Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Enstitü Sayfası | Programlar | Enstitü Kurulu | Yönetim Kurulu | Tez Yazım Klavuzu | Sosyal Bilimler Dergisi | Lisansüstü Tezler | Aday Öğrenciler

Özel HukukYüksek Lisans Programı’nın esas itibariyle amacı özel hukuk alanında gereksinim duyulan uzman hukukçuları KKTC’de yetiştirmektir.

Lisans eğitimi öğrencilerin zorunlu ve seçimlik dersler aracılığıyla ilgili meslek alanlarına yönelik belirli bir formasyona sahip olmalarına yöneliktir. Modern çağın meslek anlayışı asgari formasyonun yanında belirli bir alanda uzmanlaşmayı şart kılmaktadır. Bu açıdan eğer üniversitemiz bünyesinde özel hukuk alanında yüksek lisans programı açma imkanı sağlanır ise lisans eğitimi akabinde öğrencilere özel hukuk alanında uzmanlaşma imkanı sunulmuş olacaktır. Bu sayede de gerek Türkiye Cumhuriyeti’nde gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde özel hukuk alanında uzman nitelikli hukukçuların yetişmesine olanak sağlanmış olacaktır.

 

Akademik Kadro

Öğretim Üyesinin Adı-Soyadı Akademik Ünvanı Kadrosunun Bulunduğu Kurum ve Birim (Bölüm,Anabilim Dalı, vb)
Şeref Ertaş Prof.Dr. Medeni Hukuk
Arif Kocaman Prof.Dr. Medeni Hukuk
Işıl Özkan Prof.Dr. Devletler Özel Hukuku
Asuman Turanboy Prof.Dr. Ticaret Hukuku
Nevzat Koç Prof.Dr. Medeni Hukuk
Ayşe Havutçu Prof.Dr. Medeni Hukuk
Hakan Karan Prof.Dr. Ticaret Hukuku
Mustafa Ruhan Erdem Prof.Dr. Ceza Hukuku
M.Erdem Aybay Yrd.Doç.Dr. Medeni Hukuk
Fazıl Sağlam Prof.Dr. İş Hukuku
Polat Soyer Prof.Dr. İş Hukuku
Rona Aybay Prof.Dr. Devletler Özel Hukuku
Mehmet Köksal Yrd.Doç.Dr. Ticaret Hukuku

 

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı 3’er kredilik 7 (yedi) ders alınması gerekmektedir. Her dönem için öğrenciler en fazla 4 (Dört) ders seçebilirler. Metodoloji dersi (KMH 521) dışındaki dersler seçimliktir. Ders dönemi en çok 4 (Dört) dönemde (2 tam yıl) tamamlanmalıdır.
 

Ders Programı

I.Dönem

Ders Kodu Ders Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüt Saat/Hafta Kredi S/Z
OZH 501 Spor Hukuku I (Prof.Dr.Şeref Ertaş)
3
-
3
S
OZH 505 Yeni Sözleşme Tipleri I (Prof.Dr.Arif Kocaman)
3
-
3
S
OZH 507 Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması I (Prof.Dr.Işıl Özkan)
3
-
3
S
OZH 509 Sermaye Piyasası Hukuku (Prof.Dr.Asuman Turanboy)
3
-
3
S
OZH 511 Kefalet Hukuku I (Prof.Dr.Nevzat Koç)
3
-
3
S
OZH 513 Tüketici Hukuku I (Prof.Dr.Ayşe Havutçu)
3
-
3
S
OZH 515 Ölüme Bağlı Tasarruflar I (Yrd.Doç.Dr.Memet Erdem Aybay)
3
-
3
S
OZH 517 Taşıma Hukuku I (Prof.Dr.Hakan Karan)
3
-
3
S
KMH 521 Metodoloji (Prof.Dr.Mustafa Ruhan Erdem)
3
-
3
Z
OZH 521 Çalışma Süresinin Düzenlenmesi (Prof.Dr.Polat Soyer)
3
-
3
S
OZH 523 İş Hukukunun Anayasal Temelleri (Prof.Dr.Fazıl Sağlam)
3
-
3
S
  Toplamlar
33
-
33


II.Dönem

Ders Kodu Ders Adı Ders Saati/Hafta Lab/Etüt Saat/Hafta Kredi S/Z
OZH 502 Spor Hukuku II (Prof.Dr.Şeref Ertaş)
3
-
3
S
OZH 506 Yeni Sözleşme Tipleri II (Prof.Dr.Arif Kocaman)
3
-
3
S
OZH 508 Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması II (Prof.Dr.Işıl Özkan)
3
-
3
S
OZH 510 "Insider" İşlemler (Prof.Dr.Asuman Turanboy)
3
-
3
S
OZH 512 Kefalet Hukuku II (Prof.Dr.Nevzat Koç)
3
-
3
S
OZH 514 Tüketici Hukuku II (Prof.Dr.Ayşe Havutçu)
3
-
3
S
OZH 516 Ölüme Bağlı Tasarruflar II (Yrd.Doç.Dr.Memet Erdem Aybay)
3
-
3
S
OZH 518 Taşıma Hukuku II (Prof.Dr.Hakan Karan)
3
-
3
S
OZH 519 Kamuyu Aydınlatma İlkesi (Prof.Dr.Asuman Turanboy)
3
-
3
S
OZH 520 Yabancılar Hukukunun Güncel Sorunları (Prof.Dr.Rona Aybay)
3
-
3
S
OZH 522 Tüketici Kredileri ve Konut Finansmanı Sözleşmeleri (Yrd.Doç.Dr.Mehmet Köksal)
3
-
3
S
  Toplamlar
33
-
33

S: Seçimlik Ders   /   Z: Zorunlu Ders

 

Ders İçerikleri

 
Ders Adı: (OZH 501) Spor Hukuku I
Dersin haftalık ders ve uygulama saati:3
Kısa ders tanımı:Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)nin Olimpik Şartı, uluslararası spor federasyonlarının (IF) Statüleri ve çıkardıkları diğer talimatlar.

Ders Adı: (OZH 502) Spor Hukuku II
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Ulusal olimpiyat komiteleri (NOC) ile ulusal spor federasyonlarının tüzük ve talimatları.

Ders Adı: (OZH 505) Yeni Sözleşme Tipleri I
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Finansal Kiralama Sözleşmesi’nin; tarihi, tanımı, türleri, hukuki niteliği, sözleşmeden doğan hak ve borçlar, sözleşmenin sona ermesi.

Ders Adı: (OZH 506) Yeni Sözleşme Tipleri II
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Factoring Sözleşmesi’nin; tarihi, tanımı, türleri, hukuki niteliği, Factoring Sözleşmesinin taahhüt işlemi kısmı, Factoring-Temliki. Franchising Sözleşmesi; tarihi, tanımı, türleri, hukuki niteliği, sözleşmeden doğan hak ve borçlar, sözleşmenin sona ermesi.

Ders Adı: (OZH 507) Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması I
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Egemenlik kavramı ve her devletin kamusal gücünün ancak kendi sınırları içinde gerekli olduğu anlatılıp daha sonra mahkeme kararlarının çeşitleri ve tanıma ve tenfize konu olan kararlar açıklanmaktadır.

Ders Adı: (OZH 508) Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması II
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Türk Uluslararası Özel Hukukunda tanıma ve tenfizin ön şartları ve asli şartları belirlenmekte ve son olarakta mukayeseli hukukta ve Türk hukukunda tanıma ve tenfiz usulleri incelenmektedir. Her bir başlık için Türk Yargıtay kararlarından örnekler de anlatılarak tartışılmaktadır.

Ders Adı: (OZH 509) Sermaye Piyasası Hukuku
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında KHK, Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği, Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetlik, İMKB Kotasyon Yönetmeliği, Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, Aracı Kurumların Tedriici Tasfiye ve Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve İlgili Diğer Yönetmelikler.

Ders Adı: (OZH 510) "Insider" İşlemler
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Insider tanımı ve unsurları, Insider işleme ilişkin yasal düzenlemeler, liyakat ve kamuyu aydınlatma, izahname, sirküler.

Ders Adı: (OZH 511) Kefalet Hukuku I
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Kefalet Sözleşmesinin unsurları; Geçerli bir asıl borç ilişkisi, Kefilin tam fiil ehliyetine sahip bulunması, Kefalet sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması zorunluluğu, Borç miktarının sözleşmede yer alması zorunluluğu.

Ders Adı: (OZH 512) Kefalet Hukuku II
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Kefalet çeşitleri;  Adi (Olağan) kefalet, Birlikte kefalet, Adi birlikte kefalet, Zincirleme (müteselsil) birlikte kefalet, Zincirleme (müteselsil) Kefalet, Kefile kefalet, Rücua kefalet, Kefilin hukuki durumu, Kefil ile alacaklı arasındaki ilişki, Kefil ile borçlu arasındaki ilişki.

Ders Adı: (OZH 513) Tüketici Hukuku I
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Tüketici hukukunda temel yasa 1995 yılında yürürlüğe giren Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun’dur. Kanunda tüketicinin ayıplı mal ve hizmetlere karşı korunması, kapıdan satışlar, haksız sözleşme koşulları, aldatıcı reklamlar gibi konularda tüketiciler lehine koruyucu hükümler mevcuttur. Derste tüketicinin korunmasına yönelik özel düzenlemeler yapılmasının nedenleri öncelikle irdelenecek, daha sonra tüketicinin ayıplı mal ya da hizmetlere karşı korunması anlatılacak, yargıtay kararları tartışılacaktır.

Ders Adı: (OZH 514) Tüketici Hukuku II
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:1995 tarihli kanun kapsamında ayıplı mal ve hizmetler dışında kalan diğer yasal düzenlemeler  işlenecektir. Bunların başında da haksız sözleşme kuralları gelmektedir. Borçlar Kanunu tasarısı hükümleri ile Tüketicinin Korunması hakkındaki yasanın haksız sözleşme koşulları ile ilgili hükümleri kıyaslanarak tartışılacaktır. Tüketici Hukuku II dersinde kapıdan satışlar, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satışlar gibi tüketici işlemlerinde tüketicileri koruyucu diğer düzenlemeler de incelenecektir.

Ders Adı: (OZH 515) Ölüme Bağlı Tasarruflar I
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Ölüme Bağlı Tasarruf Kavramı, Ölüme Bağlı Tasarruflarda Ehliyet ve İrade Sakatlığı, Şekli Anlamda ölüme Bağlı tasarruflar, Vasiyetnameler, Miras sözleşmeleri.

Ders Adı: (OZH 516) Ölüme Bağlı Tasarruflar II
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar, Koşula bağlı ve Yüklemeler (Mükellefiyetler), Mirasçılıktan çıkarma, Mirastan Feragat, Ölüme Bağlı Tasarruflarda Hukuka aykırılık ve Yaptırımı, İptal Davası.

Ders Adı: (OZH 517) Taşıma Hukuku I
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Milletlerarası Eşya Taşıma Hukukuna Giriş, Uyuşmazlıkların Halli: Yetkili Mahkeme ve Tahkim, Uygulanacak Hukuk: Kaynaklar ve Sırası.

Ders Adı: (OZH 518) Taşıma Hukuku II
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Milletlerarası Eşya Taşıma Sözleşmesi, Milletlerarası Eşya Taşımasında Rol Alan Kişiler, Tarafların Borçları, Taşıyanın Sorumluluğu.

Ders Adı: (OZH 519) Kamuyu Aydınlatma İlkesi
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Kamuyu aydınlatma ilkesinin tarihi, tanımı, kapsamı, amacı, işlevi, muhattabı, izahname, sirküler, ilan ve reklam, SPK tebliğ ve düzenlemeleri, çağrı usulü.

Ders Adı: (KMH 521) Metodoloji
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Bilimsel çalışma yöntemleri, Hukukun öğretimi,  hukukçunun yetiştirilmesi,  hukuk alanındaki kaynaklar,  metod - mantık - hukuk metodolojisi,  hukuk problemleri;  inceleme,  çözme,  yazma  (soyut hukuk problemleri,  somut - çekişmeli hukuk problemleri).

Ders Adı: (OZH 520) Yabancılar Hukukunun Güncel Sorunları
Dersin haftalık ders ve uygulama saati:3
Kısa ders tanımı: Yabancıların Türkiye’ye girişleri, mükellefiyetleri, vergiler, dava hakkı.

Ders Adı: (OZH 521) Çalışma Süresinin Düzenlenmesi
Dersin haftalık ders ve uygulama saati:3
Kısa ders tanımı:Çalışma süresi, Dinlenme süresi, Fazla çalışma, Kısmi süreli çalışma

Ders Adı: (OZH 522)  Tüketici Kredileri ve Konut Finansmanı Sözleşmeleri
Dersin haftalık ders ve uygulama saati:3
Kısa ders tanımı: Bu derste tüketici kredi sözleşmelerinin yapısı, tüketici kredileri çerçevesinde yeni Türk Boçlar Kanununa gore verilecek kefaletler, finansman yoluyla konut kredilerinde getirilen hükümler ve konut finansmanı sözleşmelerinin yapısı, şekli ve hukuki nitelikleri işlenecektir.

 Ders Adı: (OZH 523) İş Hukukunun Anayasal Temelleri
Dersin haftalık ders ve uygulama saati:3
Kısa ders tanımı: Sosyal Hukuk Devlet İlkesi, Sosyal Haklar, Çalışma Hakkı ve Çalışma Özgürlüğü İkilemi.

 

 

 

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi