Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Üroloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalları | Fakülte Sayfası | Neden Biz | Yönetim | Koordinatörler | Akademik Takvim | Akademik Faaliyet | Beyaz Gömlek Giyme Töreni | Dersler | Laboratuvarlar | Tıp Dergisi | Hastane | Açılış Töreni Videoları | Üyelikler | Kaynakça


GenelProf. Dr
Ali Ulvi ÖNDER

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr
Oktay DEMİRKESEN

Öğretim Üyesi

Uzm. Dr
Mehmet Yavuz SELHANOĞLU

Öğretim Görevlisi

Üroloji Anabilim Dalı

ÜROLOJİ DERSLERİ

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Haziran 2010'da Prof Dr Mehmet Cemil Uygur ve Yrd. Doç Dr Levent Mert Günay'dan oluşan hekim kadrosu ile hasta kabulüne başlamıştır. Bu gün Prof Dr Ali Ulvi Önder, Yrd. Doç Dr Levent Mert Günay tam gün ve Yrd Doç Dr Erol Uçaner yarı zamanlı statüde olmak üzere Üroloji Anabilim Dalı poliklinik, ameliyathane ve servis tedavi hizmetlerini yürütmektedirler.
YDÜ Hastanesi tüm branşlarında olduğu gibi Üroloji'de de yüksek kalitede öğretim ve tanı-tedavi hizmeti verme çabalarını sürdürmektedir. Hastalıkların tanısında modern teknoloji ile donatılmış üniteler, deneyimli uzman ve teknik personel sayesinde yüksek başarı sağlanmaktadır.

Ürolojik hastalıkların tanısında en çok yayarlanılan muayene yöntemi radyolojidir. Hastanemiz Radyoloji Anabilim Dalı'nda bu amaca hizmet edecek Magnetic Rezonans Imaging (MRI), Bilgisayarlı Tomografi, Ultrasonografi ve konvansiyonel radyolojinin tüm uygulamaları modern, digital cihazlarla yapılmaktadır. Ayrıca ürolojik böbrek hastalıklarının tanı ve izleminde, böbrek fonksiyonlarını saptamada kullanılan Renal Sintigrafi, ürolojik kanserlerin evrelemesinde kullanılan Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi ve PET CT Nükleer Tıp Anabilim Dalımız'da yapılmakta ve hastalıkların tanı ve izleminde önemli katkı sağlamaktadır.
Teknoloji harikası cihazlarla donatılmış hastanemiz laboratuvarı ürolojik hastalıkların tanısında en büyük yardımcımızdır ve immunolojik, genetik, tüm modern uygulamalar ile ürolojiye destek vermektedir.
Ürolojik hastalıklarının tedavisinde de Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ileri teknik donanıma sahip ameliyathane, enstrümanlar, cihazlar ve deneyimli kadrosu ile modern ürolojik uygulamaları gerçekleştirmektedir.

Günümüzde tüm dünyada ürolojik cerrahi uygulamarda “minimal invazif cerrahi” olarak adlandırılan yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemin amacı modern, minyatürize edilmiş enstrümanlarla operasyonları gerçekleştirerek operasyon sonrası hasta yakınmalarını azaltmak, ameliyat sonrası komplikasyon oranlarını düşürmek ve hastane kalış sürelerini kısaltarak hastaların daha kısa sürede işlerine ve normal yaşantılarına dönebilmelerini sağlamaktır. Minimal invazif cerrahi uygulamaları için gerekli olan hemen hemen tüm alet ve enstrümanlar hastanemizde mevcut olup bu işlemleri başarı ile yapabilecek deneyime sahip kadromuz da hastanemiz bünyesinde görev yapmaktadır.

Bölüm

Ürolojik ameliyatların büyük çoğunluğunda bu tür cerrahi (minimal invazif cerrahi) rutin uygulamalar halini almıştır. Minimal invazif cerrahi genel olarak endoskopik ve laparoskopik cerrrahi uygulamalardan ibarettir. Bu uygulamaların en sık kullanıldığı hastalıklar ise üriner sistem taş hastalıkları ve ürolojik kanserlerdir.
Hastanemizde böbrek taşlarının tedavisi kapalı ameliyat yöntemi ile başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Perkütan Nefrolitotomi olarak adlandırılan yöntem 1 cm'lik bir cilt kesisinden böbreğe girilip taşların parçalara ayrılarak böbrekten çıkarılmasıdır.

Ameliyat Ameliyat

Ayrıca bazı böbrek taşlarının tedavisinde uygulanan ve Retrograd Intrarenal Cerrahi olarak adlandırılan yöntem, minimal invazif cerrahinin bir türüdür. Bu yöntem idrar yolundan fleksibl üreteroskop ile girilip (aşağıdan yukarı doğru) böbrekteki taşa ulaşılarak, taşın kırılması, bütün olarak ya da kırılan parçaların çıkarılması şeklinde uygulanmaktadır. Bu uygulamalar için gereken tüm teknik donanım hastanemizde mevcuttur.

Üreter

Minimal invazif uygulamalardan bir diğeri olan laparoskopi yine üroloji pratiğinde geniş yer bulmakta ve hastanemizde açık ameliyatlara alternatif bir yöntem olarak yapılmaktadır. Kansere bağlı olmayan ya da böbrek tümörü nedeniyle alınması gereken böbreklerin çıkarılmasında (nefrektomi), böbrek çıkımı (Üretero-pelvik bileşke) darlıklarının düzeltilmesi, bazı böbrek taşlarının tedavisinde, parsiyel nefrektomi gereken durumlarda uygulanmaktadır. Ayrıca bazı üreter ve mesane hastalıklarında, prostat tümörü tedavisinde kullanılan avantajlı bir yöntem olarak hastanemizde uygulanmaktadır. Laparoskopik operasyonların gerçekleşmesi için gereken alt yapı hastanemizde bulunmaktadır.

Ameliyat

Ürolojik kanserlerin tedavisinde uygulanan ameliyatlar keza hastanemiz bünyesinde ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Bu ameliyatlar radikal cerrahi olarak adlandırılır ve radikal sistektomi, prostatektomi, nefrektomi, nefroüreterektomi ve orşiektomi'den ibarettir. Orşiektomi dışındakiler major ve uzun süren ameliyatlardır ve özellikle radikal sistektomi süresi 5-6 saat kadardır. Bu ameliyatların tümü üroloji ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.
Minimal invazif ve radikal cerrahiler yanında açık operasyon gerektiren ürolojik hastalıklar da hastanemiz bünyesinde tedavi edilmektedir (retroperitoneal fibrozis, retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu, retroperitoneal tümörler, transüretero-üreterostomi, mesane augmentasyonu, vs).
Kansere bağlı olmayan prostat büyümesi tanısı, medikal ve cerrahi tedavisi (kapalı prostat ameliyatları) başarılı bir şekilde yapılmaktadır.
Kadın ürolojisi ve nöroüroloji ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavileri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof Dr Oktay Demirkesen'in üroloji ekibimize katılımı ile desteklenecektir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi