Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Dış Ticaret

Meslek Yüksekokulu | Akademik Kadro | Dersler | Aday Öğrenciler

BİRİNCİ YIL

1.Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
İNGL101 İngilizce I 3 0 3
MTMK 171 İşletme ve İktisat için Matematik I 3 0 3
BTKL 151 Bilgi Teknolojilerine Giriş I 3 0 3
YNTM 101 İşletmeye Giriş 3 0 3
EKON 101 İktisata Giriş I 3 0 3
ATA 101 Atatürk İlkeleri I 2 0 0
TUR 101 Türk Dili I 2 0 0
TOPLAM     15

2.Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
İNGL 102 İngilizce II 3 0 3
MTMK 172 İşletme ve İktisat için Matematik II 3 0 3
BTKL 152 Bilgi Teknolojilerine Giriş II 3 0 3
YNTM 102 İşletme Yönetimi 3 0 3
EKON 102 İktisata Giriş I 3 0 3
ATA 102 Atatürk İlkeleri II 2 0 0
TUR 102 Türk Dili II 2 0 0
TOPLAM     15

İKİNCİ YIL

3.Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
DTİ 203 Serbest Bölgeler 3 0 3
MTMK 281 İstatistik I 3 0 3
MHSB 201 Finansal Muhasebe I 3 0 3
YNTM 206 Hukuka Giriş 3 0 3
DTİ 201 Dış Ticaret İşlemleri I 3 0 3
TOPLAM     15

4.Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
DTİ 204 Gümrük Birliği 3 0 3
MTMK 282 İstatistik II 3 0 3
MHSB 202 Finansal Yönetim I 3 0 3
YNTM 207 İşletme Hukuku 3 0 3
DTİ 202 Dış Ticaret İşlemleri II 3 0 3
TOPLAM     15


İNGL 101 İngilizce I (3-0) 3:


Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.
Yukarı

MTMK 171 İşletme ve İktisat için Matematik I (3-0) 3:


Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Denklemler Sistemi ve Üssel-Logaritmik Fonksiyonlar.
Yukarı

BTKL 151 Bilgi Teknolojilere Giriş I (3-0) 3:


Bilgi Teknolojilere Giriş dersi olan BTKL 151 öncelikle bilgisayarın nasıl işlediğini ve Windows 7 işletim sistemini öğretmektedir. Dersin amacı uygulamaları ile Microsoft Office öğretmek ve öğrencilere ileriki ders ve yaşantılarında Microsoft Word, Excel ve PowerPoint doğru kulanarak başarılı olmalarını sağlamaktır.
Yukarı

YNTM 101 İşletmeye Giriş (3-0) 3:


Bu ders, işletme bilimine ait temel kavramları, işletmelerin kuruluşunu, işletme çeşitlerini, işletmelerde yönetim olgusunu, yönetimin işlevlerini, pazarlama yönetimini, üretim ve finans ile insan kaynakları yönetimini irdelemektedir.
Yukarı

EKON 101 İktisata Giriş I (3-0) 3:


İktisada giriş dersinin amacı; toplumsal bilim olarak iktisat kavramının incelenmesi ve ekonominin işleyişini,derinliğini ve gücünü öğrencilerle tanıştırmaktır. Derste temel mikroiktisadi konular irdelenerek öğrencilerin iktisat ile ilgili temel kavramlar ve bunlar arasındaki ilişkileri kavramaları sağlanmaktadır. Ekonominin kapsamı, temel ekonomik problemler, kıtlık, arz-talep ve piyasa dengesi, esneklik, üretim süreci ve kar maksimizasyonu, tüketici tercihleri, kısa ve uzun dönem maliyetler ve çıktı kararları bu derste incelenecek temel konuları oluşturmaktadır.
Yukarı

ATA 101 Atatürk İlkeleri I (2-0) 0:

İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk İlkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenecektir.
Yukarı

TUR 101 Türk Dili I (2-0) 0:

Yazılı ve Sözlü Anlatım dersi Türkçe’nin tarihsel gelişiminden başlayıp, yazım kurallarına, dilekçe yazmadan, kaynakça göstermeye kadar hemen hemen tüm konular öğrencilere verilmektedir.
Yukarı

İNGL 102 İngilizce II (3-0) 3:


Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.
Yukarı

MTMK 172 İşletme ve İktisat için Matematik II (3-0) 3:


Matrisler, Determinantlar, Limit, Türev, İntegral ve Uygulamaları.
Yukarı

BTKL 152 Bilgi Teknolojilere Giriş II (3-0 ) 3:


Windows, Windows Komutları, pencere komutları çalışma, Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel ve Microsoft Power Point Proje hazırlanması. Dersin amacı uygulamaları ile Microsoft Office öğretmek ve Öğrencilere ilerki ders ve yaşantılarında Microsoft Word, Excel ve PowerPoint doğru kulanarak başarılı olmalarını sağlamaktır.
Yukarı

YNTM 102 İşletme Yönetimi (3-0) 3:

Bu dersin amacı, işletme yönetiminin temel kavramlarını öğrenciye benimseterek ileri dönemlerdeki derslere hazırlık yapmaktır. Dersin içeriğinde işletme yönetimi ve yöneticilere ilişkin kavramlar aktarılır. Tarihte yönetim bilimlerinin geçirdiği evreler ve bugüne kadarki yönetim modelleri tartışılarak çağdaş yönetim yaklaşımları gösterilir. İşletme yönetiminin iç ve dış çevreyle ilişkisi ortaya konur. Yönetim süreci (planlama, karar verme, organizasyon, yöneltme ve kontrol) aktarılır.
Yukarı

EKON 102 İktisata Giriş II (3-0) 3:

İktisada giriş II dersinin amacı; arz ve talep, enflasyon gibi, iktisat ile ilgili temel kavramları, iktisadi olgular ve bunlar arasındaki sistematik ilişkileri, günümüz Ekonomi ve politik ilişkilerine kaynaklık eden ve yön veren temel iktisadi okulların bakış açılarını öğrencilere iletmektir. Makroiktisada giriş, ulusal üretim ve milli gelir ölçümü, işsizlik, enflasyon, uzun dönem büyüme, toplam harcama ve denge çıktı düzeyi, para arzı ve federal rezerv sistemi, para telebi ve denge faiz oranı, mal ve para piyasalarında toplam talep, toplam arz ve denge fiyat seviyesi, makroiktisatta emek piyasasI bu derste incelenecek temel konu başlıklarıdır.
Yukarı

ATA 102 Atatürk İlkeleri II (2-0) 0:

İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk İlkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenecektir.
Yukarı

TUR 102 Türk Dili II (2-0) 0:

Yazılı ve Sözlü Anlatım dersi Türkçe’nin tarihsel gelişiminden başlayıp, yazım kurallarına, dilekçe yazmadan, kaynakça göstermeye kadar hemen hemen tüm konular öğrencilere verilmektedir.
Yukarı

DTİ 203 Serbest Bölgeler (3-0) 3:


Bu dersle öğrenciler, serbest bölgelerin dış ticaretteki yerini, çeşitlerini, mevzuatlarını ve uygulamalarını öğreneceklerdir.
Yukarı

MTMK 281 İstatistik I (3-0) 3:


Temel Kavramlar ve Seriler, Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri, Olasılık uzayları. Olasılık hesapları. Rasgele değişkenler ve rasgele değişkelerin birinden bağımsızlığı. Dağılım fonksiyonları ve özellikleri. Beklenen değer, varyans, kitle momentleri, örneklem momentleri, örneklem momentlerinin yakınsama özellikleri. Kovaryans. Korelasyon. Beklenen değerlere ilişkin özellikler.
Yukarı

MHSB 202 Finansal Muhbasebe I (3-0) 3:


Temel kavramlar ve muhasebe ilkeleri, muhasebe eşitliği, hesap grupları ve hesapların sınıflandırılması, kullanılan defterler, envanter defterinin hazırlanması, açılış bilançosu’nun oluşturulması, dönem içi yevmiye ve defteri kebir kayıtları, katma değer vergisi ve muhasebe kaydı, genel geçici mizanın hazırlanması, dönem sonu ayarlama kayıtları, dönem sonu kesin mizanın hazırlanması, kapanış kayıtları ve finansal tabloların hazırlanması konularını içeren bir derstir.
Yukarı

YNTM 206 Hukuka Giriş (3-0) 3:


Toplum Yaşamı; Sosyal Düzen Kuralları; Hukuk Kuralları ile Diğer Sosyal Düzen Kurallarının Karşılaştırması; Hukuk Kuralının Analizi - Yaptırım - Hukukun Anlamı; Gelenek Hukuku; Hukuk Kaynağı Olarak Kanunlar; Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi; Tüzükler ve Yönetmelikler; Çeşitli Hukuk Sistemleri; Kanunlaştırma Hareketleri; Yargısal İçtihatlar; Bilimsel İçtihatlar; Hukukun Özel Hukuk - Kamu Hukuku Ayrımı; Özel Hukukun Bölümleri; Kamu Hukukunun Bölümleri.
Yukarı

DTİ 201 Dış Ticaret İşlemleri I (3-0) 3:


Ders dış ticaret işlemlerine ait temel konuları içermektedir. Bu konular Dış Ticarette Temel Kavramlar, Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler, Dış Ticarette Teslim Şekilleri, Ödeme Şekilleri, İhracat İşlemleri, İthalat İşlemleri, Kambiyo Mevzuatını içermektedir.
Yukarı

DTİ 204 Gümrük Birliği (3-0) 3:


Bu derste ilk nce küreselleşmenin gelişimi anlatılarak dış ticaretin artan önemi vurgulanmakta ve daha sonar ise dünya ticaretinde gümrük birliğinin önemi anlatılmaktadır.
Yukarı

FNSY 301 Finansal Yönetim I (3-1 ) 3:


Dersin ana yapısı Finansal Yönetim ve Finansal Analiz'e giriş şeklinde planlanmıştır. İsletmelerde finansal amaç, finans fonksiyonunun tanımı, mali tablolar, fon akım tablosu analizleri, oran analizleri, paranın zaman değeri kavramı ve bileşik faiz formülleri hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca, tahvil ve hisse senetlerinin tanımı ve işleyişi ve yatırım projelerini değerlendirme yöntemleri konularına değinilmektedir.
Yukarı

DTİ 202 Dış Ticaret İşlemleri II (3-0) 3:


Bu ders dış ticaret işlemleri I dersinin devamı olur amacı aynı şekilde öğrencilere dış ticaretin genel esasları ve işleyişinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu derstedış ticarette diğer rejimler, fiyatlandırma ve stratejiler, finansman, dış ticaret şirketleri ve serbest bölgeler v.b. konular işlenecektir.
Yukarı

MTMK 282 İstatistik II (3-0) 3:


Örnekleme kavramı, istatistik, örneklem istatisklerinin dağılımları, parametre tahmini. Tahmin edicilerin bulunma yöntemleri, en küçük kareler, momentler ve en çok olabilirlik yöntemi. Tahmin edicilerde aranan özellikler. Yeterlilik, tutarlılık, etkinlik, yansızlık. Düzgün en iyi yansız tahmin ediciler. Hipotez testleri. Testlerin bulunma yöntemleri, hata olasılıkları ve testlerin gücü ve güç fonksiyonu.
Yukarı

YNTM 207 İşletme Hukuku (3-0) 3:


Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Rekabet Hukuku, Tüketici Hukuku.
Yukarı

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi