştırmalarının tarihsel ve güncel konulara ilişkin olarak incelenmesi; öğrenmenin temel ilkeleri ve bu ilkelerin insan davranışını değiştirmede nasıl kullanılabileceği; davranışsal problemleri çözmede öğrenme teori ve ilkelerinin kullanımı; genelleme, model alma, şartlanma, deneme ve yanılma, kavrayışsal öğrenme, edinim ve unutma, eğitim transferi ve davranış değiştirme gibi bazı konulardaki sorunlar ve uygulamalar

Ders Kitabı:

 • Yeşilyaprak, B. (2003). Gelişim ve öğrenme psikolojisi. Ankara: Pegem A yayıncılık
 • Saban, A. (2002). Öğrenme ve öğretme süreci. Nobel.
 • Bacanlı, H. (2003). Gelişim ve öğrenme. Nobel.
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Gazi Kitabevi

Türk Kültür Tarihi                                                                                                           (3-0-3)

Toplum-Kültür, Toplumsal yapı- kültür, Tarih boyunca Türk toplum yapısı ve kültürü

Ders Kitabı:

 • Şahin, M. (1999). Türk Tarihi ve Kültürü. Ankara: Gündüz Yayıncılık

Sosyal Psikoloji                                                                                                                     (3-0-3)

Sosyal Psikolojinin Tanımı ve Araştırma Alanları; İnsan Davranışının Sosyal ve Kültürel Boyutu; İnsanların Değerleri, İnançları, Tutumları; Bireylerin Sosyal Davranışları

Ders Kitabı:

 • Allport, F. H. (1900). Sosyal psikoloji. Ankara : Yeryüzü Yayınevi.
 • Arkonaç, S. A. (1998). Sosyal Psikoloji. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Baron, R. A., & Donn, B.(2000). Social Psychology. Boston : Allyn and Bacon.
 • Bilgin, N. (1995).Sosyal Psikolojiye Giriş. İzmir: İzmir Kitaplığı.

VI Yarıyıl

Yabancı Dil II                                                                                                                   (2-0-2)
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

Ders Kitabı:

 • Chris, R., & Gillie, C. (2007). Face to Face. Cambridge University

Felsefe Tarihi II                                                                                                               (3-0-3)

Descartes, Hobbes, Spinoza, Locke, Berkeley ve Kant gibi 17 ve 18. yüzyıla damgasını vuran filozofların düşüncelerinin irdelenmesi.

Ders Kitabı:

 •  Cevizci, A. (2001). 17. Yüzyıl Felsefesi Tarihi. Bursa:Asa Yayınları.

Kurumlar Sosyolojisi II                                                                                                       (2-0-2)

Kurumsal perspektife bağlı olarak teoriler ve araştırmalar, sosyal kurumun tanımı,  temel sosyal kurumlar, aile, eğitim, din, ekonomi, her bir kurumun incelenmesi ve her kurumun diğer kurumlarla olan ilişkileri

Ders Kitabı:

 • Sezal, İ. (Ed) (2003). Sosyolojiye Giriş. Ankara: Martı Yayınları.

Ruh Sağlığı ve Davranış Bozuklukları                                                                            (2-0-2)

Normal ve normal dışı davranışlar ve bunları değerlendirirken dikkat edilmesi gereken özellikler. Ruhsal bozuklukların tanınması.

Ders Kitabı:

 • Çev. Köroğlu,E. (2005). DSM-IV-TR Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabı. Hekimler Yayın Birliği.

 

Din Felsefesi                                                                                                                       (2-0-2)

Din felsefesinin konusu, yöntemi ve kaynakları, akıl ve iman ilişkisi,

Tanrı’nın varlığı için ileri sürülen kanıtlar ile ateistik kanıtların felsefi açıdan irdelenmesi, kötülük sorunu, Tanrı hakkında konuşmanın imkan ve mahiyeti, Tanrı’nın sıfatları ve evrenle ilişkisi, vahiy, mucize, ahiret gibi dini kavramların felsefi açıdan tahlili, din-bilim ilişkisi, dinlerin çokluğu olgusuna farklı yaklaşımlar.

Ders Kitabı:

 • Aydın, M. (1994). Din Felsefesi. Ankara: Selçuk Yay.
 • Bayraktar, M. (1997). Din Felsefesine Giriş. Ankara.
 • Kılıç, R. (1992). Ahlakın Dini Temeli. Ankara.
 • Kılıç, R.(2004). Modern Batı Düşüncesinde Vahiy. İstanbul.
 • Taylan, N. (1998). Düşünce Tarihinde Tanrı Sorunu. İstanbul

İnsan İlişkileri                                                                                                                       (3-0-3)

İnsan ve iletişim nedir? Toplumsal bir varlık olarak insanın nitelikleri. Sağlıklı kişiler arası ilişki –iletişim kurmada etki eden faktörler. Birey, aile, grup ve toplum ilişkileri.

Ders Kitabı:

 • Bilen,M. (2004). Sağlıklı İnsan İlişkileri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1988). İnsan ve İnsanlar. İstanbul: Evrim Basım Dağıtım.
 • Dökmen, Ü. (1997). İletişim Çatışmaları ve Empati. Ankara: Sistem Yayıncılık

Sosyal ve Kültürel Değişme                                                                                    (3-0-3)

Sosyolojik Düşünme, Sosyal Yapı, Kültür, Sosyal Değişme, Sosyal Değişme Teorileri, Türkiye’de sosyal ve kültürel değişme

Ders Kitabı:

 • Tezcan, M. (1995). Sosyal Kültürel Değişme. Ankara.
 • Erkal,  M. (1984). Sosyal Meselelerimiz ve Sosyal Değişme. Ankara: Mayaş Yay.

7. Yarıyıl

Yabancı Dil III                                      (2-0-2)
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

Ders Kitabı:

 • Chris, R., & Gillie, C. (2007). Face to Face. Cambridge University

Türk Düşünce Tarihi                                        (3-0-3)

Klasik Dönem Türk Düşüncesi, Mitoloji, Türk- İslam Düşüncesi, Modern Türk Düşüncesi

Ders Kitabı:

 • Ülken, H. Z. (2004). İslam Felsefesi. İstanbul: Ülken Yayınları.
 • Ülken, H. Z. (2002). Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi. İstanbul: Ülken Yayınları.

Eğitim Felsefesi                                                                   2-0-2)

Felsefe, Eğitim, Eğitim-Felsefe İlişkisi, Farklı Felsefi Akımların Eğitim Görüşleri

Ders Kitabı:

 • Sönmez, V. (1994). Eğitim Felsefesi. Ankara: Şafak Yayınları.
 • Yıldırım, C. (1988). Eğitim Felsefesi. Eskişehir: A.Ü. Yay.
 • Tozlu, N. (1997). Eğitim Felsefesi. İstanbul: MEB.

Araştırma Teknikleri                                                     3-0-3)

Bilimsel Yöntem, Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Araştırma Metodolojisi

Ders Kitabı:

 • Birsen, G. (1999). Toplumsal Bilimlerde Araştırma, Ankara: Savaş Yayınları.

Bilim Felsefesi                                                    (2-0-2)

Derste “Bilimin doğası nedir?” sorusu temel alınarak, bilim ile bilim olmayan arasındaki fark üzerinde durulmaktadır. Aynı zamanda bu soru bağlamında, mantıkçı ampirizm, tarihselcilik vb. bilimin doğasının anlaşılmasına ilişkin geliştirilmiş olan farklı yaklaşımlar ele alınmaktadır.

Ders Kitabı:

 • Butterfield, H. (1960). The Origins of Modern Science. New York.
 • Popper, K. (1998). Bilimsel Araştırmanın Mantığı, Çeviren: İlknur Aka &

İbrahim Turan. İstanbul.

 • Kuhn, T.S. (1982). Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Çeviren: Nilüfer Kuyaş.

İstanbul.

Psikolojik Testler                                                                                                             (2-0-2)

Testlerin oluşturulmasında kullanılan yöntemler. İnsan davranışlarını ölçmede psikolojik testlerin yeri ve anlamı. Kişiyi tanıma ve anlamaya yönelik projektif ve objektif testlerin tanıtılması.

Ders Kitabı:

 • Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testler (Necla Öner).
 • Klinik Psikolojide Rapor Yazım Yöntemi (Benal İnceer).
 • Understanding Psychological Testing in Children(S.Gabel).
 • The MMPI A Practical Guide (J.R.Graham).
 • The Rorschach Technique An Introductory Manual (B.Klopfer; H.Davidson).
 • Psychological Testing (A.Anastasi).

Uygulamalı Sosyoloji                                                                                                        (3-0-3)

Sosyal Olgu, Sosyolojik Yöntem, Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Uygulamalı Araştırmalar

Ders Kitabı:

 • Gökçe, B. (1990). Toplumsal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Savaş Yayınları.

Eğitim Sosyolojisi                                                                                                                 (2-0-2)

Belirgin bir toplumsal yapı içindeki eğitim sorunlarına ilişkin araştırmalar yapan bir disiplin olarak eğitim sosyolojisinin temel kavram ve yaklaşımlarının ele alınması.

Ders Kitabı:

 • Tezcan, M. (2011). Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.

8. Yarıyıl

Öğretmenlik Mesleğine Giriş                                                                                           (3-0-3)

Öğretmenlik mesleğinin özellikleri ve ilkeleri, sınıf ve okul ortamı, eğitimde alternatif perspektifler, eğitimin sosyal, psikolojik, felsefi ve tarihi temelleri, Türk eğitim sistemi

Ders Kitabı:

Küçükahmet, L. (2003). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Öğrenme-Öğretmen Kuram ve Yaklaşımları                                                                (3-0-3)

Temel kavramlar (kuram, ilke, yasa, yöntem, teknik, strateji, taktik, stil, biçem, model ve yaklaşım), öğrenme kuramları, öğretme kuramları, açıklayıcı ve kuralcı öğretim kuramları, alanda çalışan kuramcılar, yöntemden stratejiye geçiş, öğrenme stratejileri, öğrenme stratejileriyle ilgili sınıflamalar, öğretim stratejileri, öğretim stratejileriyle ilgili sınıflamalar, stil-strateji etkileşimi, öğrenme öğretme stilleri ve stil odaklı öğretim tasarımı, etkin öğretim hizmetini sağlamada kullanılabilecek strateji örnekleri, problemlere dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, öykü tabanlı öğrenme, senaryo tabanlı öğrenme, vb. yaklaşımlar ve bu yaklaşımlara dayalı örnek uygulamalar.

Ders Kitabı:

Demirel, Ö. (Ed.) (2007). Eğitimde yeni yönelimler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Öğretim İlke ve Yöntemleri                                                                                     (3-0-3)

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri,  bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

Ders Kitabı:

Tan, Ş. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık

Özel Öğretim Yöntemleri-I                                                                                              (4-0-4)

Konu alanında öğretim yöntemleri, öğrenme-öğretme süreçleri, genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel  bir bakışla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi, mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi.

Ders Kitabı:

Alkan, C, & Kurt, M. (2007). Özel Öğretim Yöntemleri I-II. Ankara: Anı Yayıncılık

Okul Deneyimi I                                                                                                                (1-4-3)

Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama öğretmeni nezaretinde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanınması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: okul örgütü ve yönetimi, okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, okul-aile işbirliği, ana ve yan branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve sorunları, araç-gereç, yazılı kaynaklar ve öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri.

Ders Kitabı:

Güneş, H., & Demirtaş, H. (1998). Okul Deneyimi I-II. Ankara: Anı Yayıncılık

9. Yarıyıl

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme                                                              (2-2-3)

Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders materyali, vb.) geliştirme ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi.

Ders Kitabı:

Uzunboylu, H. (Ed.) (2008). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık

Sınıf Yönetimi                                                                                                                   (2-0-2)

Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler.

Ders Kitabı:

Ayhan, A. (2004). Sınıf Yönetimi. Tek Ağaç Yayınevi

Özel Öğretim Yöntemleri-II                                                                                            (4-0-4)

Konu alanında öğretim yöntemleri, öğrenme-öğretme süreçleri, genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir bakışla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi, mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi.

Ders Kitabı:

Alkan, C, & Kurt, M. (2007). Özel Öğretim Yöntemleri I-II. Ankara: Anı Yayıncılık

Okul Deneyimi II                                                                                                              (1-4-3)

Okullarda bir uygulama öğretmeni nezaretinde Öğretmenlik Uygulaması dersine temel oluşturmak amacıyla yapılan gözlem ve uygulamalar; bazı gözlem ve uygulama konuları: öğretimde soru sorma, yönerge ve açıklamalar, dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, çeşitli yönlerden bir öğrencinin incelenmesi, öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, dersi planlama, ders kitaplarından yararlanma, grup çalışmaları, sınıf organizasyonu, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, sınıf içinde mikro öğretim uygulamaları.

Ders Kitabı:

Güneş, H., & Demirtaş, H. (1998). Okul Deneyimi I-II. Ankara: Anı Yayıncılık

Seçmeli I Mantık Öğretimi                                                                                             (3-0-3)

Doğruluk Fonksiyonu Mantığı, Yüklemler Mantığı.

Ders Kitabı:

 • Kutlusoy, Z. (2003). Sembolik Mantık. Ankara.
 • Özlem D. (2003). Mantık. Ara Yayıncılık.
 • Öztürk Y. (2004). Mantık. İstanbul: Altın Kitaplar

10.Yarıyıl

Ölçme ve Değerlendirme                                                      (3-0-3)

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme kavramları, Ölçme aracında bulunması gereken temel nitelikler(geçerlilik, güvenirlilik, kullanışlılık) Bireyler hakkında bilgi toplama yolları, eğitimde kullanılan ölçme araçlar, çağdaş ölçme ve değerlendirme yaklaşımları, test planlama geliştirme, ölçme aracı uyarlama aşamaları, ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel işlemler, test ve madde analizi, değerlendirme ve not verme.

Ders Kitabı:

Atılgan, H. (Ed.) (2007). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.

Rehberlik                                                                                                                          (3-0-3)

Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı, rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma, yerleştirme, izleme, danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki yönlendirme, özel eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi.

Ders Kitabı:

Engin, D., & Atılgan, E. (2006). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Öğretmenlik Uygulaması                                                                                                (2-6-5)

Haftada bir tam gün ya da iki yarım gün (minimum 12 hafta) öğretmen adaylarının bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazanmasına ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir biçimde öğretmesi ve iki saat öğretmenlik uygulaması semineri (öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi ve paylaşılması).

Ders Kitabı:

Güneş, H., & Demirtaş, H. (1998). Okul Deneyimi I-II. Ankara: Anı Yayıncılık

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi