Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Lefkoşa Merkezde Bulunan Liselerde Okuyan Kız Öğrencilerin Adet Dönemine İlişkin Bilgileri Ve Adet Dönemi Hijyen Uygulamaları

Program Adı

Hemşirelik Yüksek Lisans - 2010

Tezin Adı

Lefkoşa Merkezde Bulunan Liselerde Okuyan Kız Öğrencilerin Adet Dönemine İlişkin Bilgileri Ve Adet Dönemi Hijyen Uygulamaları

Tezi Hazırlayan

Çiğdem ADATAŞ ŞEŞEN

Danışman

Yard. Doç. Dr. Belkıs KARATAŞ

ÖZET

Ergenlik dönemi her genç için hızlı gelişmelerin yaşandığı, çalkantılı bir dönemdir.Ergenlik dönemi ile birlikte bazı fizyolojik ve hormonal değisiklikler kendini göstermektedir. Kızlarda ergenlik dönemine girildiğinin belirtilerinden biri de adet kanamalarıdır. Adet döneminde üreme organları enfeksiyonlara açık olduğundan adet ve perine hijyeninin yeterli ve doğru biçimde uygulanması çok önemlidir. Araştırma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde Lefkoşa merkezde bulunan liselerde öğrenim gören kız öğrencilerin adet dönemine ilişkin bilgileri ve adet dönemi hijyen uygulamalarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evreninİ 2008-2009 öğretim yılında Lefkoşa merkezinde bulunan liselerde okuyan 2,167 kız öğrenci, örneklemini ise önce küme (okullara göre ), daha sonra tabakalı (sınıflara göre) örneklem yöntemi ile belirlenen 347 kız öğrenci oluşturmuştur. Örneklem kapsamına alınan öğrenciler, sınıf listelerine göre basit tesadüfî örneklem yöntemiyle rastgele seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından gerekli literatür taranarak hazırlanan soru formu kullanılmıştır. Soru formunda kız öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri (yaş, yaşadığı yer, okuduğu lise türü, anne ve babanın öğrenim durumu, anne ve babanın çalışma durumu ve aile tipi) ile adet dönemine ilişkin bilgi ve hijyen uygulamalarına yönelik sorular yer almaktadır. Veri toplama formu, 17 Kasım-11 Aralık 2009 tarihleri arasında araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programında, frekans dağılımları hesaplanmış, daha sonra her bir öğrenci için anket verdikleri cevaplardan hareketle Adet Dönemi Bilgi Puan (ADBP) ve Hijyen Uygulama Puanı (HUP) bulunmuş, ortalamalar arası farkları tespit etmek üzere t-testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, daha önce adet dönemi ile ilgili bilgi alan öğrencilerin ADBP ile HUP’u, daha önce bilgi almayan öğrencilerden daha yüksek bulunmuştur. Adet dönemi ile ilgili öğretmenlerinden bilgi aldığını ifade eden öğrenciler en yüksek bilgi puan ortalamasına (62,68) sahiptir. Öğrencilerin yarıdan fazlası (%57) yumurta hücrelerinin geliştiği organı doğru bilmektedir. Ancak, adet kanamasının görüldüğü organı doğru bilen öğrenciler daha azdır (%36.5). Adet dönemi hijyen uygulamalarına yönelik sonuçlara göre, öğrencilerin çok az bir kısımı (%13) adet döneminde kullandıkları ped seçimini doğru şekilde yapmaktadır. Öğrencilerin çok büyük bir bölümü (%94) ped değişimi sırasında pedin hijyenlik muhafaza yöntemini doğru uygulamaktadır. Genital bölge temizliğini doğru yapan öğrenciler ise araştırmaya katılan tüm öğrencilerin yarısından azdır (%41,4). Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda, adet dönemi hijyen uygulamalarına yönelik eğitim programlarının hazırlanıp uygulanmasının uygun olacağı önerisinde bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Menarş, adet, adet dönemi hijyeni uygulamaları

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi