Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Türk Dili Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Enstitü Sayfası | Programlar | Enstitü Kurulu | Yönetim Kurulu | Tez Yazım Klavuzu | Sosyal Bilimler Dergisi | Lisansüstü Tezler | Aday Öğrenciler

Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Türk Dili Ana Bilim Dalı
Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

TUR 501 Türk Dili Tarihi
TUR 502 Türk Yazıtları
TUR 503 Genel Dilbilimi
TUR 504 Sözcükbilim
TUR 505 Türkçede Sözlü Anlatım Teknikleri
TUR 506 Satırarası Çeviri Eserlerde Dil İncelemeleri
TUR 507 Türkçede Yazılı Anlatım Teknikleri
TUR 508 Yaratıcı Yazın
TUR 509 Anlambilim
TUR 510 Sesbilimi
TUR 511 Türk Kültür Tarihi
TUR 512 Tanzimat Dönemi
TUR 513 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri
TUR 514 Edebiyat Estetiği
TUR 515 Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı  
TUR 516 Türk Tiyatrosu
TUR 517 Servet-i Fünun Dönemi
TUR 518 Orhan Pamuk ve Edebiyat Estetiği
TUR 519 Türk Dilinde Sadeleşme Evreleri 
TUR 520  Türk Sözlükçülük Tarihi
TUR 521 Mazmunların Anlambilim Açısından Değerlendirilmesi
TUR 522 Divan Şiirinde Analiz Yöntemleri
TUR 523 Eski Türk Nesrinde Analiz Yöntemleri
TUR 524 Türk Şiirinde Ölçü Sistemi
TUR 525 Eski Türk Nesrinde Ölçü ve Üslup Değerlendirilmesi
TUR 526 Genel ve Karşılaştırmalı Edebiyat
TUR 527 Eleştiri Kuramı ve Yöntemleri
TUR 528 Halk Edebiyatı Kuram Ve Yöntemleri
TUR 529 Aşık Edebiyatı
TUR 530 Türk  Edebiyatında Destanların Sistematik İncelenmesi
TUR 531 Anonim Halk Edebiyatı
TUR 532 Tasavvuf Edebiyatında Kavramlar
TUR 533 Kıbrıs Türk Kültürü ve Halk Edebiyatı
TUR 534 Masalların Kuramsal İncelenmesi
TUR 535 Somut Olmayan Kültürel Mirasımız
TUR 536 Alan Araştırması
TUR 537 Seminer
TUR 537 Tez Çalışması I
TUR 538 Tez Çalışması II

(Dersler belirtildiği üzere 4 ana bilim dalına göre düzenlenmiştir. Ancak bazı dersler 4 ana bilim dalı için de açılabilecektir.)

Dersleri Verecek Öğretim Üyeleri:

Yard. Doç. Dr. Erdoğan Saracoğlu
Doç. Dr. Esra Karabacak
Yard. Doç. Dr. Şevket Öznur
Dr. Burak Gökbulut
İkbal Öksüzoğlu

Derslerin İçerikleri:

TUR 501 Türk Dili Tarihi
 Tarih boyunca kullanılan Türk dilleri ses bilgisi, şekil bilgisi, cümle bilgisi ve anlam bilgisi açısından incelenecektir.

TUR 502 Türk Yazıtları
Eski Türk Yazıtları ses bilgisi, şekil bilgisi, cümle bilgisi açısından incelenerek değerlendirilecektir.

TUR 503 Genel Dilbilimi
Dilbilimin tarihçesi, göstergebilim ve dil, dilbilimin dalları (sesbilim, fonoloji, biçim bilgisi, dizim bilgisi, anlambilim, sözlük bilgisi, lehçebilim v.b.) yabancı dillerle mukayeseli olarak işlenecektir.

TUR 504 Sözcükbilim
Sözcükbilimin tarihçesi ele alınarak sözcükbilimin kapsamı içinde yer alan sözlük bilgisi ve onomastik konuları detaylı bir şekilde yabancı dillerle mukayeseli olarak işlenecektir.

TUR 505 Türkçede Sözlü Anlatım Teknikleri
Türkçedeki belli başlı sözlü anlatım biçimleri uygulamalarla aktarılacaktır.

TUR 506 Satırarası Çeviri Eserlerde Dil İncelemeleri
Türkçenin tarihi boyunca yapılan satırarası çeviri eserler, özellikle Kuran çevirilerinin dili incelenecektir.

TUR 507 Türkçede Yazılı Anlatım Teknikleri
Türkçedeki belli başlı yazılı anlatım biçimleri uygulamalarla aktarılacaktır.

TUR 508 Yaratıcı Yazın
Bir yazar olmak isterken özellikle dille ilgili sorunlar, ifadeleri kuvvetlendirme üzerinde durulacak ,  Türk Dili ve Edebiyatı alanında bir konuyu ele alıp bir yazar gibi yazabilmek için çalışmalar yapılacaktır. Yazarlığa dil yönüyle değinilecektir.

TUR 509 Anlambilim
Dilbilimin bir dalı olan anlambilimi tanıtılacak, Türk anlambilimi uygulamalarla  incelenecektir.

TUR 510 Sesbilimi
Sesbilimin tarihçesi anlatılarak akustik ve fizyolojik sesbilim irdelenecek, ses organları ve işlevleri üzerinde durulacak ve Türkçedeki sesli-sessiz sesler, tüm özellikleriyle incelenerek bu seslerin tüm özellikleri ve konuşma dilindeki işlevleri anlatılacaktır. Ayrıca ses olaylarının nedenleri, ses değişmeleri, sözlü ve yazılı dil kullanımı ile biçimsel sesbilim üzerinde durulacaktır.

TUR 511 Türk Kültür Tarihi
Kültür ve uygarlık arasındaki fark belirtilerek uygarlıkların kökeni hakkında bazı varsayımlar üzerinde durulacaktır. Daha sonra Türklerin anayurdu ve dünyaya yayılmaları konusu işlenerek çeşitli Türk Devletleri hakkında özlü bilgiler verilecektir. Türklerin Bozkır Kültürü irdelendikten sonra, İslam Türk dönemindeki Türk kültürü işlenerek edebi kültür, sosyal yaşam ve sanat konuları da ele alınacaktır.

TUR 512 Tanzimat Dönemi
Tanzimat dönemi Türk edebiyatının genel özellikleri, bu dönemde tarih edebiyat etkileşimi, edebi türler,  önemli şahsiyetler ve eserleri üzerinde durulacaktır.

TUR 513 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri
1940 yılında , Garip Akımı’nın ve bu hareketi başlatan   Orhan Veli , Oktay Rifat ve Melih Cevdet’le başlayan I . Yeni Hareketi daha sonra 1950’de TURgut Uyar, Atilla İlhan Berk’le II . Yeni Hareketi’nin incelenmesi ve günümüz Türk şiirinde önemli şahşiyetler ve eserlerinin tahlili üzerinde incelemeler yapılacaktır.

TUR 514 Edebiyat Estetiği
Edebi eserlerde   motif kavramı üzerinde durularak,  duygu ve düşünce motifleri , karakter  ve aksiyon motifleri Türk ve Batı edebiyatlarından örneklerle incelenecektir.

TUR 515 Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı  
Cumhuriyet döneminin tarihi ve siyasi olaylarının romana yansıması, bu tarz romanların genel özellikleri, konuları üzerinde bu dönemdeki önemli romancıların eserleri ele alınarak incelemeler yapılacaktır.

TUR 516 Türk Tiyatrosu
Tiyatronun genel özellikleri, geleneksel Türk tiyatrosu ve batı etkisi altındaki Türk tiyatrosu üzerine incelemeler yapılacaktır. Kukla, meddahlık, karagöz Hacivat, orta oyunu,  Tanzimat dönemi Türk tiyatrosu, Meşrutiyet dönemi Türk tiyatrosu, cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu, tiyatronun günümüze kadarki durumu üzerinde durulacaktır.

TUR 517 Servet-İ Fünun Dönemi
Servet-i Fünun dönemi Türk edebiyatının genel özellikleri, özellikle Tevfik Fikret, Recaizade Mahmut Ekrem gibi edebiyatçıların bu dönemdeki rolleri, bu dönem şiiri ve romanı üzerine incelemeler üzerinde durulacaktır.

TUR 518 Orhan Pamuk Ve Edebiyat Estetiği
Türk edebiyatındaki genel estetik anlayışının Orhan Pamuk’un eserleri göz önüne alınarak değerlendirilmesi ve  edebiyat estetiğinde doğu batı sentezinin etkileşimi üzerinde durulacaktır.

TUR 519 Türk Dilinde Sadeleşme Evreleri 
Türk dilinde sadeleşmenin tarihi gelişimi verilecek , bu alanda çalışma yapanlar ile eserler üzerinde kronolojik tanıtıcı çalışmalar ve incelemeler yapılacaktır .
             
TUR 520  Türk Sözlükçülük Tarihi
Tarih boyunca Türklerin kullandıkları Türkçe sözlükler, kuruluş sistemleri, yazıldıkları dönemler bakımından önemleri,Türk dili ve edebiyatına  katkıları sözlüklerden örneklerle incelenecek ve değerlendirilecektir.

TUR 521 Mazmunların Anlambilim Açısından Değerlendirilmesi
Divan  edebiyatında bazı kavramları ifade etmek için kullanılan klişeleşmiş sözler kapsamında değerlendirilen mazmunlar, anlambilim  yöntemleriyle değerlendirilecektir.

TUR 522 Divan Şiirinde Analiz Yöntemleri
Divan şiirindeki her kelimenin ses, kelime, anlam, kavram açısından değerlendirilmesi, özellikle edebi sanatlar  kapsamında incelemeler  yapılarak Divan edebiyatındaki her şairin kelime hazinesi, söz yapısı üzerine değerlendirmeler yapılacaktır.

TUR 523 Eski Türk Nesrinde Analiz Yöntemleri
Eski Türk nesrindeki    kelimelerin, kelime gruplarının, cümlelerin anlam ve kavram açısından değerlendirilmesi yapılarak  kelime hazinesi, söz yapısı üzerine incelemelerle  tespitlerde bulunulacaktır.

TUR 524 Türk Şiirinde Ölçü Sistemi
Şiirde ritmi sağlayan ölçü  Türk şiirinin tarihi seyri içerisinde incelenecektir. Özellikle hece ve  aruz ölçüsü uygulamalarla değerlendirilecektir.

TUR 525 Eski Türk Nesrinde Ölçü Ve Üslup Değerlendirilmesi
Nesirdeki cümlelerin ya da cümle içindeki sözcüklerin ses benzerlikleri, ses özellikleri, özellikle secili anlatım ve dönemlere göre nesirdeki genel üslup özellikleri üzerinde durulacaktır.

TUR 526 Genel Ve Karşılaştırmalı Edebiyat
Genel olarak edebiyat kavramı üzerinde durularak genel biçimin dışında doğu ve batı edebiyatları arasında önemli eserler üzerinden incelemeler yapılacaktır.

TUR 527 Eleştiri Kuramı Ve Yöntemleri
Bilimsel ve edebi bir eleştirinin niteliklerini saptama, kuram-yöntem ve eleştiri sistemini birbirine bağlama, eleştiri türlerine göre metin değerlendirme üzerinde durulacaktır.

TUR 528 Halk Edebiyatında Kuram Ve Yöntemler
Tarihî-Coğrafî Fin Yöntemi (Alex Olrik, Antti Aarne, Stith Thompson), Psikoanalitik Kuram, Yapısal Kuramlar (V.Propp, C.Levi-Strauss, Lord Raglan, Eric Hobsbawn) gibi “Metin Merkezli Kuramlar” ve İşlevsel H.B. Kuramı ve Performans Teori gibi “Bağlam Merkezli Kuramlar” üzerinde durulacaktır.   

TUR 529 Âşık Edebiyatı
Aşık ve aşıklık kavramı,  aşıkların sınıflandırılması, aşıkların yetiştikleri sosyal çevreler ve yetişme biçimleri, aşıklıkla ilgili gelenekler (mahlas alma, bade içme, usta-çırak ilişkisi), aşık karşılaşma ve atışmaları, aşık edebiyatının özellikleri, aşık edebiyatı üzerine yapılmış çalışmalar, aşık tarzı şiir geleneğinde ölçü ve uyak, aşık edebiyat nazım biçimleri ve türleri (koşma, semai, varsağı, güzelleme, koçaklama, aşık destanları) üzerinde durulacaktır.

TUR 530 Türk Edebiyatında Destanların Sistematik İncelenmesi
Destan anlatıcısı olan şaman, ozan, aşıklar, destan anlatımında törenlik durumlar ve ayinlik özellikler, anlatımda müziksel özellikler, destani şiirde formel ifade ve ifade çeşitliliği, anlatım anında düzenleme ve hatırlama sanatı, tematik kalıplaşmalar, hikaye kalıpları, destanda retorik stil ve anlatım tekniği, zaman ve yere göre değişmeler, Türk dünyası destan metinleri üzerinde durulacaktır.

TUR 531 Anonim Halk Edebiyatı (Nazım Ve Nesir)
Halk edebiyatının genel özellikleri, halk edebiyatının temel kavramları ve kaynakları, halk edebiyatı türleri tanım ve tahlili (mit, masal, efsane, halk hikâyesi, destan, fıkra, tekerleme, bilmece, atasözü, mani, türkü ağıt, ninni, deyim, dua-beddua vs.), halk edebiyatı alanında hazırlanmış olan bildiri, makale ve kitapların eleştirisi üzerinde durulacaktır. 

TUR 532 Tasavvuf Edebiyatında Kavramlar
Tekke-tasavvuf edebiyatının sosyal ve kültürel zemini, tarihi gelişimi, manzum ve mensur ürünler, icra ortamı ve işlevleri, önemli şairler (Ahmed Yesevî, Yunus Emre, Mevlâna vs.), tasavvufla ilgili kavramlar üzerinde durulacaktır.

TUR 533 Kıbrıs Türk Kültürü Ve Halk Edebiyatı
Kıbrıs Türk kültürünün tüm yönleriyle değerlendirilmesi yapılacak ve türlere göre Kıbrıs Türk halk edebiyatı ürünlerinin incelenecektir.

TUR 534 Masalların Kuramsal İncelenmesi
Masal türünün tüm özellikleri, Tarihî-Coğrafî Fin Yöntemi (Alex Olrik, Antti Aarne, Stith Thompson), Psikoanalitik Kuram, Yapısal Halk Bilimi Kuramları (V.Propp) gibi özellikle masalları inceleyen  Metin Merkezli Kuramlar, bu kuramlar doğrultusunda masallar incelecektir. Ayrıca masallar yapı, içerik ve işlev özelliklerine göre değerlendirilecektir.

TUR 535 Somut Olmayan Kültürel Mirasımız
Toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar (bayramlar, düğünler vs.), temsiller (karagöz, meddahlık vs,), anlatımlar (masal, efsane, halk hikâyesi vs.), bilgiler (halk hekimliği, halk hukuku vs.), beceriler (el sanatları vs.) ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler, kültürel mekânlar (âşık kahvesi vs.),  anlamına gelen  somut olmayan kültürel mirasın   toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden yaratılışı,  devamlılık duygusu, kültürel çeşitlilik ve insan yaratıcılığına duyulan  saygı üzerinde durulacaktır.

TUR 536 Alan Araştırması
Bilimsel çalışmalarda araştırma yöntemleri, bibliyografya ve dipnot kuralları esaslar üzerinde durularak  Türk Dili ve Edebiyatı alanında   bilimsel çalışma uygulamaları yapılacaktır.

TUR 537 Seminer
Öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilimsel çalışmalar yaptırılacaktır.

TUR 537 Tez Çalışması I

TUR 538 Tez Çalışması Iı

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi