Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Perfüzyon Teknikerliği

Meslek Yüksekokulları | Yönetim Kurulu | Akademik Kadro | Üyelikler | Aday Öğrenciler | Duyurular

BİRİNCİ YIL

1.Yarıyıl

Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
PRF   101  Perfüzyona Giriş 2 0 2 3
SMO 101   Tıbbi Terminoloji 2 0 2 3
AIT    101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 0 2
SMO 105  Temel Matematik 3 0 3 4
SMO 107   İngilizce 3 0 3 4
SMO 109 Temel İlk Yardım 2 2 3 4
SMO 111 Temel Anatomi 2 0 2 3
ANRE 101 Anestezi Farmakolojisi 1 2 0 2 3
TOPLAM 18 2 17 26

2.Yarıyıl

Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
AHT  108 Temel Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 2 0 2 3
SMO 102 Hastalıklar Bilgisi 3 0 3 4
TLT 102 Genel Biyokimya 2 0 2 3
HTP 106 Farmakoloji 2 0 2 3
SMO 104   Fizyoloji 2 0 2 3
PRF 106 Kardiyovasküler Patolojiler 2 0 2 3
PRF 108 Perfüzyon Teknolojisi - I 3 2 5 7
PRF 110 Kardiyopulmoner Baypas 3 0 3 4
PRF 150 Yaz Stajı (30 Günlük)        
TOPLAM 19 2 21 30

İKİNCİ YIL

3.Yarıyıl

Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
HTP 215  Hematoloji 2 2 4 5
HTP 209 Cerrahi Hastalıklar 2 0 2 3
PRF 201 Kardiyopulmoner Baypasın Yan Etkileri 2 0 2 3
PRF 203 Klinik Perfüzyon Uygulamaları - I 2 8 6 8
PRF 205   Pediatrik Perfüzyon 2 2 4 4
PRF 207 Perfüzyon Teknolojisi - II 2 0 2 3
TDS 207 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 4
TOPLAM 15 11 23 30

4.Yarıyıl

Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
PRF 202 Kardiyopulmoner Bypasta Monitorizasyon 2 0 2 3
PRF 204 Ekstrakorporeal Destek Sistemleri 2 2 3 5
PRF 206 Klinik Perfüzyon Uygulamaları - II 0 20 10 15
PRF 208 Perfüzyonda Kayıt ve Hesaplamalar 2 0 2 3
SMO 206   Sağlık Hizmetleri Yönetimi 2 0 2 2
TOPLAM 19 22 19 28


Zorunlu Ders İçeriği ve Yayınlanacak Kitaplar

AHT 108 Temel Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları (2,0)2

Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ve Yapıları: mikroorganizmaların sınıflandırma temelleri, adlandırılmaları, büyüklüğü, basit boyama yöntemleri, Bakterilerin Yapısı: Yuvarlak(koklar), çomakçık ve sarmal biçimli bakteriler, involüsyon biçimleri.Dış Ortamın Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi: Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve uygulama yöntemleri. Sterilizasyon yöntemleri, fiziksel yöntemler, kimyasal yöntemler, ısı, ışınlandırma, filitrasyon (süzme) yöntemleri, kuru-sıcak hava ile sterilizasyon, nemli ısı ile sterilizasyon, tindalizasyon.Virüslerin Yapısı: Bakteriler ve virüsler arasındaki farklar, AIDS virüsü. Sterilizasyonun temel özelliklerini, asepsi, antisepsi, dezenfeksiyon, sterilizasyon yöntemleri, tıbbi malzemelerin sterilizasyonu, hastane enfeksiyonları, el yıkama, hastane atıklarının ayrıştırılması, hastane enfeksiyon kontrol önlemlerini ve sterilizasyon yöntemlerine yönelik becerileri sağlamaktır. Cerrahi infeksiyonların kısa tanımı ve önemi vurgulanmaktadır.

Ders Kitabı:

  • Ders notları

Yardımcı Ders Kitapları:
The ICU Book; Paul L. Marino: Çeviri editörleri: Doç.Dr.Kaya Yorgancı, Prof.Dr. Arzu Topeli İskit. ISBN: 978-605-5829-34-6. Palme yayıncılık 2009.

AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2,0)0

Dünya Harbi, Mondoros Ateşkes Anlaşması, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve Önemi, Kuvayı Milliye, TBMM’nin Açılışı, İç Ayaklanmalar ve alınan Tedbirler, Sevr Anlaşması, 1. ve II. İnönü Muhabereleri, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taaruz, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk’ün Tam Bağımsızlık Anlayışı, Atatürk’ün EkonomiPolitikasının esasları, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Laiklik Kavramı ve Önemi, Halifeliğin Kaldırılması, Tarikatlar, Tekkeler, Türbelerin Kapatılması ve Önemi.

Ders Kitabı:

  • Prof. Dr. İsmet Giritli, Yard. Doç. Dr. Necati ulunay Ucuzsatar, Türk Devrim Tarihi ve Atatürkçü
  Düşünce Derneği Yayınları, 2004.

Yardımcı Ders Kitapları:

  • Prof. Dr. Suna Kili, Türk Devrim Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2001.
  • Prof. Dr. Totamış Ateş, Türk Devrim Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004.
  • Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, 1919-1927, atürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1999.

HTP 106 Farmakoloji (2,0) 2

Farmakolojiye giriş; İlaçların emilimleri ve dağılımları; İlaçların metabolizması ve atılımı; İlaçlar arasındaki etkileşmeler, antagonizmalar ve sinerjizmalar; İlaçların etki metanimaları; Otonom sinir sistemi ilaçları, kolinerjik ve antikolinerjik ilaçlar.

Ders Kitabı:

  • Basic and Clinical Pharmacology 12th Edition, Bertram G. Katzung, Susan B. Masters, Anthony J. Trevor
  • Pharmacotherapy principle and practice, Marie A. Chisholm-Burns, Barbara G. Wells, Terry L. Schwinghammer, Patrick M. Malone, Jill M. Kolesar, john C. Rotschafer, Joseph T. Dipiro.

HTP 209 Cerrahi Hastalıklar (2,0) 2

Cerrahiye giriş; Ameliyat öncesi bakım; Ameliyat esnasında bakım, Ameliyathane premedikasyon; Anestetik ilaçlar ve uygulanması, Post-Operatif Bakım Cerrahisi; Tıbbi cerrahi asepsi ve ilkeleri;
Hastane enfeksiyonlari; Doku zedelenmesi ve tamiri; yara bakımı, yanıklar ve tedavisi; Şok ve çeşitleri; Akciğer hastalıkları göğüs cerrahisi ve bakımı, arter, ven ve lenf sistemi hastalıkları; Kalp hastalıkları ve cerrahisi, Gastro intestinal sistem hastalıkları; Karaciğer, Safra kesesi, Pankreas hastalıkları ve bunların cerrahisi ile bakımı; Üriner sistem ve hastalıkları, cerrahisi ve bakımı, Organ transplantasyonu; Sinir sistemi cerrahisi ve hastalıkları ve bakımı.

Ders Kitabı:

  • Ders Notları

Yardımcı Ders Kitabı:

  • Ders Notları

HTP 215 Hematoloji (2,2) 4

Kapiller kan almak, damardan kan almak, Antikoağülan hazırlamak ve kullanmak. Kan numuneleri hazırlamak. İşlenmiş kan numunelerini saklamak, Numunelerin transferini yapmak, Kan hücrelerini manuel saymak

Ders Kitabı:

  • Current Medical Diagnosis & Treatment 2008 Stephen J. McPhee, Maxine A. Papadakis and Lawrence M. Tierney, Jr., Eds. Ralph Gonzales, Roni Zeiger

Yardımcı Ders Kitabı:

  • Ders Notları

PRF 101 Perfüzyona Giriş (2,0)2

Dersin İçeriği : Perfüzyon alanındaki ve özellikle kardiyopulmoner baypas alanındaki gelişmelerin tarihi, Genel perfüzyon uygulamalarına teorik bakış.

Dersin Amacı : Programı okuyan öğrencilerin perfüzyon bilimine katkıda bulunan önemli olayları ve kişileri temel bilgiler olarak hakim olmasının sağlanması; programın öneminin öğrenciler tarafından kavranmasının sağlanması ve programın ilerideki/diğer alan derslerine hazır hale getirilmesi.

Ders Kitabı:

  • Ed. Glenn P. Gravlee et al., Cardiopulmonary Bypass: Principles and Practice,
  • Ders Notları

Yardımcı Ders Kitabı:

  • Ders Notları

PRF 106 Kardiyovasküler Patolojiler (2,0)2

Konjenital anomalileri ve cerrahi tedavilerini, edinsel kalp hastalıkları ve bunların cerrahi tedavilerini, vasküler hastalıklar ile bunların cerrahi tedavi yöntemlerini, anlatan teorik bir derstir.

Ders Kitabı:

  • Oliver W. Caminos, Congenıtal Heart Dıseases: Their Study and Treatment; M. Satpathy, Clinical Diagnosis of Congenital Heart Disease; Antonio F. Corno,
  • Bain, William H., The Essentials of Cardiovascular Surgery.

Yardımcı Ders Kitabı:

  • Ders Notları

PRF 108 Perfüzyon Teknolojisi – I (3,2)5

Perfüzyon uygulamalarında gerekli olan sistemlere, cihazlara ve tekniklere öğrencinin aşina olmasını sağlamak. Kalp-akciğer makineleri, oksijenatörler, kan pompaları, açık ve kapalı dolaşım sistemleri, rezervuarlar ve filtreler, ısıtıcı-soğutucular, priming solüsyonları ve hemodilüsyon, kanülasyon ve drenaj, kardiyovasküler cerrahide vent ve negatif basınç/vakum uygulamaları,

Ders Kitabı:

  • Charles C., Kurusz, Mark, Lawrance, A.Earl, Safety and techniques in perfusion. Kardiyopulmoner Baypas, Ed. Ufuk Demirkılıç.

Yardımcı Ders Kitabı:

  • Ders Notları

PRF 110 Kardiyopulmoner Baypas (3,0)3

Kardiyovasküler ve pulmoner hastalıklar, kardiyovasküler prosedürler, kardiyovasküler cerrahide perfüzyon teknikleri ve kardiyopleji uygulaması.

Ders Kitabı:

  • Bryan V. Lich, D. Mark Brown, The Manual of Clinical Perfusion, A Practical Approach to Cardiac Anesthesia, Bain, William H., The Essentials of Cardiovascular Surgery, Kardiyopulmoner Baypas, Ed. Ufuk Demirkılıç.

Yardımcı Ders Kitabı:

  • Ders Notları

PRF 201 Kardiyopulmoner Baypasın Yan Etkileri (2,0)2

Kardiyovasküler cerrahide perfüzyon teknikleri ve kardiyopleji uygulaması ve bu teknikler ile uygulamalar sonucu oluşan veya oluşması muhtemel patofizyolojileri içerir.

Ders Kitabı:

  • Ders Notları, Kardiyopulmoner Baypas, Ed. Ufuk Demirkılıç.

Yardımcı Ders Kitabı:

  • Ders Notları

PRF 202 Kardiyo Pulmoner Baypas (KPB)'de Monitorizasyon (2,0)2

Kan koruma teknikleri, özel KPB uygulamaları, dolaşım destek sistemleri, İABP, VAD, ECMO, Arteryel kan gazları, VDVD (Vakum Destekli Venöz Drenaj), hava kabarcığı tutucuları ve dedektörleri ve tüm bu sayılan teknik ve uygulamaların ölçülebilmesini ve değerlendirilebilmesini sağlayan Monitorizasyon tekniklerini, on-line monitorizasyonu, perfüzyonda felaket senaryolarında monitorizasyonun katkısı, CPB monitorizasyonunda yeni teknikler ve trendler.

Ders Kitabı:

  • Frederick A. Hensley, (Çev. Çiğdem Evren Denker) Pratik Yaklaşım ile Kardiyak Anestezi
  • Ders Notları, Ed. Ufuk Demirkılıç.Kardiyopulmoner Baypas,

Yardımcı Ders Kitabı:

  • Ders Notları

PRF 203 Klinik Perfüzyon Uygulamaları – I (2,8)6

Ekstrakorporyal perfüzyon sistemleri ve tekniklerini önce laboratuar sonra ameliyathane ortamında hem teorik hem de uygulamalı eğitimle veren ders.

Ders Kitabı:

  • Ders Notları

PRF 204 Ekstrakorporeal Destek Sistemleri (2,2)3

Mekanik dolaşım destek sistemleri, İABP, uzun dönem ve kısa dönem VAD uygulamalarının, ECMO uygulamalarının anlatıldığı derstir.,

Ders Kitabı:

  • Ders Notları

PRF 205 Pediatrik Perfüzyon (2,1)3

Pediyatrik ve neonatal kardiyovasküler cerrahide CPB'nin uygulama teknikleri ve prosedürler, pediyatrik kann koruma teknikleri; pediyatrik kardiyopleji uygulama teknikleri.

Ders Kitabı:

  • Kardiyopulmoner Baypas, Ed. Ufuk Demirkılıç.
  • Ders Notları

PRF 206 Klinik Perfüzyon Uygulamaları – II (0,20)10

Ekstrakorporyal perfüzyon sistemleri ve tekniklerini once laboratuar sonar ameliyathane ortamında hem teorik hem de uygulamalı eğitimle veren ders.

Ders Kitabı:

  • Ders Notları

PRF 207 Perfüzyon Teknolojisi – II (2,0)2

Kardiyopleji setleri, ısı regülasyonu, perfüzyon güvenliği, kontrol listesi, ototransfüzyon cihazları (cell-saver), hemofiltrasyon ve diğer kan koruma teknikleri, dolaşım destek sistemleri, diğer kardiyovasküler ürünler.

Ders Kitabı:

  • Ders Notları

PRF 208 Perfüzyonda Kayıt ve Hesaplamalar (2,0)2

Perfuzyon uygulamalarında veri oluşturulması ve bu verilerin değerlendirilmesi. Kardiyopulmoner Baypas uygulamalarında kan değerleri üzerinde hesaplamalar.

Ders Kitabı:

  • Kardiyopulmoner Baypas, Ed. Ufuk Demirkılıç.
  • Ders Notları

Yardımcı Ders Kitabı:

  • Ders Notları

SMO 101 Tıbbi Terminoloji (2,0) 2

Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

Ders Kitabı:

  • Tıbbi Terminoloji. Mehmet Özden, Somgür Eğitim Hizmetleri Yayıncılık Ticaret Ltd. Şti. ISBN:975954225

Yardımcı Ders Kitapları

  • Dilbilim, Sibel Avşar, Kordon Yayınları, İzmir, 1993.
  • Modern Approach to English Teaching, John Doe and William J. Smith, Cyber Publishing, Baltimore,1994.

SMO 102 Hastalıklar Bilgisi (3,0 ) 3

İnsan vücudunun genel yapısı. Hücre ve fonksiyonları, Metabolizma, Vücut sıvıları elektrolit ve doku tipleri. Organ ve sistemler, Solunum, Dolaşım, Sindirim, Boşaltım sistemleri, üreme organları ve işlevleri. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.

Ders Kitabı:

  • Ders Notları

Yardımcı Ders Kitapları

  • Kaynak Hastalık bilgisi notları.

SMO 104 Fizyoloji (2,0 ) 2

Hücre fizyolojisi, Kas fizyolojisi, Dolaşım sistemi, Kan fizyolojisi, Solunum sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, merkez sinir sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi.

Ders Kitabı:

  • Ders Kitabı: John E. Hall, Guyton Tıbbi Fizyoloji, 2014, Nobel Tıp Kitapevi

Yardımcı Ders Kitapları

  • Ders notları

SMO105 Temel Matematik (3, 0)3

Sayılar ve Sayı sistemleri. Denklemler, Polinomlar, Fonksiyonlar, Eşitsizlikler, Trigonometri, Karmaşık sayılar, Lineer Denklem Sistemleri, Matris ve Determinantlar.

Ders Kitabı:

  • Doğan Dönmez/Prof. Dr. Fikri Akdeniz/ Yrd. Doç. Dr. Ahmet Temizyürek/Yrd. Doç. Dr. Ela Altın/Yrd. Doç. Dr. Güzin Yüksel/Öğr. Gör. Yusuf Karakuş Meslek Yüksek Okulları için Temel Matematik, Nobel Kitabevi, (2003), ISBN: 975856126x.

Yardımcı Ders Kitabı: Ders Notları

  • Yüksek Okullar için Matematik, Kasım Akay/ Nadir Akbaş, Çizgi Kitabevi, 2001

SMO 107 İngilizce (3, 0) 3

Tematik bir yöntemle okuma, yazma ve konuşma becerileri geliştirilecektir. Konuşma ve yazmada öğrenciler okuma ve dinleme yoluyla öğrenmiş oldukları dil formlarını kullanmaları teşvik edilmektedir. Sınıf içinde ve dışında öğrencilere çok geniş okuma sağlanacaktır. Öğrencilere kısa hikayeler, akademik yazılar, araştırma raporları, gazetecelik ve ders kitaplarından bölümler gibi konularda okumaları teşvik edilecektir.

Ders Kitabı:

  • Andrew Fairhurs, Geraldine Mark, JaneWildman and David Boltın, Attain Upper – Intermediate Student’s Book, Oxford University Press, 2005.
  • John Eastwood, Oxford Practice Grammer – Intermediate, Oxford University Press, 2006.
  • Jeorge Yule, Oxford Practice Grammer – Advanced

Yardımcı Ders Kitapları:

  • Jane Wildman and David Balton, Attain Upper – Intermediate, Oxford University Press, 2005.

SMO 109 Temel İlk Yardım (2, 0) 2

İlk yardımın, önemi ve kuralları, toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma. Yaralanmalarda ilk yardım, kanamalarda ilk yardım, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım uygulamaları ve şok ekstremite kırıklarında ve kanamalarında ilk yardım, omur, kafa, göğüs kemiği kırıkları ve kanamalarda ilk yardım, kurtarma ve taşıma yöntemleri. Yanık, elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilk yardım, ilk yardımı gerektiren diğer durumlar.

Ders Kitabı:

  • Uygulamalı İlkyardım, Dr. Ruhi Selçuk Tabak, Palme Yayıncılık, 2003.

Yardımcı Ders Kitabı:

  • Travmada İlkyardım, Gökhan Moray, Nevzat Bilgin, Haberal Eğitim Vakfı, 2004..

SMO 111 Temel Anatomi (2, 0) 2

Anatomiye giriş. İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite. Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun ve larynx trachea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp (atria ve ventricles), pericardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: pharynx, oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı- cerebellum ve cranial sinirler – otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları.

Ders Kitabı:

  • Temel Anatomi, Prof. Dr. Meserret Cumhur, ISBN: 9799757064441.

Yardımcı Ders Kitabı:

  • Ders Notları

TLT 102 Genel Biyokimya (2,0) 2

Kanın sıvı ve hücresel elemanlarını tanma, kan sayımı tekniklerini, normal hemogram değerlerini ve hemogramdaki patolojik değişimlerin klinik anlamını yüzesel olarak değerlendirme, örnek için uygun tüpü seçebilme. Karbonhidratların tanımı, sınıflaması , metabolizması, laboratuvarı ve hastalıklar hakkında bilgi sahibi olma. Lipitlerin tanımı, sınıflaması , metabolizması, laboratuvarı ve hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmak

Ders Kitabı:

  • İnsan Biyokimyası, Tietz Klinik Kimyada Temel İlkeler. Palme Yayıncılık, 2005 Lippincott's Kitaplarından öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları

Yardımcı Ders Kitabı:

  • Ders Notları

ANRE 101 Anestezi Farmakolojisi I (2.0) 2

Genel Farmakoloji: Farmakolojiye giriş, ilaçların farmasötik şekilleri, ilaçların veriliş yolları, ilaçların emilim, dağılım, metabolizma ve atılımları. İlaç etkisini değiştiren faktörler ve ilaç etkileşimleri, sempatik sistem, parasempatik sistem. Santral Sinir Sistemi İlaçları: Genel anestezikler; inhalasyon genel anestezikleri, intravenöz genel anestezikler. Lokal anestezikler, narkotik aneljezikler, hipnotikler, nöroleptikler, anksiyolitikler, nöromüsküler bloke ediciler, SSS uyarıcıları.
Ders Kitabı:

  • Klinik Anesteziyoloji; G.Edward Morgan; çeviri editörleri: Prof.Dr.Melek Tulunay,Prof.Dr. Handan Cuhruk, ISBN: 978-975-277-164-2, Güneş Tıp Kitabevleri, 2008.
  • Klinik Anestezi: Prof.Dr.Zeynep Kayhan. ISNB: 975-349-042-9, Logos Yayıncılık.

Yardımcı Ders Kitabı:

  • Anestezi Yoğun Bakım Ağrı: Editör; Prof.Dr.Filiz Tüzüner: ISBN: 975-567-055-3 MN Medikal &Nobel 2010.
  • Ders notları

Bu derste temel araştırma mantığı, kavramları ve yöntemleri incelenecektir. Bilim, sosyal bilimler, sosyal araştırma kavramları, nitel ve nicel araştırma desenleri, veri toplama ve analizi gibi süreçler derinlemesine ele alınacaktır. Derste özellikle iletişim çalışmalarında kullanılan farklı araştırma tarzlarının ontolojik, epistemolojik ve metodolojik yönelimleri vurgulanacaktır.
Ders Kitabı:

  • Karasar, Niyazi. (2005). Araştırma Yöntemleri.

Yardımcı Ders Kitapları

  • Aziz, Aysel. (2003) Araştırma Yöntemleri Teknikleri ve İletişim.. Ankara: Turhan Kitabevi.
  • Geray, Haluk. (2004) Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş. İletişim Alanından Örneklerle. Ankara: Siyasal Kitabevi.
  • Kümbetoğlu, Belkıs. (2005) Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
  • Punch, Keith F. (2005) Sosyal Araştırmalara Giriş. Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. (Çev. Dursun Bayrak vd.) Ankara: Siyasal Kitabevi.
  • Yıldırım, Ali ve Hasan Şimşek (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Ankara: Seçkin Yayıncılık.
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi