Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Meslek Yüksekokulu | Akademik Kadro | Dersler | Aday Öğrenciler

BİRİNCİ YIL

1.Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K A
AET 101 İleri Okuma ve Yazma I 3 0 3 4
AET 103 Sözel İletişim Becerileri I 3 0 3 4
AET 105 Çeviriye Giriş 3 0 3 5
AET 107 Dilbilimine Giriş 3 0 3 4
AET 109 Dinleme ve Not Alma Becerileri 3 0 3 4
COM 101 Bilgisayara Giriş 1 2 2 3
FLA 101 Yabancı Dil I 3 0 3 3
TUR 101 Türk Dili 3 0 3 3
TOPLAM 22 20 23 30

2.Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K A
AET 102 İleri Okuma ve Yazma II 3 0 3 4
AET 104 Sözel İletişim Becerileri II 3 0 3 4
AET 106 Metin İncelemeleri 3 0 3 4
AET 108 Çeviri Kuramı 3 0 3 4
AET 110 Özel Dil Kullanımları 3 0 3 4
AET 112 Karşılaştırmalı Türkçe-İngilizce Dilbilgisi 3 0 3 4
FLA 102 Yabancı Dil II 3 0 3 3
AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 3 0 3 3
TOPLAM 24 0 24 30


İKİNCİ YIL

3.Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K A
AET 201 Eşzamanlı Çeviri 3 0 3 5
AET 203 Ardıl Çeviri 3 0 3 5
AET 205 Tıp Metinleri Çevirisi 3 0 3 4
AET 207 Bilimsel ve Teknik Metinler Çevirisi 3 0 3 4
AET 209 Bilgisayar Destekli Çeviri Çalışmaları 3 0 3 4
AET 211 Çeviri Eleştirisi I 3 0 3 5
FLA 201 Yabancı Dil III 3 0 3 3
TOPLAM 21 0 21 30

4.Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K A
AET 202 Ekonomi ve Ticaret Metinleri Çevirisi 3 0 3 4
AET 204 Edebi Çeviri 3 0 3 4
AET 206 Basın ve Medya Çevirileri 3 0 3 4
AET 208 Hukuk Metinleri Çevirisi 3 0 3 4
AET 210 Çeviri Stajı I 1 4 3 5
AET 212 Çeviri Projesi I  1 2 2 6
FLA 202 Yabancı Dil IV 3 0 3 3
TOPLAM 17 6 20 30


AET101: İleri Okuma ve Yazma I (3-0-3)

Bu ders kapsamında gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak öğrencilere farklı bakış açılarını kavrama, tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçların kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Dersin diğer bir amacı ise öğrencilere ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığını kazandırmaktır. Bilginin birleştirilmesi, problemin çözümlenmesi ve değerlendirme sonucu tepki verme gibi ileri düzey eleştirel düşünme becerileri de geliştirilecektir. Öğrenciler, geliştirmekte oldukları okuma alt-becerilerini yazacakları paragraflarda kullanma ve pekiştirme fırsatı bulabileceklerdir. Ayrıca, açıklama, tanımlama ve anlatı paragrafları gibi değişik yazılı anlatım çeşitlerini inceleyip yazacaklardır. Bunlara ek olarak, özetleme, metin taslağı hazırlama ve bir düşünceyi başka sözcüklerle anlatma gibi paragraf yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. Yazım ve noktalama işaretleri ve alfabe dışı sembol kullanımı da dersin kapsamındadır.

AET103: Sözel İletişim Becerileri I (3-0-3)

Bu ders, tartışma, bireysel sunumlar ve etkileşimli etkinlikler gibi çeşitli iletişim odaklı konuşma çalışmaları sayesinde öğrencilerin resmi ve resmi olmayan bağlamlarda iletişim yetilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. İletişim yetisinin bileşenlerinin detaylı olarak incelendiği bu dersin başlıca hedefi öğrencileri başarılı iletişim yeteneklerine sahip iyi birer öğretmen olarak yetiştirmektir. Bu ders kapsamında, dinleme ve sesletim derslerinde elde edilen kuramsal ve pratik bilgi konuşma becerileri ile harmanlanarak kısa, bilgi verici ve ikna edici sunumlarda kullanılacaktır. Ayrıca, öğrencilerin tonlama ve vurgu gibi konuşma dili özelliklerini etkin bir biçimde kullanmaları hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, bu derste başarılı bir sunuma katkıda bulunacak tepegöz, poster ve powerpoint sunumu gibi görsel ve işitsel araçların kullanımı da vurgulanacaktır.

AET105 Çeviriye Giriş (3-0-3)

Çeviritarihininincelenmesi, çeviri sorunlarının tanıtılması, çeviride eşdeğerlik olgusunun vurgulanması, farklı metin türleri ile çeviri tekniklerine yönelik bilgi verilmesi ve başlangıç düzeyinde iki yönlü çeviri alıştırmalarının yapılması.
Ders Kitabı:
• Ingilizce Çeviri Kilavuzu: A Guidebookfor English Translation, IsmailBoztas, Ziya Aksoy, Ahmet Kocaman, Hacettepe-Tas Kitapçilik Ltd. Sti: Ankara.

AET107 Dilbilimine Giriş (3-0-3)

Bu dersin amacı genel dilbilimin amaç, sorun, ve alanlarını tartışmak, öğrencilerin dilin işlevini, özelliklerini, dilin terminolojisini öğrenmelerini sağlamaktır. Dilbilimin çeviribilim için önemini vurgulamak ve bu iki disiplin arasındaki paralellikleri öğretmektir.

Ders Kitabı:
• TheStudy of Language, G. Yule , CUP, Cambridge, 2002
Yardımcı Ders Kitapları:
• Linguistics: An Introduction, Andrew Radford,MartinAtkinson, David Britain, HaraldClahsen , Andrew Spencer,Cambridge, CUP, 1999.

AET109 Dinleme ve Not Alma Becerileri (3-0-3)

Bu ders öğrencilerin vurgu ve tonlamalara dikkat ederek ve metinlerdeki anahtar kelimeler üzerinde yoğunlaşarak dinleme ve not alma becerilerini amaçlamaktadır. Ders ayrıca öğrencilerin dikte tekniklerini ve değişik kısaltma türlerini dinleme ve not alma esnasında etkin bir şekilde kullanmalarını hedeflemektedir.
Ders Kitabı:
• Note-TakingforConsecutiveInterpreting: A Short Course, Andrew Gillies, Saint Jerome Publications, London, 2005.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Doğan,Aymil. (1999) Konuşmalardan not alma becerisine genel bakış.Çeviribilim ve Uygulamaları, 55-63.

COM 101 Bilgisayara Giriş (3-0-3)

Temel klavye becerileri; kelime işlem (wordprocessing), grafik, elektronik tablo (spreadsheets), veri tabanı (database) programlarıyla çalışma; çeviribilim çerçevesinde basit programlama uygulamaları; çeviri yazılımlarının gözden geçirilmesi; sınıfta bilgisyarla çalışma.
Ders Kitabı:
• ECDL Complete Guide, IACT, 2008

FLA 101 Yabancı Dil I (3-0-3)

Bu derste öğrencinin kendini, ailesini, çevresini tanıtabilecek, bu konular çerçevesinde basit cümleleri kurabilecek düzeyde Yabancı Dil (Almanca, Fransızca ve Yunanca) öğrenmesi öngörülmüştür. Ders süresince eşit ağırlıkta okuma, yazma ve konuşma alıştırmalarına yer verilecektir.

TUR 101 Türk Dili I (3-0-3)

Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme, çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman, vb.), formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.
Ders Kitabı:
• Üniversiteler için Türk Dili, Prof Dr Muharrem Ergin, Bayrak BasımYayın Tanıtım, İstanbul, 2002

AET102: İleri Okuma ve Yazma II (3-0-3)

Bu ders İleri Okuma ve Yazma I dersinin devamıdır. Bu dersin başlıca amacı öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini okuma ve yazma alanında geliştirmektir. Ders kapsamında işlenecek çeşitli özgün okuma metinleri sayesinde, öğrenciler tümevarım ve tümdengelim yollarıyla çıkarım yapabilme ve satır aralarındaki anlamı kavrayabilme gibi ileri düzey okuma alt-becerileri becerilerini geliştireceklerdir. Buna ek olarak, derste kullanılacak materyaller metin ile gerçek hayat arasında bir köprü işlevi görecek ve öğrencinin kültürel benzerlik ve farklılıklar konusundaki algısına ışık tutacaktır. Metinler üzerinde yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilinç sayesinde, öğrenciler okuma metinlerindeki bilgiyi inceleyecek, birleştirecek ve eleştirel bir yaklaşım getirerek cevap niteliğinde kompozisyonlar yazacaklardır. Bu ders kapsamında öğrenciler, bir kompozisyonda olması beklenen bütünsellik, tutarlılık ve düzen gibi öğeleri göz önünde bulundurarak karşılaştırmalı ve karşıtsal, sınıflandırma , süreç çözümleme, sebep-sonuç ve tartışma gibi çeşitli kompozisyon türlerinde metinler üreteceklerdir. Okuma ile yazmanın aynı potada eritildiği bu ders kapsamında ayrıca araştırma odaklı bir öğretim yolu seçilecek ve öğrencilerin kütüphane ve Internet taraması gibi temel araştırma becerilerini ve atıfta bulunma, bibliyografya oluşturma gibi temel araştırma raporu yazma becerilerini kazanması sağlanacaktır.

AET104 Sözel İletişim Becerileri II (3-0-3)

Bu derste öğrencilere sözlü anlatımın ve etkili konuşmanın temel prensipleri öğretilir. Değişik konularda konuşmalar dinlemelerine fırsat verilir ve farkı amaçlı kısa konuşmalar yapmaları ve küçük gruplar halinde tartışma yapmaları sağlanır. Öğrenci bir önceki dönemde konuşma dersinde edindiği kuramsal bilgiler ışığında daha uzun süreli, hazırlıklı, ikna edici konuşmalar yapar.
Ders Kitabı:
• ContemporaryTopics 3, David Beglar, Pearson, NY, 2002.
Yardımcı Ders Kitapları:
• NorthStar (advanced), SherryPreiss, Longman,NY,1998.

AET106 Metin İncelemeleri (3 0 3)

Dersin temel amacı öğrencilere metin dilbilim ve metin türleri hakkında kuramsal temel verilmesidir. Daha sonra öğrenciler yazın, yazın dışı metinler (bilgilendirici, işlevsel metinler) ve sözlü çeviri ortamlarında karşılaşılan metinler üzerinde metin dilbilimsel çalışmalar yaparlar. Metinler her iki dilden seçilir.
Ders Kitabı:
• Text Analysis in Translation: Theory, Methodology, andDidactic Application of a Model forTranslation-OrientedText Analysis, ChristianeNord, Rodopi, Amsterdam, 2006.
Yardımcı Ders Kitapları :
• ExploringTranslationandMultilingualTextProduction: Beyond Content (Text, Translation, ComputationalProcessing, ErichSteiner, ColinYallop , Walter de Gruyter, Berlin, 2001
• Thetheoryandpractice of textanalysisandtranslationcriticism, John M Dodds , CampanottoEditore, 1985.

AET108 Çeviri Kuramı (3-0-3)

Bu derste öğrenciler çeviri kuramları ve alanın önde gelen isimleri, çeviri kuramının çeviri sürecine ve eleştirisine nasıl yansıdığı gibi konularda bilgi kazanırlar. Bu dersin ana hedefi öğrencilerin çeviriyi daha geniş bir bağlamda algılamalarını sağlamak amacıyla onlardaki “çeviri bilinci” ni geliştirmektir.
Ders Kitabı:
• Becoming a Translator: An IntroductiontotheTheoryandPractice of Translation, Douglas H. Robinson, Routledge, London, 2003.
Yardımcı Ders Kitapları:
• IntroducingTranslationStudies: Theoriesand Applications, JeremyMunday, Routledge, London, 2008.
• TranslationandTranslating: TheoryandPractice,Roger T. Bell, AddisonWesley Publishing Company, NY, 1991

AET110 Özel Dil Kullanımları (3-0-3)

Öğrenciler bu derste diplomasi, hukuk, ekonomik gibi alanların özel dil kullanımlarını öğrenirler. Farklı alanlarda düzenlenen konferans ve toplantılara katılarak alan terminolojisini geliştirirler.
Ders Kitabı:
• İngilizce Çeviri Kılavuzu, Şenol Zaman, Yargı Yayınevi, Ankara, 2006.

AET112 Karşılaştırmalı Türkçe-İngilizce Dilbilgisi (3-0-3)

Türkçe ile İngilizce’deki temel tümce yapılarının dilbilgisel bakımından karşılaştırılması; yapısal farklılıklar ve benzerliklerin iki yönlü çeviri edimine olan yansımalarının örneklerle incelenmesi, her iki dilde ‘yapı’ ve ‘işlev’ ilişkisinin karşılaştırmalı olarak çalışılması.
Ders Kitabı:
• Turkish English ContrastiveGrammar: MorphologyandSyntax, A. Sezer, N.P., Ankara: 1995.
Yardımcı Ders Kitapları:
• An IntroductiontoTurkish-English ContrastiveGrammar, Fuat Altunkaya, Sürat, Ankara, 1997.

FLA 102 Yabancı Dil II (3-0-3)

Bu dersin amacı öğrencilerin yabancı dili ( Almanca, Fransızca, Yunanca) kendi sosyal ve zihinsel ilgileri doğrultusunda basit mesajları anlama ve iletme yönünde motive edilmesidir. Bu dersi bitirenler Avrupa Dil Referansı Çerçevesinde A1 düzeyinde dil becerisini kazanmış olacaklardır.

AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (3-0-3)

Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve kuruluş aşamasında Atatürk’ün üstün organizasyon yeteneği ile oluşturulan Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyetin temel ilkeleri ele alınacaktır.
Ders Kitabı:
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I,II YÖK yayını
Yardımcı Ders Kitapları:
• Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, Ahmet MUMCU
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I,II, Ahmet Mumcu
• Modern Türkiye’nin Doğuşu, Bernard Lewis
• Siyasi Tarih, Fahir Armaoğlu
• Türk İnkılap Tarihi, Hamza Eroğlu
• Türk Devrimi ve Atatürk İlkeleri, Mustafa Barut,
• Mustafa Kemal ATATÜRK Nutuk (Söylev)

AET201 Eşzamanlı Çeviri (3-0-3)

Bu dersteöğrenciİngilizce/Türkçe yapılan açımlama, yineleme, özetleme, eksik kalan fikri tamamlama gibi çeşitli alıştırmalarla simultane çeviriye yönelik beceriler kazanır; sözdizimi ve söylem açısından basit konuşma metinlerini eşzamanlı çevirme alıştırmaları yapar.

AET203 Ardıl Çeviri I (3-0-3)

Ardıl çeviri olgusunun kuramsal açıdan tanıtılması. Söyleneni üst düzeyde anlama yetisinin geliştirilmesi ve belleği güçlendirme alıştırmalarının yapılması. Metnin içeriğinin ana çizgilerinin izlenmesi ve not alma yöntemlerinin vurgulanması; alınan notları öteki dile çevirme becerilerinin geliştirilmesi.
Ders Kitabı:
StepstoConsecutiveInterpretation, David Bowen, MargaretaBowen, Pen&Booth, 1984

AET205 Tıp Metinleri Çevirisi (3-0-3)

Bu dersteöğrencilere tıp metinleri ile ilgili beceri ve terminoloji bilgisi kazandırılması amaçlanmaktadır.
Ders Kitabı:
• Tıp Çeviri Sözlüğü, Ayfer Aydoğan, Sami Aydoğan, Siyasal Yayınevi, Ankara, 2006.
Yardımcı Ders Kitapları:
• ContemporaryTranslationTheories, E. Gentzler, Routledge, London, 1993.

AET207 Bilimsel ve Teknik Metinler Çevirisi (3-0-3)

Bu dersin amacı öğrencilere positif bilimler alanında terminoloji kazandırmak amacıyla bilimsel ve teknik metinler alanında çeviri yapma olanağı sağlamaktır.
Ders Kitabı:
• Technical Translation Style: Clarity, Concision, Correctness, Mark Herman, 1993.

AET209 Bilgisayar Destekli Çeviri Çalışmaları (3-0-3)

Bu dersin amacı öğrencilere çeviri yaparken çeşitli yazılım ve internet temelli otomatik çeviri sitelerini kullanmayı öğretmektir.
Ders Kitabı:
• Computer-AidedTranslationTechnology: A PracticalIntroduction, LynneBowker, University of OttawaPress, Ottawa, 2002.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Computersandtranslation: a translator'sguide (Digital), P. ten Hacken
Machine TranslationandComputer-AssistedTranslation: A New Way of Translating?,Craciunescu, Olivia, ConstanzaGerding-Salasand Susan Stringer-O'Keeffe, TranslationJournal 8(3) (Online), 2004.

AET211 Çeviri Eleştirisi (3-0-3)

Bu dersin temel amacı öğrencilere farklı alanlarda yapılmış çevirilere nesnel ve eleştirel bir düzeyde yaklaşma becerisi kazandırmaktır. Buna koşut olarak farklı metin türleri üzerinde eleştirel çıkarsamalar yapmaları teşvik edilir.
Ders Kitabı:
• Çeviri Kuramlarını Düşünürken, Işın Bengi-Öner, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2001.
Yardımcı Ders Kitapları:
• TranslationCriticism: ThePotentials&Limitations, ReissKatharina, ShanghaiForeign Language EducationPress, Shangai, 2004

FLA 201 Yabancı Dil III (3-0-3)

Bu ders öğrencilerin günlük etkinliklere, güncel sorunlara ilişkin düşüncelerini görece olarak daha ayrıntılı biçimde ifade etmesine ve kısa düşünsel metinler oluşturmasına yöneliktir.

AET 202 Ekonomi ve Ticaret Metinleri Çevirisi (3-0-3)

Bu ders, öğrencilere dünya gündeminde olan mali ve ekonomik konulara, uluslararası ticarete ve iş dünyası ile genel ekonomiye ilişkin tahminlere yönelik çeşitli metinler çevirme olanağı sağlamaktadır. Öğrenciler bu konulara ilişkin teknik terminoloji hâkimiyetlerini kazanır ve geliştirirken ekonominin temel kavramlarını metin çeviri sürecine uygulamayı öğrenirler.
Ders Kitabı:
• İş Dünyası Sözlüğü/Business World Dictionary, Ender Gürol, Cem Yayınları, İstanbul, 2001.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Çeviriden Çeviribilime, Sakine Eruz, Multilingual, İstanbul, 2003.
• Language forEconomic, Jordan, R.R.,NixsonF.I, Collins ELT, London, 1986.

AET204 Edebi Çeviri (3-0-3)

Bu dersin amacı kültüre bağlı kavram ve sözcüklerin çevirmene büyük zorluklar yarattığı bir alan olan edebi çeviri hakkında öğrencilerin içgörü sahibi olmalarını ve edebi parçalar çevirerek bu alanda deneyim sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu amaçla öğrencilere ders dışında okuyup sınıfta tartışabilecekleri makaleler verilecektir. Ayrıca tanınmış yazarlar tarafından yazılmış kısa öyküler üzerinden edebi inceleme yapmaları sağlanacaktır.
Ders Kitabı:
• LiteraryTranslation: A Practical Guide, Clifford E. Landers , MultilingualMatters Limited , 2001
Yardımcı Ders Kitapları:
• The Oxford History of LiteraryTranslation in English: Volume 4: 1790-1900 (Oxford History of LiteraryTranslation in English) Peter France (Editor), KennethHaynes, Oxford UniversityPress, USA , 2006.

AET206 Basın ve Medya Çevirileri (3-0-3)

Bu derste öğrenciler Gazetecilik ile ilgili temel kavram ve metinsel özellikler öğrenirler, gazetelerde yer alan politika, ekonomi, sağlık, savaş, gazete ilanı gibi konularda çıkan haberlerin çeviri uygulamasını yaparlar, ve ilgili konulara ait özel terminoloji ve anlatım tarzlarını kazanırlar.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Translationand Media: How Different Can We Be andStill Be Equivalent (Or at LeastSimilar)?,InArduini, Stefanoand Robert Hodgson (eds.) SimilarityandDifference in Translation, Sterk, Jan P, Rimini: Guaraldi, 127-151, 2004.
• An analysis of presstranslationprocess, in Proceedings of theTranslation in globalnewsconference, Sara Bani University of Warwick, 35-45, 2006.

AET208 Hukuk Metinleri Çevirisi (3-0-3)

Bu dersin amacı öğrencilerin Türk ve İngiliz hukuk sistemlerini baz alarak hukuk metinlerinin çevirisinde kullanacakları temel terminoloji ve yöntemlerle tanışmasını sağlamaktır
Ders Kitabı:
• English/TurkishLaw Dictionary, M. Ovacık,Yetkin Basım ve Yayıncılık, İstanbul, 2001.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Farklı kaynaklardan alınan hukuk metinleri

AET210 Çeviri Stajı (1 4 3)

Bu derste öğrenci dersten sorumlu öğretim elemanının danışmanlığıyla herhangi bir özel şirket ya da devlet dairesinde 15 iş günü çeviri stajı yaparak bu süre içerisinde yaptığı çevirilerden örnekleri ve staj belgesini değerlendirilmesiiçin ders sorumlusuna sunar.

AET212 Çeviri Projesi (1 2 2)

Bu derste öğrencininkapsamlı bir metni çözümlemesi, çevirmesi ve çeviri öncesi hazırlığı ve çeviri süreci hakkında bir inceleme metni yazması beklenmektedir.

FLA 202 Yabancı Dil IV (3-0-3)

Bu ders fiil çekimlerinin daha ayrıntılı kullanımına, okuma, yazma ve konuşma bağlamında görece olarak daha sofistike alıştırmalara yöneliktir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi