Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Bölüm Akademik Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği

Tanım
MADDE 1. Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün tetkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve anasanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir.

Bölüm Başkanı
MADDE 2 . Bölüm başkanı, bölümün tam zamanlı öğretim elemanları arasından dekan tarafından atanır. Dekan atamayı rektörlüğe bildirir.

MADDE 3. Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Bölüm başkanı bölümde görevli öğretim elemanlarının hiyerarşik amiridir. Bölüm başkanı fakülte veya yüksekokul kuruluna katılır ve bölümü temsil eder. Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanı tarafından izlenir ve denetlenir. Bölüm başkanı, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu bağlı bulunduğu, dekan veya yüksekokul müdürüne sunar.

Bölüm Başkan Yardımcısı
MADDE 4.Bölüm başkanı, bölümündeki öğretim üyelerinden en çok iki kişiyi başkan yardımcısı olarak atayabilir. Bölüm başkanı gerekli gördüğünde yardımcılarını değiştirebilir.Bölüm başkanının görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.Bölüm başkan yardımcıları, bölüm başkanına görevlerini yerine getirmede yardımcı olan öğretim elemanlarıdır ve birimde görev yapan öğretim elemanlarının hiyerarşik amiri değildir. Bölüm başkan yardımcıları, bölüm başkanına vekalet etmeleri durumunda, birimde görevli öğretim elemanlarının hiyerarşik amiri sıfatıyla hareket ederler.

Bölüm Kurulu
MADDE 5. Bölüm Kurulu; Bölüm başkanının başkanlığında o bölümdeki tüm öğretim elemanlarından oluşur. Bölümün temel karar organı olan Bölüm Kurulu, bölüm ile bölüme bağlı anabilim veya anasanat dallarının eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin, programlarının, araç, gereç ve fiziksel imkanlarından en etkin biçimde yararlanmak için gerekli planların ve işbirliği esaslarının hazırlanması hususunda yetkilidir.

MADDE 6. Bölüm Kurulu her yılın Aralık ve Mayıs aylarında toplanarak bir sonraki dönemin ders programını ve derslerin öğretim elemanları arasında nasıl dağıtılacağına karar verir.

MADDE 7. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan dönem sonu notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması durumunda, düzeltme işlemi, ilgili öğretim elemanının başvurusu üzerine Bölüm Kurulu tarafından karara bağlanır. Maddi hatalara ilişkin not düzeltmelerinin en geç ertesi dönem kayıt süresi içinde tamamlanması gerekir.

MADDE 8. Bölüme hangi alanda yeni öğretim elemanı alınacağına karar vermede Bölüm Kurulu yetkilidir. Yeni öğretim elemanının alınmasına, adayların uzmanlık alanlarında yapacakları bir seminer sunumundan sonra Bölüm Kurulu tarafından karar verilir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi