Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Mevzuat

Araştırma Merkezi l Akademik Kadro l Yönetmelik | Mevzuat | Yararlı Linkler | Galeri | Müfredat Çizelgesi | Ders Programı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİNİN
VERİLİŞ AMACI VE İLGİLİ MEVZUAT

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin amacı, üniversite gençliğine Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi koşullarda kurulduğunu anlatmak, Atatürkçü Düşünce'yi ve onun dayandığı felsefeyi, ilkeleri ve bunun yanında çağdaş değerleri benimsetmektir. Bu gereksinim, Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana duyumsanmış ve Ankara'da açılan Adliye Hukuk Mektebi'nde, okulun kurucularından Mahmut Esat Bozkurt'un ve Cemil Bilsel'in isteği doğrultusunda, 1925'te “İhtilaller Tarihi” adlı dersin okutulmasına başlanmıştır. Bu ders kapsamında, Türk İnkılâbının özelliklerinin ortaya konması ve önceki ihtilal süreçleriyle karşılaştırılması amaçlanmıştır. Böylece sistematik olmasa da söz konusu ders yükseköğretim programına girmiştir.

Cumhuriyetin 10. Yılında (20 Haziran 1933) Darülfünun bünyesinde bir “İnkılâp Tarihi Enstitüsü” açılmıştır. Üniversite reformu ile birlikte, Darülfünun İstanbul Üniversitesine dönüştürülmüş; 4 Mart 1934'te dönemin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Hikmet Bayur'un verdiği konferansla başlayan “İnkılâp Tarihi” dersi, 20 Mart 1934'te de Başbakan İsmet İnönü tarafından Ankara'da verilmiştir. Ayrıca dersin okutulmaya başlandığı ilk yıllarda, Türk Devrim sürecinin lider kadrosu arasında yer alan, cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık etmiş, dönemin önemli isimlerinden Yusuf Kemal Tengirşek, Mahmut Esat Bozkurt ve Recep Peker'de bu dersin verilmesi görevini üstlenmişlerdir.

İlk defa İstanbul Üniversitesi bünyesinde verilmeye başlanan bu dersin daha sonra sorumluluğu 15 Nisan 1942'de 4204 sayılı kanunla, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne bağlı olarak kurulan “Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü”ne verilmiştir. Dersin adı “İnkılâp Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti”ne dönüştürülerek, fakülte ve yüksekokullarda baraj dersi niteliği kazanmıştır. Derslerin ilk başlarda konferans biçiminde verilmesi tasarlanmış; ders canlı olarak radyo tarafından yayınlanmış; ayrıca o tarihlerde çıkan gazetelerin kimilerinde, derslerde ele alınan konuların metinleri yayınlanmıştır.

27 Mayıs 1960'tan sonraki süreçte; “Türk İnkılâp Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti” dersi, 20 Mart 1968'de “Türk Devrim Tarihi” olarak değiştirilmiştir. Dersin müfredatında yapılan değişiklikle birlikte ders, bütün fakültelerde iki sömestr, yüksek okullarda ise bir yıl süreyle okutulmaya başlanmıştır.

12 Eylül 1980'den sonra Devrim sözcüğü İnkılâp olarak değiştirilmiş, süreç içinde dersin adı “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” olarak düzenlenmiştir. 6.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddeleri uyarınca “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersi tüm üniversitelerde okutulmaktadır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 4. maddesine göre yükseköğretimin amaçlarından ilki; öğrencilerin “Atatürk inkılâpları ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı” olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için, aynı yasanın 5. maddesinde yükseköğretim kurumlarında okutulması gereken zorunlu dersler arasında Türk Dili ve yabancı dilin yanı sıra Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersine de yer verilmiştir. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi, tüm yükseköğretim kurumlarının genellikle birinci sınıflarında iki dönem haftada iki saat olmak üzere okutulmakta ve Yükseköğretim Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca ortak zorunlu dersleri okutmakla görevli öğretim elemanları tarafından verilmektedir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi, yalnızca Türkiye'nin yakın tarihini ele alan bir ders niteliğinde olmayıp aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün önderlik ettiği Türk Devrimi'nin düşünsel temellerini genç kuşaklara aktarabilmeyi amaçlayan bir içeriğe sahiptir. Dersin müfredatı, YÖK tarafından belirlenmekte ve bu doğrultuda, bütün üniversitelerde tek bir birimin sorumluluk, denetim ve planlamasında yürütülmektedir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin, ortak bir programa göre ve belli bir merkezden yürütülmesini sağlamak amacıyla Türkiye ve Kıbrıs'taki üniversitelerin bünyesinde değişik kurumlar oluşturulmuştur. Gerek bu dersin öğretimini ve planlamasını yapmak, gerekse Türk Devrimi'ni çeşitli yönleriyle ele alan araştırmalara kurumsal destek sağlamak amacıyla, Türkiye'deki altı değişik üniversitenin bünyesinde “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitü”leri görev yapmaktadır. Enstitülerin bulunmadığı üniversitelerde ise Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin öğretimini ve planlamasını yapmak üzere “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümleri” veya “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezleri” oluşturulmuştur.

Yakın Doğu Üniversitesi, ilgili yasalar doğrultusunda almış olduğu karar gereğince, ilgili birimlere 21.01.2002 tarihli göndermiş olduğu yazıyla, 2001-2002 eğitim-öğretim yılından itibaren, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin idari, eğitim ve öğretimle ilgili bütün işlemlerinin bir merkezden yürütülmesi görevini, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezine bırakmıştır. Bu karar uyarınca üniversitemizin fakülte ve yüksekokullarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin müfredat programları, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın tespit ettiği esaslara uygun olarak, Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün sorumluluğunda, merkezi bir anlayışla yapılmaktadır. İlgili yasada tanımı yapılan, dersleri yürütmekle görevli öğretim elemanları, Rektörlüğümüzün onayı uyarınca (34/21 sayı ve 6/12/2001 tarihli) kapsamında, merkezimize bağlı olarak görev yapmakta ve dersleri merkezin belirlediği ortak program çerçevesinde işlemektedir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi