Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Bölümler | Fakülte Sayfası | Akademik Kadro | Aday Öğrenciler | Üyelikler | Kaynakça | İletişim

Değerli Öğrenciler

2002 yılından beri varolan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Turkiye Cumhuriyeti’nde bulunan eğitim fakülteleri arasında; öğrenci sayısı, nitelikli akademik kadrosu, teknolojik altyapı ve derslikleri, öğretim elemanı – öğrenci iletişimi, öğrencisine verdiği değer, uygulama olanakları, öğretim üyesi başına düşen bilimsel araştırma ve yayın sayısı bakımından önemli bir yerdedir. Bizler üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirdiğimizden dolayı mutluyuz, guruluyuz. Eğitim sistemimizin çağın özelliklerine göre geliştirilmesinde en önemli öğelerden biri öğretmendir. Öğretmen tüm toplumda insan yetiştirme işlevini üstlenen sistemin vazgeçilmez üyesidir. Öğretmen, okul denen sosyal sistemin en stratejik parçalarından biridir. Öğretmen okul ve sınıf ortamını canlandıran, öğretim için uygun, ilginç ve zevkli bir duruma getiren kişidir. Ayrıca öğretmen, öğrencilerin akademik ve mesleki bakımdan geleceklerine yön verir, onların doğru bir kişilik kazanmalarına ve hayat görüşü edinmelerine de yardımcı olur.

Hangi düzeyde olursa olsun yapılan eğitimin niteliğini öğretmenin niteliğinden soyutlamak imkansızdır. Çünkü, eğitimin niteliğinin belirleyicisi öğretmendir. Eğitimin niteliği de ülke kalkınmışlık düzeyini önemli oranda etkiler. Bu çerçevede YDÜ, Atatürk Eğitim Fakültesi olarak Türk Eğitim Sistemine nitelikli öğretmen yetiştirme konusunda, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de mesleki sorumluluğu yüksek, nitelikli ve dinamik öğretmenleri yetiştirmeye çalıştığımız için gururluyuz. Özveri ile çalışan öğretim elemanlarımız ve okul çalışanlarımızın tek bir amacı vardır. Siz öğretmen adaylarımıza en iyi eğitimi sunmaktır. Bizler 150’nin üzerinde öğretim elemanı kadromuz ile Fakültemizde bulunan yirmi (20) öğretmen yetiştiren program ile nitelikli öğretmen eğitimi vermekteteyiz. Ayrıca, Fakültemize bağlı Bölümlerimizin Ana Bilim dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimide vermekteyiz. Bu bağlamda yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin danışmanları ve öğretim üyelerimiz ile yaptıkları araştırmalar uluslarası konferanslarda sunulmakta, Dünyaca ünlü bilimsel dergilerde yayınlanmaktadır. Bugün, lisans üstü eğitim gören öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin birlikte yayınladıkları araştırmalar TUBİTAK Sosyal Bilimler İndexsi, ERIC, Scopus, British Education Index ve SSCI indexlerinde taranmaktadır. Lisans, yükseklisans ve doktora eğitimi gören toplam bin yedüyüz (17000) civarındaki öğrencilerimiz ile birlikte, bir aile sıcaklığı yuvası içerisinde, her gün dağarcığımıza yeni bilgileri ekleyerek bilgi paylaşımını yaşıyoruz.

Sevgili öğrenciler, sizler Atatürk Eğitim Fakültemizde öğrenim gördüğünüz için farklısınız. Hergün yaşayarak hissettiğiniz bu farklılığı, en yüce mesleklerden birisi olan öğretmenliğe başladığınız zamanda, daha da belirgin olarak fark edeceksiniz. Kaliteli ve insani eğitim yaklaşımına göre eğitim almanın gururunu yaşayacaksınız. Sizden beklentimiz öğrenim gördüğünüz süreyi çok iyi değerlendirmeniz, bilgi dağarcığınızı sürekli yenileyerek doldurmanızdır. Yeni öğretim yılı hepimize başarılı, hayırlı ve uğurlu olsun.
Sevgi ve saygılarımızla...

Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU
Dekan
huzunboyluneu.edu.tr

Kuruluş
Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, 2002 yılında KKTC, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yüksek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu’nun, (YÖDAK) 3/2002 sayılı kararı ile kurularak, eğitim ve öğretime başlamıştır.
2006 yılında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kararı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYM) aracılığı ile Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerde Atatürk Eğitim Fakültesi’nin ilgili bölümlerindeki ana bilim dallarında (programlarında) öğrenim görmeye başlamıştır.

Misyon
Atatürk Eğitim Fakültesi’ nin rehber aldığı misyonları aşağıda sıralanmıştır.

  • İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal, eğitimsel gelişmedeki yerini, rolünü kavramış, mesleki yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimsemiş; kamusal yararları gözeten, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen;
  • Yerel ve evrensel düzeyde eğitim-öğretimin ihtiyaç duyduğu insan gücünü (öğretmen, eğitim uzmanı, eğitim danışmanı, insan kaynakları eğitimcisi, öğretim teknoloğu, eğitim yöneticisi, ...) yetiştirmektir.
  • Öğrencilerin eğitimsel sorunlarını tartışabilecekleri, çözümler üretebilecekleri ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri öğrenme ortamlarını geliştirmek,
  • Toplumsal sorumluluklarının bilincinde, akademik çalışmalarında niteliği önemseyen, disiplinlerarası yaklaşıma açık, bilgiyi paylaşan, değerlendirmelerinde akademik ölçütleri esas alan, üretkenliği ve yaratıcı düşünceyi destekleyen bir ortam oluşturmak ve bunu sürekli kılacak kültürü yerleştirmek,
  • Eğitim bilimlerinin çeşitli alt disiplinleri ve diğer toplusal bilimlerle etkileşim ve işbirliği içinde ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel, konferans, çalıştay vb. Toplantılar düzenlemek, kuramsal ve uygulamalı araştırma projeleri gerçekleştirmek ve yaygın yapmak,
  • Öğrencilerin, akademik ve idari personelin bilgiye erişimini, iletişim ve etkileşimi kolaylaştıran fiziksel ve teknolojik ortam oluşturmak,
  • Tüm akademik ve yöntemsel etkinliklerin dürüst, açık, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerine getirilmesini sürekli kılmak.

Vizyon
Eğitim alanında yapılan kurumsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunarak; bireylerin eğitim hakları, eşitlik ve insan haklarına saygı temelinde toplumun eğitim sorunlarını irdeleyen, çözüm önerileri geliştiren ve bu yönde politikaların belirlenmesinde öncü olan; bilgi birikimini ulusal ve uluslararası akademik topluluğun, kamu ve özel kurumların, sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin paylaşımına sunan; ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan nitelikli öğretmenleri yetiştiren bir fakülte olmak. Bunun yanında eğitim-öğretim hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu her alanda lisansüstü programalar ile uzmanlar yetiştirmektir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi