Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Coğrafya Öğretmenliği

Fakülte Sayfası | Aday Öğrenciler | Üyelikler | Kaynakça | İletişim

1.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
CR101 Coğrafya’ya Giriş I 3 0 3
CR103 Genel Klimatoloji I 2 0 2
CR105 Jeomorfoloji’ye Giriş 3 0 3
CR107 Harita Bilgisi ve Kartografya 2 0 2
CR109 Beşeri Coğrafya 3 0 3
CR111 Hidrografya I (Akarsu ve Göller) 2 0 2
AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnk.Tar. I 2 0 2
TUR 101 Türkçe I 2 0 2
ENG 101 Yabancı Dil I 3 0 3
Kredi 22

2.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
CR102 Coğrafya’ya Giriş II 3 0 3
CR104 Genel Klimatoloji II 3 0 3
CR106 Akarsu Jeomorfolojisi 2 0 2
CR108 Nüfus ve Yerleşme 2 0 2
CR110 GenelFizikiCoğrafya 3 0 3
CR112 Hidrografya II(DenizlerveOkyanuslr) 2 0 2
AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnk.Tar. 2 0 2
TUR 102 Türkçe II 2 0 2
ENG 102 Yabancı Dil II 3 0 3
Kredi 22

3.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
CR201 Kıbrıs Fiziki Coğrafyası 2 0 2
CR203 Karst Jeomorfolojisi 2 0 2
CR205 Doğal Kaynaklar 3 0 3
CR207 Asya Coğrafyası 3 0 3
CR209 Bitki Coğrafyası 2 0 2
CR211 Ekoloji ve Çevre Sorunları 2 0 2
CR213 TürkDünyasınınCoğrafyası 3 0 3
COM201 Bilgisayar I 2 0 2
ENG201 Yabancı Dil III 3 0 3
Kredi 22

4.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
CR202 Enerji Kaynakları 2 0 2
CR204 Avrupa Coğrafyası 2 0 2
CR206 Kurak ve Yarı Kurak Bölgeler 2 0 2
CR208 Ortadoğu Coğrafyası 3 0 3
CR210 Kıbrıs Beşeri Coğrafyası 2 0 2
CR212 Toprak Coğrafyası 2 0 2
COM202 Bilgisayar II 2 0 2
ENG202 Yabancı Dil IV 3 0 3
Kredi 20

5.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
CR301 Türkiye ve Kıbrıs’ın İklimi 2 0 2
CR303 AfrikaCoğrafyası 3 0 3
CR305 TurizmCoğrafyası 2 0 2
CR307 ZiraatCoğrafyası 3 0 3
CR309 AraziÇalışmaları I 3 0 3
CR311 Türkiye Fiziki Coğrafyası 3 0 3
CR313 Coğrafi Bilgi Sistemleri I 2 0 2
Kredi 19

6.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
CR302 UygulamalıKlimatoloji 2 2 3
CR304 Siyasi Coğrafya 2 0 2
CR306 Coğrafi Bilgi Sistemleri II 2 2 3
CR308 AmerikaCoğrafyası 3 0 3
CR310 AraziÇalışmaları II 3 0 3
CR312 Kıyı Jeomorfolojisi 2 0 2
Kredi 16

7.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
CR401 Kent Bilgi Sistemleri I 2 2 3
CR403 Afetler Coğrafyası. 2 0 2
CR405 Türkiye Beşeri Coğrafyası 3 0 3
CR407 Okyanusya Coğrafyası 3 0 3
CR409 Coğrafya’da Metodoloji 3 0 3
CR411 Harita Analizleri 2 0 2
Kredi 16

8.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
EDS402 Öğretmenlik Mesleğine Giriş 3 0 3
EDS404 Öğretimde Plan.ve Değ. 3 0 3
EDS406 Gelişim ve Öğrenme 3 0 3
EDS408 Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 3
EDS410 OkulDeneyimi I -II 1 4 3
CR412 FizikiveBeşeriCoğrafyaUygulamaları 2 0 2
EDS414 Konu alanıDersKitabıİnceleme 3 0 3
CR416 Kent Bilgi Sistemleri II 2 2 3
Kredi 23

9.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
EDS501 ÖğretimTeknikleriveMateryal Gelştrm 2 2 3
EDS503 Sınıf Yönetimi. 2 2 3
EDS505 ÖzelÖğretimYöntemleri II 2 2 3
CR507 Şehir Coğrafyası 2 0 2
Kredi 11

10.Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
EDS502 Rehberlik 3 0 3
EDS504 ÖğretmenlikUygulaması. 2 6 5
CR506 İletişim (seçmeli) 2 0 2
CR508 Kıbrıs Jeopolitiği 2 0 2
Kredi 12

Ek 2

Coğrafya Öğretmenliği Lisans Programi

Derslerin İçeriği ve Yararlanilacak Kitaplar

 1. Sınıf

 2. YARIYIL

Coğrafyaya Giriş I

Bu ders coğrafya biliminin temel kavramlarını ve tarih boyunca coğrafyanın gelişimini ele almaktadır. Coğrafyanın diğer bilimler arasındaki yeri, coğrafya biliminin bölümleri ve coğrafya biliminin kaynakları da bu ders kapsamında anlatılmaktadır.
Ders Kitabı:
-Coğrafya’ya Giriş, Ali Özçağlar, Ümit Ofset Matbaacılık, Ankara, 2009.
Yukarı

Genel Klimatoloji I

Bu derste üç bölüm bulunmaktadır. Birinci bölümde Klimatolojinin konusu ve amacı ile Klimatolojinin diğer bilimlerle olan ilişkisi anlatılmaktadır. İkinci bölümde Atmosfer, atmosferin katları ve atmosferde yer alan gazlar anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde ise, sıcaklık ve dünya üzerindeki dağılışı ile bu dağılışa etki eden etmenlere değinilmektedir.
Ders Kitabı:
-Genel Klimatoloji, Oğuz Erol, Çantay Kitabevi, İstanbul, 1999.
Yukarı

Jeomorfolojiye Giriş

Bu derste jeomorfolojinin temel kavramları ve diğer bilimlerle olan ilişkisi ele alınmaktadır. İkinci bölümde yerkabuğu hareketleri, yerkabuğunun özellikleri, orojenik ve epirojenik hareketler üzerinde durulmaktadır. Üçüncü bölümde ise belli başlı yapı tipleri ve bunların özellikleri anlatılmaktadır.
Ders Kitabı:
-Jeomorfoloji’nin Ana Çizgileri I-II, M.Yıldız Hoşgören, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2007.
Yukarı

Harita Bilgisi ve Kartografya

Genel harita bilgisi ve harita çiziminde kullanılan projeksiyonlar, temel harita (topografik harita) bilgisi, ölçekler, harita üzerinde ölçümler, haritalara ilişkin genel hususlar.
Ders Kitabı:
-Genel Karografya, Turgut Bilgin, Ekin Kitabevi, İstanbul, 2013.
Yukarı

Beşeri Coğrafya

Nüfus Coğrafyası'nın genel ilkeleri. Nüfus politikaları ve nüfus teorileri (Klasikler, Fizyograflar, Sosyalistler, Optimum nüfus teorileri). Mekansal dokular, lokasyon, bölgeler ve beşeri coğrafya teorileri ile insanların ilk ortaya çıktıkları yerler, yer yüzünde dillerin, dinlerin ve ırkların dağılışı üzerinde durulmaktadır. Yeryüzündeki ökümen sahaların yatay ve dikey dağılışı ve yerleşmeyi sınırlandıran faktörler anlatılmaktadır.
Ders Kitabı:
-Beşeri Coğrafya, Erol Tümertekin, Çantay Kitabevi, İstanbul, 1998.
Yukarı

Hidrografya I(akarsu ve göller)

Dünya üzerindeki akarsuların kuruluşu, drenaj tipleri, rejimleri, özellikleri, rejimlerine ve debilerine göre akarsular, Göllerin tanımı ve karakterleri ve oluşumlarına göre göl çeşitleri üzerinde durulmaktadır.
Ders Kitabı:
-Hidrografya’nın Ana Çizgileri I-II, M.Yıldız Hoşgören, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2008.
Yukarı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2)

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a çıkışı ve Anadolu’daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin açılışı, TBMM’nin kuruluşu ve iç isyanlar, Teşkilat-ı Esassiye Kanunu, düzenli ordunun kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın kaldırılması.
Ders Kitabı:

 • Cebeci, S. (2010). Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Yukarı

Türk Dili I (2-0-2)

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
Ders Kitabı:

 • Aktaş, Ş. (2001). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F., & Aksoy, Ö. (2010). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık.

Yukarı

Yabancı Dil I (2-0-2)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.
Ders Kitabı:

 • Chris, R., & Gillie, C. (2007). Face to Face. Cambridge University

Yukarı

1.Sınıf

II.YARIYIL

Coğrafyaya Giriş II

Coğrafya’nın önemi, coğrafya eğitimi, anabilimdalları incelenmekte, temel bilgileri kapsamaktadır. Genel coğrafya terimleri, çeşitli pratik çalışmalar, mesafe, yön alan, eğim ölçmeleri vs.
Ders Kitabı:
-Coğrafya’ya Giriş, Ali Özçağlar, Ümit Ofset Matbaacılık, Ankara, 2009.
Coğrafya’ya Giriş, Hayati Doğanay, Aktif Yayınevi, Erzurum, 2007.
Yukarı

Genel Klimatoloji II

Klimatoloji I dersinin devamı olup, Sis, bulut, yağış oluşum koşulları, Dünya yağış bölgeleri konularının detaylı işlendiği derstir.
Ders Kitabı:
-Genel Klimatoloji, Oğuz Erol, Çantay Kitabevi, İstanbul, 1999.
Yukarı

Akarsu Jeomorfolojisi

Akarsu şekilleri işlenmektedir. Yani akarsuların aşındırma ve biriktirme şekillerinin oluşum özellikleri ve olan etkisi üzerinde durulmaktadır.
Ders Kitabı:
-Jeomorfoloji’nin Ana Çizgileri I-II, M.Yıldız Hoşgören, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2007.
Yukarı

Nüfus ve Yerleşme

Bu ders iki bölüm halinde incelenmektedir. Bunlar Nüfus Coğrafyası ve Yerleşme Coğrafyası konularıdır. Nüfus coğrafyasında; nüfus artışı ve nüfus artışı ile ilgili görüşler, doğurganlık, ölümler, nüfus siyasetleri, nüfusun yaş yapısı, nüfusun cinsiyet yapısı, göçler, nüfus yoğunluğu ve dağılışı, yeryüzündeki sık ve seyrek nüfuslu alanlar incelenmektedir. Yerleşme coğrafyasında; kır yerleşmeleri, konut tipleri, köy şekilleri, şehirleşme ve şehirler ve şehirlerin tarihi gelişimi anlatılmaktadır.
Ders Kitabı:
-Beşeri Coğrafya, Erol Tümertekin, Çantay Kitabevi, İstanbul, 1998.
Yukarı

Genel Fiziki Coğrafya

Bu derste Coğrafyanın tanımı, konusu, ilkeleri, bölümleri, Matematik Coğrafya konuları, Harita bilgisi, Jeomorfoloji (temel jeoloji bilgileri, yeryüzü şekilleri bilgisi),Sular coğrafyası(akarsular, yer altı suları, göller, denizler), Klimatoloji (iklim bilgisi), Toprak Coğrafyası (oluşum, çeşitleri, dağılışı, toprak sorunları), Bitki Coğrafyası (yetişme ortamı şartları, dağılışı) konuları genel olarak ele alınıp incelenmektedir.
Ders Kitabı:
Genel Fiziki Coğrafya, Akif Akkuş, Nobel yayın Dağıtım, Ankara, 2010.
Yukarı

Hidroğrafya II (Denizler ve Okyanuslar) (2-0) 2

Yerkürede mevcut su yüzeylerini (deniz ve okyanusları) tüm yönleriyle inceleyerek, su yüzeylerinde meydana gelen değişimleri, akıntıları, dalgaları, su yüzeylerindeki canlı yaşamını tüm yönleriyle incelenerek, Dünyanın su potansiyeli ortaya konulmaktadır.
Ders Kitabı:
Deniz ve Kıyı Coğrafyası, Hamit İnandık, Ders Notları.
Hidrografya’nın Ana Çizgileri I-II, M.Yıldız Hoşgören, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2008.
Yukarı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-2)

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a çıkışı ve Anadolu’daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin açılışı, TBMM’nin kuruluşu ve iç isyanlar, Teşkilat-ı Esassiye Kanunu, düzenli ordunun kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın kaldırılması.
Ders Kitabı:

 • Cebeci, S. (2010). Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Yukarı

Türk Dili II (2-0-2)

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
Ders Kitabı:

 • Aktaş, Ş. (2001). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F., & Aksoy, Ö. (2010). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık.

Yukarı

Yabancı Dil II (2-0-2)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.
Ders Kitabı:

 • Chris, R., & Gillie, C. (2007). Face to Face. Cambridge University

Yukarı

2.Sınıf

III.YARIYIL

Kıbrıs Fiziki Coğrafyası

Bu derste Kıbrıs’ın; Jeomorfoloji , hidrografya (akarsular, yeraltı suları, göller, denizler), iklim bilimi, toprak coğrafyası, bitki coğrafyası (yetişme ortamı şartları, dağılışı) özellikleri ele alınıp incelenmektedir.
Ders Kitabı:
Altay Fırat, 2012, Kıbrıs Fiziki Coğrafyası Ders Notları.
Yukarı

Karst Jeomorfolojisi

Karst Jeomorfolojisi dersinde konu ile ilgili terimler, karstlaşma koşulları, karstlaşmanın gelişimi ve karstik sahaların dağılışı, belli başlı karstik şekiller anlatılmaktadır..
Ders Kitabı:
Jeomorfoloji II, Sırrı ERİNÇ, DER Yayınları, İstanbul, 2002,
Yukarı

Doğal Kaynaklar

Bu ders üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde dersle ilgili temel kavramlar açıklanmakta ve doğal kaynakların sınıflandırılması öğretilmekte ve doğal kaynakların ekonomik önemi anlatılmaktadır. İkinci bölümde metal yeraltı kaynaklarından krom, demir ve bakır gibi madenlerin bütün özellikleri ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde ise kömür, petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynakları ile güneş enerjisi, hidrolik enerji, biyomas enerji ve nükleer enerji gibi konular üzerinde durulmaktadır.
Ders Kitabı:
Doğal Kaynaklar, Hayati DOĞANAY, Namık T. ALTAŞ, Pegem Akademi Yayıncılık, 2013.
Yukarı

Asya Coğrafyası

Bu derste Asya kıtasının genel fiziki coğrafya özellikleri, yani jeolojik, jeomorfolojik, hidrografik, bitki özellikleri yanında beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri ( nüfusları, geçim kaynakları, yeraltı zenginlikleri) ele alınmaktadır.
Ders Kitabı:
Asya Coğrafyası, Ramazan ÖZEY, 2008, Aktif yayınları, İstanbul.
Yukarı

Bitki coğrafyası

Bu ders iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bitkileri etkileyen ekolojik şartlar yani bitkiyi etkileyen fiziki şartlar anlatılmaktadır. İkinci bölümde ise, Dünya üzerinde görülen başlıca bitki formasyonları ele alınmakta ve bunların dağılışları ile bu dağılışı etkileyen faktörler üzerinde durulmaktadır.
Ders Kitabı:
Bitkiler Coğrafyası, Hamit İNANDIK, 1969, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
Yukarı

Ekoloji ve Çevre Sorunları

Bu derste; Çevre ve tanımı, çevre ve insan, ekoloji ve ekosistemler, ekosistemlerin genel ve ortak özellikleri, ekosistemlerin sorunları, çevre sorunlarını etkileyen fiziki çevre faktörleri, çevre sorunlarını etkileyen beşeri faktörler, su kirliliği, toprak kirliliği ve çevre sorunu açısından bitki örtüsü konuları üzerinde durulmaktadır.
Ders Kitabı:
Çevre Sorunları, Emrullah GÜNEY, Nobel Yayın Dağıtım, 2006, Ankara.
Yukarı

Türk Dünyasının Coğrafyası

SSCB’nin dağılmasını hazırlayan etmenler ve Türk Cumhuriyetlerinin kurulması, BDT içindeki Türk Cumhuriyetlerini bölme çabaları, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan’ın fiziki ve beşeri özelliklerinin, ekonomik zenginliklerinin tanıtılması; ayrıca bu cumhuriyetler ile Türkiye ve KKTC ile ilişkilerinin ele alınması ve Dünya ekonomisindeki yerlerinin açıklanması bu dersin konuları içerisindedir.
Ders Kitabı:
Türk Dünyasının Coğrafyası, Ramazan ÖZEY, 2010, Aktif Yayınevi, İstanbul.
Yukarı

Bilgisayar I (2-2)

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.
Ders Kitabı:

 • Güneş, A. (2007). Bilgisayar I ve II Temel Bilgisayar Becerileri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Yukarı

Yabancı Dil III (2-0-2)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.
Ders Kitabı:

 • Chris, R., & Gillie, C. (2007). Face to Face. Cambridge University

Yukarı

2.Sınıf

IV.YARIYIL

Enerji Kaynakları

Bu derste Dünya enerji durumu, kullanımı, yeryüzündeki yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının potansiyeli ve kullanımı ele alınıp incelenmektedir.
Ders Kitabı:
Enerji Kaynakları, Hayati DOĞANAY, 2005 Aktif Yayınevi, İstanbul.
Yukarı

Avrupa Coğrafyası

Bu derste Avrupa kıtasının genel fiziki coğrafya özellikleri, yani jeolojik, jeomorfolojik, hidrografik, bitki özellikleri yanında beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri ( nüfusları, geçim kaynakları, yeraltı zenginlikleri) ele alınmaktadır.
Ders Kitabı:
Avrupa Coğrafyası, Ramazan ÖZEY, Aktif Yayınları 2009, İstanbul.
Yukarı

Kurak ve Yarıkurak Bölgeler

Bu ders iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Kurak ve Yarı Kurak Bölgeler Jeomorfolojisi üzerinde durulmaktadır. Kurak ve yarı kurak bölgeleri sınırlandıran etkenler, bu bölgelerin oluşum şartları ile başlıca kurak ve yarı kurak bölge şekilleri ele alınmaktadır.
Ders Kitabı:
Kurak ve Yarıkurak Bölgeler Jeomorfolojisi, Nilüfer PEKCAN, Filiz Kitabevi, 2002 İstanbul.
Yukarı

Ortadoğu Coğrafyası

Bu derste Ortadoğu ülkelerinin genel fiziki coğrafya özellikleri, yani jeolojik, jeomorfolojik, hidrografik, bitki özellikleri yanında beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri ( nüfusları, geçim kaynakları, yeraltı zenginlikleri) ele alınmaktadır.
Ders Kitabı:
Ortadoğu Ülkeler Coğrafyası, Ramazan ÖZEY, 2009 Aktif Yayınevi, İstanbul.
Yukarı

Kıbrıs Beşeri Coğrafyası

Bu derste Kıbrıs Nüfus Coğrafyası (nüfus artışı ve nüfus artışı ile ilgili görüşler, doğurganlık, ölümler, nüfus siyasetleri, nüfusun yaş yapısı, nüfusun cinsiyet yapısı, göçler, nüfus yoğunluğu ve dağılışı, Kıbrıs’taki sık ve seyrek nüfuslu alanlar)ve Yerleşme Coğrafyası (kır yerleşmeleri, konut tipleri, köy şekilleri, şehirleşme, şehirler ve şehirlerin tarihi gelişimi) konuları açısından ele alınıp incelenmektedir.
Ders Kitabı:
Kıbrıs Beşeri Coğrafyası, Serkan İLSEVEN, 2012 Ders Notları.
Yukarı

Toprak Coğrafyası

Dersin birinci bölümünde, toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri anlatılmaktadır. İkinci bölümde toprak suyu, üçüncü bölümde toprağı oluşturan faktörler, dördüncü bölümde erozyon ve çeşitleri, beşinci bölümde ise erozyonu önleme yöntemleri gibi konular üzerinde durulmaktadır.
Ders Kitabı:
Toprak Coğrafyası, Barış MATER, 1998, Çantay Yayınevi, İstanbul.
Yukarı

Bilgisayar II (2-2)

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.
Ders Kitabı:

 • Güneş, A. (2007). Bilgisayar I ve II Temel Bilgisayar Becerileri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Yukarı

Yabancı Dil IV (2-0-2)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.
Ders Kitabı:

 • Chris, R., & Gillie, C. (2007). Face to Face. Cambridge University

Yukarı

3.Sınıf

V.YARIYIL

Türkiye ve Kıbrıs’ın İklimi

Bu ders iki bölümde incelenmektedir. Birinci bölümde Türkiye’nin iklim özellikleri anlatılmaktadır. Bu bölümde Türkiye’de iklim elemanlarının dağılışı ve Türkiye iklim bölgeleri ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise Kıbrıs’ın iklim özellikleri anlatılmaktadır.
Ders Kitabı:
Türkiye İklimi, Asaf KOÇMAN, Ege Üniversitesi Yayınları, İZMİR.
Yukarı

Afrika Coğrafyası

Bu derste Afrika kıtasının genel fiziki coğrafya özellikleri, yani jeolojik, jeomorfolojik, hidrografik, bitki özellikleri yanında beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri ( nüfusları, geçim kaynakları, yeraltı zenginlikleri) ele alınmaktadır.
Ders Kitabı:
Afrika Coğrafyası, Ramazan ÖZEY, Aktif Yayınları 2009, İstanbul.
Yukarı

Turizm Coğrafyası

Bu derste Turizm coğrafyası ile ilgili genel bilgiler ve turizm coğrafyasını etkileyen şartlar anlatılmaktadır. Doğal turistik ve beşeri turistik aktiviteler, turist, turizm, turizm çeşitleri, turist talebi, turizm merkezleri, klasik turizm, soft turizm, sağlık turizmi, dağcılık, kültürel farklılıkların turizm açısından önemi incenelir.
Ders Kitabı:
Turizm Coğrafyası, Nazmiye ÖZGÜÇ, Çantay Yayınevi, 2007 İstanbul.
Yukarı

Ziraat Coğrafyası

Bu derste genel tarım bilgileri, tarım ürünlerinin yeryüzündeki ekim alanlarının dağılışı ve üretim miktarları ele alınıp incelenmektedir. Bitkisel üretimin sınıflandırılması, meyve üretimi, sert kabuklular, yumuşak çekirdekliler, sanayi bitkileri, hammdede açısından önemi, tıbbi bitkiler, tarım sistemleri, tarım tipleri vs.
Ders Kitabı:
Ziraat Coğrafyası, Hayati DOĞANAY,Aktif Yayınları, 2007 İstanbul.
Yukarı

Arazi Çalışmaları I

Programda çok önemli yeri olan bu ders kapsamında; teorik olarak öğrenilen terimlerin, kavramların coğrafi şekil ve haritaların arazide doğruluğunu gözlemlemek amacıyla saha etütleri, analiz ve incelemelerin yapıldığı derstir. Arazi incelemeleri için hazırlık ve gözlem safhası bu ders kapsamında yapılacaktır.
Ders Kitabı: Fiziki Coğrafya Araştırma Yöntemleri, Ali SELÇUKBİRİCİK, 2011, İstanbul.
Yukarı

Türkiye Fiziki Coğrafyası

Bu derste Türkiye’nin; Jeomorfoloji (temel jeoloji bilgileri, yeryüzü şekilleri bilgisi), hidrografya (akarsular, yeraltı suları, göller, denizler), iklim bilimi, toprak coğrafyası (oluşum, çeşitleri, dağılışı, toprak sorunları), bitki coğrafyası (yetişme ortamı şartları, dağılışı) özellikleri ele alınıp incelenmektedir.
Ders Kitabı: Türkiye Fiziki Coğrafyası, Cemalettin ŞAHİN, Gündüz yayınevi, 2009 Ankara.
Yukarı

Coğrafi Bilgi Sistemleri I

Coğrafyanın yeni gelişen ve diğer bilim alanları tarafından da kullanılan coğrafi bilgi kaynaklarının oluşturulması, değerlendirilmesi ve bilgisayar teknolojilerinin kullanımı bu dersin konuları arasındadır. Teknik ve coğrafi bilgi temelli bir derstir. CBS’nin bileşenleri, donanım ve yazılım hakkında eğitim verilecektir.
Ders Kitabı : Coğrafi Bilgi Sistemleri, Ali Demirci, 2008 Fatih üniversitesi yayınları, İstanbul.
Yukarı

3.Sınıf

VI.YARIYIL

Uygulamalı Klimatoloji

Bu derste iklim ile ilgili verilerin grafik, harita ve diğer şekillerle ifade edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, sıcaklık ve yağış haritalarının çizimi, sıcaklık ve yağış grafiklerinin çizimi, Erinç formülüne göre iklim tiplerinin saptanması ve Thorntwaite metoduna göre su bilançosu tablosunun hazırlanması konuları uygulamalı olarak öğretilmektedir.
Ders Kitabı: Klimatoloji Tatbikatı, Ajun Kurter, Yıldız Hoşgören, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1977. İstanbul.
Yukarı

Siyasi Coğrafya

Bu ders kapsamında birinci bölümde, siyasi coğrafya ile ilgili terimler ve başlıca görüşler, siyasi coğrafyanın unsurları üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümde ise günümüzde Dünya siyaseti anlatılmaktadır.
Ders Kitabı: Siyasi Coğrafya, Süha GÖNEY, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1985. İstanbul.
Yukarı

Coğrafi Bilgi Sistemleri II

Coğrafyanın yeni gelişen ve diğer bilim alanları tarafından da kullanılan coğrafi bilgi kaynaklarının oluşturulması, değerlendirilmesi ve bilgisayar teknolojilerinin kullanımı bu dersin konuları arasındadır. Teknik ve coğrafi bilgi içerikli bir derstir. Uygulamalara başlangıç, veri toplama, analiz, depolama değerlendirme konularına yer verilecektir.
Ders Kitabı: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Ali Demirci, 2008 Fatih üniversitesi yayınları, İstanbul.
Yukarı

Amerika Coğrafyası

Bu derste Amerika kıtasının genel fiziki coğrafya özellikleri, yani jeolojik, jeomorfolojik, hidrografik, bitki özellikleri yanında beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri ( nüfusları, geçim kaynakları, yeraltı zenginlikleri) ele alınmaktadır.
Ders Kitabı: Amerika Coğrafyası, Ramazan ÖZEY, Aktif Yayınları 2010, İstanbul.
Yukarı

Arazi Çalışmaları II

Coğrafya uygulamalı bilim dallarından biri olduğu için arazi çalışmaları ile ilgili hazırlıklar hakkında bilgi verilmekte ve uygulamalar yaptırılmaktadır. İmkanlar ölçüsünde yakın çevre araştırmaları ve uygulamaları yaptırılır. Coğrafi bilimsel bir çalışma nasıl yapılır, arazi çalışmasında yöntemler ve uygulamalar.
Ders Kitabı: Fiziki Coğrafya Araştırma Yöntemleri, Ali SELÇUKBİRİCİK, 2011, İstanbul.
Yukarı

Kıyı Jeomorfolojisi

Yeryüzünde çeşitli dış güçlerin oluşturdukları topografyalardan kıyı topografyası, oluşumunda etkili olan faktörler, gelişimleri ve başlıca şekilleri üzerinde durulmaktadır.Denizaltı jeomorfolojisi, kıyı şekilleri, Kıyı tipleri ve denizcilik ekonomisi bakımından önemi, kıyı yönetimi- stratejik-jeopolitik-jeoekonomik yönleriyle incelenecektir.
Ders Kitabı: Kıyı Jeomorfolojisi, İsmail BULDAN, Dokuz Eylül Üniversitesi 2010, İzmir.

4.Sınıf

Yukarı

VII.YARIYIL

Kent Bilgi Sistemleri I

Şehirlerin fiziki ve beşeri ihtiyaçlarını ele almak, sorunlari çözücü, etkin mekansal planlama, insanların demografik, sosyal ve ekonomik bilgileri depolayarak, sosyal ve ekonomik planlamayi hedeflemek, altyapi, ulasim, saglik, güvenlik, denetim gibi hizmetlerin daha verimli, güvenilir, zamaninda ve dogru isletilmesini saglamaya yönelik bir derstir.
Ders Kitabı: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Ali Demirci, 2008 Fatih üniversitesi yayınları, İstanbul.
Yukarı

Afetler Coğrafyası

Bu derste afet ve afetler coğrafyasının önemi ve genel özellikleri işlenmektedir. Doğal afetleri iki gruba ayırarak jeolojik ve jeomorfolojik olmak üzere incelenmektedir. Bu afetlerin oluşumuna neden olan faktörler, Kıbrıs’ta afetlerin dağılışı, sonuçları ve alınması gereken önlemler üzerinde durulmaktadır.
Ders Kitabı: Afetler Coğrafyası, Cemalettin ŞAHİN, Gündüz Yayıncılık, 2008, Ankara
Yukarı

Türkiye Beşeri Coğrafyası

Bu ders iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Türkiye’nin nüfus özellikleri anlatılmakta, ikinci bölümde ise Türkiye’de yerleşme özellikleri üzerinde durulmaktadır. Birinci bölüm anlatılırken Türkiye’de nüfusun dağılışı, nüfus hareketleri, kır ve şehir nüfusları gibi konulardan bahsedilmektedir. İkinci bölüm anlatılırken, Türkiye’de yerleşmenin tarihçesi, kırsal yerleşme tipleri ile şehirleşme faaliyetleri ve şehir yerleşmelerinin özellikleri üzerinde durulmaktadır.
Ders Kitabı: Türkiye Beşeri Coğrafyası, Hayati DOĞANAY, 1995 Gazi Kitabevi, Ankara.
Yukarı

Okyanusya Coğrafyası

Bu derste Okyanusya kıtasının genel fiziki coğrafya özellikleri, yani jeolojik, jeomorfolojik, hidrografik, bitki özellikleri yanında beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri ( nüfusları, geçim kaynakları, yeraltı zenginlikleri) ele alınmaktadır.
Ders Kitabı: Okyanusya Coğrafyası, Ramazan ÖZEY, Aktif Yayınları 2011, İstanbul.
Yukarı

Coğrafya’da Metodoloji

Bu derste Coğrafyanın kullanmış olduğu araştırma teknikleri öğretilir. Bu ilkelerden özellikle dağılış, nedensellik ve ilgi-bağlılık ilkelerinin coğrafya araştırmalarında nasıl kullanıldığı örnekler verilerek ve çeşitli uygulamalar yaptırılarak anlatılır. Metodoloji, veri kaynakları ve çeşitli araştırma teknikleri öğretilir.
Ders Kitabı: Coğrafya Öğretim Yöntemleri, Hayati DOĞANAY, 2006, Aktif Yayınları, İstanbul.
Yukarı

Harita Analizleri

Bu ders kapsamında harita okuma, yorumlama, arazideki yerşekillerini harita üzerine işleme konularına yer verilecektir.
Ders Kitabı: Genel Karografya, Turgut Bilgin, Ekin Kitabevi, İstanbul, 2013
Yukarı

4.Sınıf

VIII.YARIYIL

Öğretmenlik Mesleğine Giriş

Bu dersin amacı, öğrencilere öğretmenlik mesleğiyle ilgili temel bilgileri ve becerileri kazandırmaktır.
Ders Kitabı: Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Remzi Y. KINCAL, Nobel Yayınları.
Yukarı

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

Eğitimle ilgili temel kavramlar, temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, yıllık, ünite ve günlük planların geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu, hedefler ve hedef davranışlar, eğitim durumları, öğretim yöntem ve teknikleri-stratejileri, materyallerin özellikleri ve seçimi, ölçme ve değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, ölçme araçlarının özellikleri, ölçme araçlarının nitelikleri, test türleri, izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi.
Ders Kitabı: Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Leyla KÜÇÜKAHMET, 2002, Nobel Yayıncılık, İstanbul.
Yukarı

Gelişim ve Öğrenme

Bu ders iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde gelişim, büyüme, olgunlaşma,gelişim kuralları,bedensel büyüme ve gelişme duygusal-cinsel gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi ve ergen gelişim kuramlarını incelemektir.İkinci bölümde öğrenme psikolojisi dersi davranışlarımızın amaçları olan güdüleri açıklayarak başlar,güdülenme kavramları ile devam eder.Davranışçı yaklaşım kuramları: Pavlov, Watson, Thorndike, Guthrie, Skinner ve hull ile sosyal öğrenme kuramları: Dollard ve Miller ile Bandura, bilişsel öğrenme kuramları olan Tolman, Lewin, Köhler ve Gagne açıklanır.Kuramların karşılaştırılması yoluyla öğrenmeyi etkileyen faktörleri tartışmaktır.
Ders Kitabı: Saban, A. (2002). Öğrenme ve öğretme süreci. Nobel.
Ders Kitabı: Bacanlı, H. (2003). Gelişim ve öğrenme. Nobel.
Ders Kitabı: Senemoğlu, N. (2005). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Gazi Kitabevi
Yukarı

Özel Öğretim Yöntemleri I

Coğrafya dersinin metodolojisi ve okul düzeyinde öğretim yöntemleri, ders araç ve gereçlerine bir yaklaşım. Coğrafya Öğretmeni olmanın anlamı bu derste kavratılır.
Ders Kitabı: Hayati Doğanay, 2005 Coğrafya Öğretim Yöntemleri, Aktif Yayınevi, İstanbul.
Alkan, C, & Kurt, M. (2007). Özel Öğretim Yöntemleri I-II. Ankara: Anı Yayıncılık
Yukarı

Okul Deneyimi I-II

Okul örgütü ve yönetimi, okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, bir öğretmenin okuldaki günlük yaşantısı, okul aile işbirliği, ana ve yan branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve sorunları, araç gereç ve yazılı kaynaklar ve öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönlerinin gözlemlenmesi amacıyla öğrenciler çevredeki ortaöğretim düzeyindeki okullara gönderilir.
Ders Kitabı: Güneş, H., & Demirtaş, H. (1998). Okul Deneyimi I-II. Ankara: Anı Yayıncılık
Yukarı

Fiziki ve Beşeri Coğrafya Uygulamaları

Fiziki ve beşeri coğrafya konularında bilimsel kritik, veri toplama yöntemleri, verilerin işlenmesi. Fiziki ve beşeri coğrafya uygulamaları.
Coğrafyanın uygulamaya yönelik fiziki ve beşeri konularının sınıf ortamında uygulamalarının yapılması.
Ders Kitabı:
Beşeri coğrafyada veri toplama ve değerlendirme yöntemleri
Yazar:
Özgüç, Nazmiye
Edisyon:

 1. bs

Yayın Bilgisi:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 1994.
Fiziksel Tanımlama:
XVI, 264 s. ; 24 cm.
Seri:
İstanbul Üniversitesi yayınları ; 3849. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları ; 2511.
İstanbul Üniversitesi yayınları ; 3849.
İstanbul Üniversitesi yayınları. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları ; 2511
Yukarı

Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi

Bu derste Coğrafya ile ilgili M.E.B. tarafından onaylanmış ders kitaplarının ve öğretim programlarının eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesi. Kitapların içerik, dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkısı, öğretimde kullanım kolaylığı ve benzeri açılardan incelenmesi sağlanır.
Ders Kitabı: Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi, Abdurrahman Kılıç- Serdal Seven ,Yayınevi: Pegem Akademi Yayıncılık.
Yukarı

Kent Bilgi Sistemleri II

Kent Bilgi Sistemleri I dersinin devamı niteliğinde olan bu ders, öğrenilen teorik bilgilerin bilgisayar ortamında uygulanmasını kapsar. Belirli sahaların haritalanması, harita analizi harita okuma ve yorumlama bu dersin kapsamı içindedir.
Ders Kitabı: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Ali Demirci, 2008 Fatih üniversitesi yayınları, İstanbul.
Yukarı

5.Sınıf

IX.YARIYIL

Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme

Ders Kitabı: Uzunboylu, H. (Ed.) (2008). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Sever, R. 2010. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI(TASARIM ÖRNEKLERİ) ( RAMAZAN SEVER - ANI YAYINCILIK ).
Yukarı

Sınıf Yönetimi

Bu derste öğrencilerin öğretmenlik mesleğine başladıklarında;kullanacakları, sınıfta öğrenme için gerekli düzeni sağlamak üzere, etkili bir ortam oluşturmak amacıyla yapacağı uygulamalar ve izleyebileceği stratejiler kavratılır.
Ders Kitabı Editör(ler) : Leyla Küçükahmet
Yukarı

Yazar(lar) :

Temel Çalık Nezahat Güçlü Galip Yüksel Ayşe Demirbolat Necati Cemaloğlu Gürsen Topses Ayşe Korkmaz Neşe Tertemiz Melek Çakmak Leyla Ercan Sevil Büyükalan Filiz Yücel Kayabaşı,Yayınevi: Pegem Akademi Yayıncılık, 2012.

Özel Öğretim Yöntemleri II

Coğrafya dersinin metodolojisi ve okul düzeyinde öğretim yöntemleri, ders araç ve gereçlerine yaklaşım. Coğrafya Öğretmeni olmanın anlamı bu derste kavratılır.
Ders Kitabı: Hayati Doğanay, 2005 Coğrafya Öğretim Yöntemleri, Aktif Yayınevi, İstanbul.
Alkan, C, & Kurt, M. (2007). Özel Öğretim Yöntemleri I-II. Ankara: Anı Yayıncılık
Yukarı

Şehir Coğrafyası

Şehir yerleşmesi nedir. Şehirlerin fizyonomisi ile fonksiyonları. Şehirlerin strüktürü. Şehircilikte aşamalar..
Ders Kitabı: Şehir Coğrafyası, Süha GÖNEY, İstanbul üniversitesi Yayınları 1985, İstanbul.
Yukarı

5.Sınıf

X.YARIYIL

Rehberlik

Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı, rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma, yerleştirme, izleme, danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki yönlendirme, özel eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi.
Ders Kitabı: Engin, D., & Atılgan, E. (2006). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Yukarı

Öğretmenlik Uygulaması

Öğretmen adaylarının en az 12 hafta bir tam gün ya da iki yarım gün bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisini kazanmasına belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir biçimde vermesi; iki saat öğretmenlik uygulaması semineri.
Ders Kitabı: Güneş, H., & Demirtaş, H. (1998). Okul Deneyimi I-II. Ankara: Anı Yayıncılık
Yukarı

Kıbrıs Siyasi Coğrafyası

Kıbrıs Adası’nın siyasi coğrafyası, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’daki yeri ve önemi. Geçmişten günümüze Kıbrıs’ın siyasi gelişimi.

Siyasi Coğrafya

Ders Kitabı: Siyasi Coğrafya, Süha GÖNEY, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1985. İstanbul.
Siyasi Coğrafya, İnsan ve Mekan Yönetimi, Pegem Akademi Yayıncılık, 2013, İstanbul.
Yukarı
 

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi