Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

İş-Aile Yaşam Çatışmasının Örgütsel Bağlılık, İş Stresi Ve İş Doyumu Üzerindeki Etkisi: Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Personeli Üzerinde Bir Araştırma

Şermin Balaban﴾20092513﴿
Ağustos 2011

Özet

Bu tezin amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) medya sektöründe, iş-aile yaşam çatışmasının örgütsel bağlılık, iş stresi ve iş doyumu üzerine etkisinin analiz edilmesidir. Bu çalışmanın yapılabilmesi için KKTC’nin ilk devlet televizyonu olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu seçilmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti medya sektöründe iş ve aile yaşamında sorunları olan bireylerin çalıştıkları kuruma örgütsel bağlılıkları, iş stresleri ve iş doyumlarında ortaya çıkan sorunların belirlenmesinde çalışmaların eksik olmasından dolayı işverenlerin iş-aile yaşam çatışmasının etkilerini incelenerek, çatışmayı en aza indirebilecek insan kaynakları politikalarını kullanabilmeleri için öneriler sunmaktadır. Tezi oluşturan araştırma hem bu alanda daha önce yapılmış olan çalışmaların ve kabul görmüş teoriler incelenmesi hem de güncel anket çalışması ile sonuçlandırılmıştır. Tezin alan çalışması Lefkoşa’da Bayrak Radyo Televizyon Kurumunda iş-aile yaşam çatışmasını ölçmeye yönelik geliştirilen bir anket ile gerçekleştirilmiştir. Söz konusu anket 120 kişiden oluşan evrene dağıtıldıktan sonra geri dönüş yapan anketlerden 115 âdeti değerlendirmeye alınmaya uygun bulunarak analizler bu sayı üzerinden yapılmıştır. Elde edilen verilere daha sonra istatistiksel olarak analiz edilmiş ve iş-aile yaşamı, örgütsel bağlılık, iş stresi ve iş doyumu üzerine saptamalarda bulunulmuştur.

Anketten elde edilen veriler SPSS 18,0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu uygulamada uygulanan anketin güvenirliliği crohnbach’ın alfa katsayısı ile test edilmiştir. İş- aile yaşam çatışması, örgütsel bağlılık, iş stresi ve iş doyumu ve düzeyleriyle ilgili olarak tanımlayıcı istatistiklere one-sample T test kullanılmıştır. İş-aile yaşam çatışması düzeylerinin örgütsel bağlılık, iş stresi ve iş doyumu düzeyleri ilişkilerini belirlemek amacıyla pearson korelasyon analizi ve iş-aile yaşam çatışmasının örgütsel bağlılık, iş stresi ve iş doyumu üzerindeki etkilerini belirlemek için, doğrusal regresyon analizi yöntemleri kullanılmıştır.Analizler sonucunda, çalışanların iş-aile yaşam çatışmasında örgütsel bağlılığın ve iş doyumunun yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. İş ve aile yaşamlarında olumsuz bir etki yaşamayan çalışanın örgüte bağlılığı ve iş doyum düzeyi yüksek çıkmaktadır. Yani çatışmanın hissedilir olmaması bağlılığın yüksek çıkmasına neden olmuştur. Ve çalışanın iş ve aile yaşamındaki beklentilerinin olumsuz olmaması, iş doyumu üzerinde olumlu bir etki yarattığını göstermektedir. Son olarak çalışanların iş stresi tepkilerine bakıldığında, ne olumlu ne de olumsuz yöne doğru eğilim gösterdiği sonucuna varılmıştır.

Danışman:: Dr.Ahmet Ertugan
Jüri Üyeleri:
Yrd.Doç.Dr.Şerife Eyüpoğlu
Yrd.Doç.Dr.Mustafa Menekay
Dr. Ahmet Ertugan
Tarih:Ağustos 2011

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi