Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Yakın Doğu Enstitüsü

Araştırma Merkezleri | YDE Hakkında | Yakın Doğu Enstitüsü | Kurullar | Eğitim Faaliyetleri | Yayınlar | Etkinlikler | Staj | İşbirlikleri | İletişim

YDE yerel, bölgesel ve küresel alanlarda disiplinlerarası bir yaklaşımla gerek kuramsal gerekse pratiğe yönelik çalışmalar yapmak ve eğitsel faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuştur. Bu doğrultuda YDE geliştirmiş olduğu disiplinlerarası yöntemsel ve kuramsal duruşla Kıbrıs’ta ve tüm Yakın Doğu bölgesindeki sosyal, ekonomik ve kültürel süreçlerin hayata geçirilmesi ve değerlendirilmesinde analitik ve sistemli bir bakış açısı sunmayı ve toplumla etkileşimli faaliyetler düzenlemeyi hedeflemektedir.

YDE’nin amaçlarının arasında

  • Farklı bilim alanlarındaki araştırma faaliyetlerini tematik haftalar çerçevesinde eşgüdümlüleştiren çok yönlü projeler üretmek ve uygulamaya koymak,
  • Değişik bilim alanlarını ilgilendiren ve özellikle Yakın Doğu bölgesindeki toplumların gündeminde önemli yer tutan sosyal, kültürel, ekonomik, stratejik ve bilimsel konularda politika üretim ve/veya denetleme süreçlerinde danışmanlık rolleri üstlenmek,
  • Sertifika ve araştırmacı değişim programları aracılığıyla öğrencilere ve toplumun değişik birimlerine eğitim hizmetleri vermek,
  • Tematik etkinlik haftalarıyla öğrenciler ve toplumla etkileşimli projeler üretmek
  • Toplumsal fayda sağlayacak projelere bilimsel destek sağlamak
  • İşbirliği protokolleri ve akademik değişim programları aracılığıyla Kıbrıs’la özelde Yakın Doğu’nun diğer toplumları genelde ise uluslararası toplumun tamamı arasındaki karşılıklı etkileşimi pekiştirecek akademik bir köprü oluşturmak

bulunmaktadır.

Yürütücü kadrosu uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi,uluslararası hukuk, sosyoloji , medya ve iletişim, dallarında uzmanlaşmış araştırmacılardan oluşan YDE , bu faaliyetleri hem politik yapılanmanın hem de sivil toplumun kurum ve kuruluşlarıyla etkileşimli bir şekilde uygulamaya koymaktadır.

Bu çerçevede YDE bilimin tüm alanlarındaki değişik konularda öğrencilerin, akademisyenlerin, toplumların farklı kesimlerinin ve politika yapıcıların faydalanabileceği arşivleme ve raporlama faaliyetlerinin yanısıra bu konularda ilgili paydaşların bilgi, tecrübe ve bilinçlilik düzeylerini artırmaya/pekiştirmeye yönelik panel, konferans, çalıştay gibi etkinlikler de düzenlemektedir.

Ayrıca YDE sahip olduğu akademisyenler arası iletişim ağıyla, disiplinlerarası proje konularına göre ihtiyaç duyulabilecek araştırmacıları sağlama yetkinliğini de her geçen gün geliştirmektedir. Buna ek olarak, özellikle çok uluslu veya çok kurumlu araştırma projelerinde kurumsal işbirliğinin sağlanması açısından önemli olan kurumsal ikili ve çoklu ilişkiler ağını da kurumlararası anlaşma ve işbirliği protokolleri ile genişletmektedir. Bu çerçevede gerek bölgenin gerekse dünyanın önemli araştırma merkezleriyle kurumsal iletişim içindeyken aynı zamanda ortak proje çalışmaları ve araştırmacı değişim programlarını da hayata geçirme konusunda kayda değer atılımlar gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi