Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Coğrafya Bölümü

Bölümler | Fakülte Sayfası | Coğrafya Bölümü | Dersler

TARİHÇE
Yakın Doğu Üniversitesi Coğrafya Bölümü YÖDAK’ın 19 Temmuz 2013 tarihli kararlarıyla öğrenci almaya başlamıştır.
Amaç ve Hedefler
 Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılması önerilen Coğrafya Bölümünün amacı, hür ve objektif düşünen, ekonomik hayatın üretici bir bireyi olan, toplumsal ilişkiler kurabilen, yeniliklere açık, milli çıkarları kişisel çıkarların üstünde tutan bireyler yetiştirmektir. Kıbrıs’ı, Türk Dünyası’nı ve Dünya coğrafyasını tanıyan, doğal çevrenin özellikleri ile çevre-insan ilişkileri, nüfus dağılımı ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurabilen, çağdaş ve modern coğrafya eğitimi almış, kazandıkları bilgi ve becerileri doğal ve beşeri ortamın sorunları ve potansiyellerini değerlendirmede kullanabilen, aynı zamanda nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlar. Bölüm bu amaçlarını gerçekleştirme sürecinde konferans, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerle daha geniş akademik çevrelere ulaşarak bilime ilgiyi artırma, coğrafyanın uygulama yönünü ön plana çıkararak halkın doğal ortamdan rasyonel yararlanmasını sağlama bilime, evrensel değerlere katkıda bulunma amacını da kendine ilke edinmiştir.

Güçlü Yönleri
Coğrafya Bölümü güçlü yönleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Nitelikli akademik personel,
 • Genç ve dinamik kadro,
 • Yüksek lisans programı,
 • Öğretim kadrosunda Kıbrıs Coğrafyası uzmanlarının bulunması yanında bölümdeki tüm dersleri alan uzmanları tarafından verilmesi,
 • Demokratik yönetim,
 • Öğrenci başına düşen öğretim üyesi çokluğu,
 • Etkili ve hızlı karar alma, uygulama.

Misyon
Coğrafya Bölümü’nün misyonu, coğrafyanın temel prensip ve işleyişini kavramış, analiz ve sentez yoluyla olayları irdeleme yeteneği kazanmış, problem çözme yöntemlerine vakıf, söz konusu bilimler ile hayatın diğer alanları arasında bağlantı kurabilen bireyler yetiştirmektir
Vizyon
Coğrafya Bölümü; objektif düşünen, aktif, üretici, yeniliklere açık, Türkiye’yi, Türk Dünyası’nı ve Dünya’yı tanıyan doğal çevre şartları ile beşeri ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurabilen, çağdaş coğrafya eğitimi almış nitelikli coğrafyacılar yetiştirmeyi vizyon edinmiştir
Teknolojik Altyapı
Programın yürütülmesi sürecinde Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi içerisinde teorik ders amaçlı bir sınıf, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde teorik ders amaçlı iki sınıf, bölüm için tahsis edilmiştir. Teorik ortamlar dışında tam donanımlı en son teknolojide bir bilgisayar odası bulunmaktadır. Ayrıca derslerde kullanılmak üzere tepegöz, projeksiyon makinaları da bölümümüzde mevcuttur. Birçok konuyu ve bölgeyi öğrenciler daha iyi kavratmak için derslerde görsel malzemeler de kullanılacaktır. Bilgisayar laboratuvarı bilgisayar derslerinde ve internete dayalı programlarla ilgili gözlem ve araştırma çalışmaları kullanımına uygundur.
Üniversitemizde 2005-2006 öğretim yılında kurulan Yakın Doğu Büyük Kütüphanesi bugünkü kapasitesi ile Kıbrıs’ın en büyük, Orta Doğu’nun ise sayılı kütüphanelerinden biridir Yakın Doğu Büyük Kütüphanesi Fen, Mühendislik, Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar konularında yaklaşık 350.000 cilt kitap, slayt, film, video, elektronik veri tabanları (CD-Rom) gibi çeşitli türde kaynakların yanı sıra 500’ün üzerinde devamlı gelen süreli yayınlar koleksiyonu ile araştırıcıların sıklıkla başvurduğu ülkemizin ve bölgenin en önemli bilgi belge merkezidir. Öğrenciler ücretsiz olarak EBSCO, Web of Science, IEEE Xplore, Science Direct, Taylor & Francis ve Ulakbim veri tabanlarında bulunan tüm dergilere ulaşabilirler. Ayrıca öğrenciler okul numaraları ve şifreleri ile diledikleri yerden online kütüphaneye de erişebilmektedirler. Yılda yaklaşık 400.000 kişinin yararlandığı sistem Kütüphaneler arası ödünç verme, kütüphaneler arası fotokopi, bilgisayarla bilgi tarama ve vido etkinlikleri ile kullanıcılarına çağdaş hizmetle sunmaktadır. Gereksinim duyulan bilginin izini sürmede indeks ve özetler en önemli danışma kaynakları arasındadır. “Library of Congress” sınıflama sistemine göre sınıflandırılmış olan bu kaynaklar açık raflarda kullanıma sunulmuştur. Biological abstract, INSPECT, ERIC, Social Sciences index ve Science Citation Index bu kaynaklara örnek gösterilebilir. Bu ve benzeri türü kaynaklar kütüphanenin girişinde danışma koleksiyonu içerisinde yer alır. Indeks ve özetler doğrudan kullanılacağı gibi gereken durumlarda danışma masasındaki görevlilere de başvurulabilir. Üniversite bilgi işlem ağı dünya ile bilgi erişim sistemine bağlıdır.
COĞRAFYA BÖLÜMÜ’NÜN BAŞLICA ARAŞTIRMA ALANLARI VE KONULARI:

 • Coğrafyada analitik yaklaşımlar;
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA);
 • İklim değişikliği ve değişebilirliği;
 • Sinoptik klimatoloji ve meteoroloji (hava tipleri; geniş ölçekli atmosferik dolaşım ve uzak
 • bağlantı desenleri, vb.);
 • İklimin istatistiksel ölçek küçültmesi ve çok değişkenli istatistiksel yöntemlerin
 • coğrafyadaki ve klimatoloji/ meteorolojideki uygulamaları;
 • Doğrusal olmayan dinamik sistemler ve eşzamanlılık yaklaşımlarının klimatoloji ve
 • meteorolojideki uygulamaları;
 • Yönlü (açısal) istatistiksel yöntemlerin coğrafyadaki ve klimatoloji/meteorolojideki uygulamaları;
 • Ulusal ve küresel iklim politikaları (BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü, vb.);
 • Şehirleşme ve arazi kullanım sorunları;
 • Kırsal kalkınma;
 • Mekan organizasyonu;
 • Su kaynakları yönetimi;
 • Uygulamalı jeomorfoloji;
 • Doğal afetler;
 • Siyasi Coğrafya ve Seçim Coğrafyası;
 • Nüfus ve Yerleşme Coğrafyası;
 • Turizm coğrafyası;
 • Sanayi Coğrafyası;
 • Tarım Coğrafyası;
 • Kültürel Coğrafya;
 • Avrupa Birliği Çalışmaları;
 • Avrasya Coğrafyası (Eski Sovyetler Birliği), vb.

İş Olanakları
Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nü başarı ile tamamlayanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti devlet okullarında ve özel okullarda pedagoji derslerini almaları halinde coğrafya öğretmenliği yapabilme imkânına sahiptirler. Ayrıca Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), arazi kullanımı ve planlaması, haritalama, çevre analizi değerlendirilmesi, çevresel yönetim, şehir ve bölge planlaması, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, MTA, DSİ ve CBS programlarının kullanıldığı kamu ve özel sektöre ait kurumlarda çalışabilirler.

 • -Öğretmen,
 • -Araştırmacı-uygulayıcı-planlamacı bireyler olarak gerekli bilgi ve beceriye sahiptirler.
 • Maden Tetkik Arama Enstitüsü,
 • Devlet Su İşleri,
 • Köy Hizmetleri,
 • Orman Genel Müdürlüğü,
 • Karayolları,
 • Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü,
 • -Devlet İstatistik Enstitüsü,
 • -Devlet Planlama Teşkilatı,
 • Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı gibi bakanlıklarda çalışabilmektedir.

Ayrıca mezunlarımız, bölge planlama çalışmalarında ve belediyelerin planlama faaliyetlerinde görev yapabilmektedirler

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi