Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Türkçe Öğretmenliği Bölümü

Bölüm Sayfası | Dersler

I.YARIYIL                                                                                             

  DERSİN ADI T U K
TÖB101 Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2
TÖB103 Türk Dil Bilgisi 1: Ses Bilgisi 2 0 2
TÖB105 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I 2 0 2
TÖB107 Yazılı Anlatım I 2 0 2
TÖB109 Sözlü Anlatım I 2 0 2
TÖB111 Osmanlı Türkçesi I 2 0 2
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2
ENG101 Yabancı Dil I 3 0 3
EDS101 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3
TOPLAM 19 2 20

II.YARIYIL

  DERSİN ADI T U K
TÖB104 Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2
TÖB106 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II 2 0 2
TÖB108 Yazılı Anlatım II 2 0 2
TÖB110 Sözlü Anlatım II 2 0 2
TÖB112 Osmanlı Türkçesi II 2 0 2
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2
ENG102 Yabancı Dil II 3 0 3
EDS102 Eğitim Psikolojisi 3 0 3
         
TOPLAM 18 0 18

III.YARIYIL                                                                                           

  DERSİN ADI T U K
TÖB201 Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi 2 0 2
TÖB203 Türk Halk Edebiyatı I 2 0 2
TÖB205 Eski Türk Edebiyatı I 2 0 2
TÖB207 Yeni Türk Edebiyatı I 2 0 2
TÖB209 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2
TÖB211 Bilgisayar I 2 2 3
  Seçmeli 1 (ASD) 3 0 3
EDS203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3
TOPLAM 18 2 19

IV.YARIYIL

  DERSİN ADI T U K
TÖB202 Türk Dil Bilgisi IV: Cümle Bilgisi 3 0 3
TÖB204 Türk Halk Edebiyatı II 2 0 2
TÖB206 Eski Türk Edebiyatı II 2 0 2
TÖB208 Yeni Türk Edebiyatı II 2 0 2
TÖB210 Genel Dilbilimi 3 0 3
TÖB212 Bilgisayar II 2 2 3
TÖB214 Etkili İletişim 3 0 3
EDS204 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3
TOPLAM 19 4 21

 
V.YARIYIL                                                                                            

  DERSİN ADI T U K
TÖB301 Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi 2 2 3
TÖB303 Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi 2 2 3
TÖB305 2 0 2
TÖB307 Dünya Edebiyatı 3 0 3
TÖB309 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2
EDS311 Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 3
EDS313 Sınıf Yönetimi 2 0 2
TOPLAM 14 8 18

VI.YARIYIL

  DERSİN ADI T U K
TÖB302 Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitimi 2 2 3
TÖB304 Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi 2 2 3
TÖB306 Yabancılara Türkçe Öğretimi 2 0 2
TÖB308 Türk Kültürünün Değişimi 2 0 2
TÖB310 Mukayeseli Edebî Kültür Çalışmaları 2 0 2
EDS312 Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 3
EDS314 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3
TOPLAM 15 6 18

VII.YARIYIL                                                                                          

  DERSİN ADI T U K
TÖB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları 2 2 3
TÖB403 Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri 2 0 2
  Seçmeli 1 (GKSD) 2 0 2
EDS419 Rehberlik 3 0 3
EDS421 Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi 2 0 2
EDS423 Okul Deneyimi 1 4 3
TOPLAM 12 6 15

VIII.YARIYIL

  DERSİN ADI T U K
TÖB402 Dil ve Kültür 2 0 2
  Seçmeli 2 (ASD) 3 0 3
  Seçmeli 3 (ASD) 2 0 2
  Seçmeli 2 (GKSD) 2 0 2
EDS420 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2
EDS422 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5
TOPLAM 13 6 16

 

GENEL TOPLAM

Teorik

Uygulama

Kredi

Saat

128

34

145

162

T: Teorik, U: Uygulamalı, K: Kredi, ASD: Alan Seçmeli Dersi, GKSD: Genel Kültür Seçmeli Dersi

I. YARIYIL

TÖB101   Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2)

Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri ve yazılış yönleri, bitişik eğik yazı küçük harfleri ve yazılış yönleri, rakam ve işaretlerin yazılışı, büyük ve küçük temel harflerle bitişik, dik ve eğik el yazısı, dik ve eğik el yazısıyla metinler oluşturma, çeşitli dekoratif, antik vb. yazılar, uygulama çalışmaları, düzgün ve okunaklı yazı uygulamaları.TOP

TÖB103   Türkçe Dilbilgisi I: Ses Bilgisi (2-0-2)

Türkçenin tarihsel gelişimi ve yayılma alanı; Türk dilleri ailesi. Türkiye Türkçesinin sesbilgisi özellikleri; sesler (ünlü ve ünsüzler), ünlü ve ünsüzlerin özellikleri; ses uyumları (ünlü uyumu, ünsüz uyumu); ses (ünlü ve ünsüz) değişmeleri (darlaşması, yuvarlaklaşma, benzeşme, ayrışma, türeme, düşme, ötümlüleşme, ötümsüzleşme; kaynaşma, ünlü çatışması, ikileşme), kaynaştırma ünsüzleri, bağlantı ünlüsü; hece.
Yazım bilgileri: Tarih boyunca kullanılan Türk alfabeleri; yazımın önemi ve gerekliliği; ses değişmelerinin yazıda gösterilmesi; hecelerin yazılışı, satır sonlarında sözcüklerin hecelere bölünerek yazılışı; yazım uygulamaları.TOP

TÖB105   Edebiyat Bilgi ve Kuramları I (2-0-2)

Edebiyata ait kavramlar, bunların birbirleriyle ilişkileri, nazım ve nesir türlerini belirleyen öğelerin yöntem açısından karşılaştırılması, edebiyata konu olan olaylar ve sonuçları, edebi düşünce hareketleri; sistematik edebiyat teknikleri ve edebiyat kuramları.TOP

TÖB107   Yazılı Anlatım I (2-0-2)

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.TOP

TÖB109   Sözlü Anlatım I (2-0-2)

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri I: (karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

TÖB111   Osmanlı Türkçesi I (2-0-2)

Arap harfli Türk abecesi, bitişik ve ayrı harfler, yazma çalışmaları. TOP

AİT101   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2)

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.TOP

ENG101   Yabancı Dil I (3-0-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.TOP

EDS101   Eğitim Bilimine Giriş (3-0-3)

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim bilimlerinde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.
TOP
II. YARIYIL

TÖB104   Türk Dilbilgisi II: Şekil Bilgisi (2-0-2)

Türkçenin yapısal özellikleri; sözcük (kök, gövde, taban, ek), kökenlerine göre sözcük türleri [yerli sözcük, yabancı sözcük: köken bilgisi(etimoloji)], yapılarına göre sözcük türleri (yalın sözcük, türemiş sözcük, bileşik sözcük), türlerine göre sözcükler [ad, sıfat, eylem(fiil), belirteç(zarf), adıl(zamir), bağlaç, ilgeç(edat), ünlem]; Türkçenin ekleri (a) yapım ekleri, b) çekim ekleri, c) fiilimsi ekleri, d) çatı ekleri, e) ekfiil ekleri); Türkçede sözcük türetme yolları. Sözcük vurgusu. Sözcüklerin kök/gövde ve eklerini çözümleme uygulamaları.
Yazım bilgileri: Kimi sözcüklerin ve eklerin yazımı (“ile” sözcüğünün yazılışı; “imek” ekfiilinin çekimli biçimlerde yazılışı;  “ise” ve “iken” birimlerinin yazılışı; “-ki” ekiyle “ki” bağlacının yazılışı, “-de” ekiyle “de” bağlacının yazılışı, fiilimsilerin yazılışı); yabancı sözcüklerin yazılışı, büyük ve küçük harflerin kullanıldığı durumlar; gün ve ay adlarının yazılışı; sayıların yazılışı, Romen rakamlarının yazılışı; Güneş, Ay ve gezegen adlarının yazılışı; bileşik sözcüklerin yazılışı; terimlerin, deyimlerin ve atasözlerinin yazılışı; ikilemelerin yazılışı; pekiştirmeli sözcüklerin yazılışı;  yazım uygulamalarıTOP

TÖB106   Edebiyat Bilgi ve Kuramları II (2-0-2)

Türk edebiyatının başlangıcından günümüze kadar geçirdiği aşamalar, edebi türler, nazım şekilleri, vezin ve kafiye çeşitleri, edebi sanat anlayışları. TOP

TÖB108   Yazılı Anlatım II (2-0-2)

Yazılı anlatımda düşünceyi temellendirme yolları (tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, alıntı yapma, istatistiklerden yararlanma); anlatım biçimleri (açıklayıcı, tar-tışmacı, betimleyici, öyküleyici anlatım); bunlar üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları. Bilgilendirici metinler (makale, köşe yazısı, söyleşi, fıkra, deneme, eleştiri, günlük, anı, gezi yazısı, yaşamöyküsü, özyaşamöyküsü v.b.) üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma denemeleri. Yazınsal metinler (şiir, öykü, roman, oyun, deneme vd) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.TOP

TÖB110   Sözlü Anlatım II (2-0-2)

Metin okuma teknikleri (sesli okuma, sessiz okuma, güdümlü okuma, eleştirel okuma vd); okunan metinleri, izlenen olay, film, Tiyatro vb’yi sözlü olarak anlatma çalışmaları (özetleme, değerlendirme ve yorumlama); konuşma türleri II: (topluluk karşısında konuşma: bir olayı, anıyı anlatma; bir duyuruyu iletme; öykü, oyun, film anlatma; ders anlatma, konferans verme, söylev/nutuk,  v.b.;  tartışmalı toplantılarda yapılan konuşmalar: tartışma, münazara, açıkoturum, panel, forum, sempozyum, kurultay(kongre), seminer, çalıştay vb); konuşmada kullanılabilecek anlatım biçimleri (tartışmacı, açıklayıcı, betimleyici ve öyküleyici anlatım); konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar, değişik konularda hazırlıklı konuşma yapma; konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.TOP

TÖB112   Osmanlı Türkçesi II (2-0-2)

Osmanlı Türkçesinin dil ve yazım özellikleri, Arapça ve Farsça sözcükler, tamlama çeşitleri.

AİT102   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-2)

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler. TOP

ENG102   Yabancı Dil II (3-0-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.TOP

EDS102   Eğitim Psikolojisi (3-0-3)

Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).
TOP
III. YARIYIL

TÖB201   Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi (2-0-2)

Sözcük ve sözcük bilgisi çalışmaları; adlar: ad, önad(sıfat), adıl(zamir), belirteç(zarf) ve bunlarla ilgili uygulamalar, eylemler(fiiller), bunlara ilişkin uygulamalar; ilgeçler(edatlar), bağlaçlar, ünlem. TOP

TÖB203   Türk Halk Edebiyatı I (2-0-2)

Halk Edebiyatı kavramının saptanmasına yönelik çalışmalar. İslamiyet öncesi ve sonrası eski Türk destanları, masalları, efsaneleri, halk hikayeleri ve şiirleri. Halk edebiyatının kollarını tanıma. Metinler üzerinde çözümleme çalışmaları. Bu metinlerin ilköğretim için uygun olanlarını seçme çalışmaları. TOP

TÖB205   Eski Türk Edebiyatı I (2-0-2)

15.-16. yy. Türk Edebiyatından seçme metinler üzerinde inceleme çalışmaları. Dönemin dil anlayışı, toplumsal durumu ve dünya görüşünü ortaya koyacak çalışmalar. Divan edebiyatının temel özellikleri, belli başlı türleri ve önemli temsilcileri.TOP

TÖB207   Yeni Türk Edebiyatı I (2-0-2)

Birinci ve İkinci Dönem Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı ürünlerini tanımaya yönelik çalışmalar. Dönemin önemli ürünlerinden seçilen metinler üzerinde çözümlemeler yapma ve böylece dönemin özellik ve etkilerini saptama çalışmaları. Dönem içinde önem kazanan sanatçıların toplumsal, kültürel etkilerinin yapıtlarından yola çıkarak belirlenmesi.
Servet-i Fünun ve Fecr-i Âti dönemi Türk edebiyatında belli başlı kişilikler ve döneme yön veren toplumsal olaylar. Bu dönemlere ait ve karakteristik özellikler gösteren bazı ürünlerin çözümlenmesi ve bunların Türkçe eğitiminde kullanılması.TOP

TÖB209   Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2-0-2)

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması. TOP

TÖB211   Bilgisayar I (2-2-3)

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.TOP

EDS203   Öğretim İlke ve Yöntemleri (3-0-3)

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.
TOP
IV. YARIYIL

TÖB202   Türk Dilbilgisi IV: Cümle Bilgisi (3-0-3)

Sözdizimi, Türkiye Türkçesi söz diziminin genel özellikleri-ilkeleri; belirtme öbekleri; cümle, cümlenin öğeleri, türleri, cümle çözümü. TOP

TÖB204   Türk Halk Edebiyatı II (2-0-2)

Halk şiirinin önemli temsilcilerini ve örneklerini tanıma, temel özelliklerini ve halk şiirinin dil özelliklerini, yöresel kullanımlarını saptama. Halk şiiri ve halk hikâyelerini ilköğretimin çeşitli düzeyleri için eğitsel bakış açısıyla değerlendirme. TOP

TÖB206   Eski Türk Edebiyatı II (2-0-2)

17.-18. yy. Türk Edebiyatından seçme metinler üzerinde inceleme çalışmaları. Aruz ölçüsünün temel mantığı. Aruz öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Aruz ölçüsünün melodisini öğretmeye yönelik çözümleme çalışmaları. Aruz ölçüsünün Türkçe ve edebiyat öğretiminde kullanmaya yönelik modern çalışma biçimleri ve yöntem geliştirme. TOP

TÖB208   Yeni Türk Edebiyatı II (2-0-2)

Milli edebiyat dönemindeki düşünce hareketleri, bu hareketlerin ortaya çıkardığı edebiyat yönelimlerinin en az birer yapıt okunmasıyla ortaya konması. Bu dönemlere ait önemli edebiyatçıların belirgin özellikleriyle birlikte tanıtılması. Milli edebiyat döneminin 20. yüzyıl Türk edebiyatına etkileri.
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında 50’li yıllara kadar olan gelişmeler. Düzyazı, şiir ve tiyatro alanında ortaya çıkan önemli yapıtların incelenmesi.TOP

TÖB210   Genel Dilbilimi (3-0-3)

Dilbilim kavramı ve dilbilimin temel kavramları. Saussure ve yapısalcılık, Avrupa (Prag dilbilim okulu) ve Amerikan yapısalcılığı, sözcelem kuramları, göstergebilim gibi çeşitli alanların dil incelemeleriyle ilgili yaklaşımlarının tanıtılması. Dilbilim çalışmalarına yön veren önemli kişiliklerin (Martinet, Bloomfield, Harris, Hjelmslev, Chomsky vb.) çalışmalarıyla birlikte ele alınması. Betimsel boyutun yanı sıra dilin kullanımına yönelik edimbilimsel çözümlemelerin de yapılması. TOP

TÖB212   Bilgisayar II (2-2-3)

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.TOP

TÖB214   Etkili İletişim (3-0-3)

Kişilerarası iletişimin tanımı, iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.TOP

EDS204   Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2-2-3)

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.
TOP
V. YARIYIL

TÖB301   Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi (2-2-3)

Okuma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması. Toplumda okuma alışkanlığının yaygınlaşması için yapılması gerekenler ve okuma becerisine yönelik tekniklerin incelenmesi. Okuma çeşitleri ve amaca bağlı olarak okuma çeşidinin seçimi. Türkçe eğitiminde okuma becerisini geliştirme çalışmaları. ‘Eleştirel okuma’ kavramını metinlerden yola çıkarak örnekleme, eleştirel okuma çalışmaları ve alıştırmaları yapma. TOP

TÖB303   Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi (2-2-3)

Dinleme becerisini geliştirici çalışmalar yapma. Ruhbilim araştırmalarından da yararlanarak dinleme etkinliğinin işleyişini ve verimlilik sürelerini belirginleştirme; dikkat sürelerinin belirlenmesi; bellekte tutma ve kavrama çalışmalarına dikkat çekme. Çeşitli ses ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, tümel dinleme-anlama, seçici dinleme-anlama çalışmalarını örnekleme. Öğretmen adaylarına, ilköğretimdeki Türkçe derslerinde kullanmak üzere çeşitli dinleme-anlama alıştırmaları gösterme, tanıtma ve bu alıştırmaları kendilerinin de geliştirebilmeleri için olanak sağlama. Sınıf içinde çeşitli dinleme alıştırmaları gerçekleştirme. TOP

TÖB305   Çocuk Edebiyatı (2-0-2)

Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarının işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin(tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması. Öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar. Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin(destan, masal, şiir, öykü, roman, v.b.) ve dilsel gereçlerin(sayışmaca, tekerleme, bilmece v.b.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi.TOP

TÖB307   Dünya Edebiyatı (3-0-3)

Dünya edebiyatından Türkçeye özenle çevrilmiş ve dünya edebiyatında tanınmış kitapların okunması ve çözümlenmesi. Dünya klasiklerinden yapılacak bir seçkinin, ezberci ve geleneksel özetleme, karakter tahlili ve betimleme anlayışına kaymadan, çağdaş edebiyat çözümleme anlayışları doğrultusunda incelenmesi. “Okuma Eğitimi” dersinde kazanılan ipuçlarını kullanarak eleştirel okuma uygulamaları. TOP

TÖB309   Topluma Hizmet Uygulamaları (1-2-2)

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.TOP

EDS311   Özel Öğretim Yöntemleri I (2-2-3)

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi. TOP

EDS313   Sınıf Yönetimi (2-0-2)

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).
TOP
VI. YARIYIL

TÖB302   Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitimi (2-2-3)

Konuşma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması. Düşüncenin betimlenmesi, açılımı, savunulması ve kanıtlanması, örneklenerek açık seçik biçimde üretim aşamasına sokuluşunun mercek altına alınması. Konuşma organları, diyafram kontrolü. Ses çalışmaları. Belli bir konuda akıcı ve güzel konuşma becerisinin geliştirilmesi. Öğretmen adaylarının, ilköğretim Türkçe dersleri için çeşitli konuşma alıştırmalarıyla tanıştırılmaları ve konuşma becerilerini geliştirebilmeleri için uygulama ortamlarının hazırlanması. TOP

TÖB304   Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi (2-2-3)

Yazma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması. Yazılı metin türleri konusunda öğrencileri bilinçlendirme ve uygulama çalışmalarıyla öğretmen adaylarının hem öğrenen hem de öğretici kişi olacakları bilinciyle hareket etmeleri için yazma çalışmalarının yapılması. TOP

TÖB306   Yabancılara Türkçe Öğretimi (2-0-2)

Türkçenin anadili olarak öğretilmesiyle yabancı dil olarak öğretilmesinin farklarını belirginleştirme. Türkçenin özellikle yabancı dil olarak öğretilmesinin kültür boyutuyla ilişkilendirilmesi. Diğer dünya dillerinin yabancı dil olarak öğretilmesi sırasındaki kuramsal tartışmalar ve bu alandaki yöntemsel yaklaşım biçimleri. Yabancı dil öğretiminde kuramsal çerçeve. Avrupa Dil Dosyasının tanıtımı. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin Türkiye’nin tanıtımına katkısı. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan çeşitli ders kitaplarının tanıtımı ve eleştirisi.TOP

TÖB308   Türk Kültürünün Değişimi (2-0-2)

Batıya yönelen Türk toplumunun kültürel hayatındaki değişimin yazılı metinlerden hareketle incelenmesi, metinlerin içinde var oldukları kültürel, sosyal, politik vb. ortam ağırlıklı değerlendirilmesi.  TOP

TÖB310   Mukayeseli Edebî Kültür Çalışmaları (2-0-2)

Evrensel kültür bağlamında ortaya çıkan oluşum ve değişimlerin, farklı toplumların (Batı ve Doğu toplumları) yazılı edebî metinleri içerisinde hazırlanma süreci, bu durumun bizim toplumumuzda hangi şekillerde ortaya çıktığı ve bu açıdan karşılaştırmalı çalışmaların kazandırabilecekleri; kültürel etkileşimler, kültür aktarımı; sosyal, politik, ekonomik vb. değer yansımaları. TOP

EDS312   Özel Öğretim Yöntemleri II (2-2-3)

Türkçe öğretiminin yöntem, teknik, kavram, ilke, ortam ve dayanakları, yönetmelikleri, öğrenme-öğretme süreçleri,  ilköğretim okullarında uygulanmakta olan Türkçe dersi öğretim programlarının eleştirel bakış açısıyla incelenip değerlendirilmesi, etkinlikler yoluyla okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin dilin kurallarına uygun olarak geliştirilmesi, dilbilgisi öğretim alanındaki bilgilerin beceriye dönüştürülmesi, Türkçe öğretiminde kullanılacak metinlerin seçimi, metnin özellikleri, metinle ilgili soruların hazırlanması ve değerlendirilmesi, metnin çeşitli yönlerden incelenmesi, kazanılan bilgi ve becerilerin daha kalıcı olmasının sağlanması için uygulama çalışmaları, ölçme- değerlendirmenin araç, tür ve yöntemleri, Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme. Düzeye uygun metinlerle çağdaş bir öğretim ortamı hazırlama çalışmaları.TOP

EDS314   Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.
TOP
VII. YARIYIL

TÖB401   Tiyatro ve Drama Uygulamaları (2-2-3)

Geleneksel tiyatro kavramının Aritoteles’ten beri gelişimi. Tiyatro alanına ilişkin temel kavramlar. Canlandırma ve canlandırma teknikleri. Doğaçlama çalışmaları. Tiyatro diline yönelik saptamalar. Dramaturji, yorumlama ve sahneleme. Yaratıcı drama kavramının ve çalışmalarının tanıtılması. Yaratıcı drama çalışmalarından Türkçe eğitiminde yararlanma yolları. Oyunlaştırma teknikleri ve Türkçe öğretimi. Oyun kavramı. Oyunun psikolojik temelleri ve oyun-eğitim ilişkisi. TOP

TÖB403   Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri (2-0-2)

Ders kitabının bir dersin en önemli gereçlerinden biri olarak öğretimdeki yeri. Ders kitabını oluşturan dış koşullar (yasalar, yönetmelikler; okul türleri, piyasa koşulları vb.) ile iç koşulların (kullanılacak yöntemler, konu alanının özellikleri, fiziksel yapı koşulları vb.) tanıtılması ve bu konuda uygulamaların yapılması. Ders kitabı inceleme alanında dünyadaki birikimden yararlanma. Bir ders kitabında önemli olan dil, konusal bütünlük sınamayı ve sağlamlaştırmayı öngören alıştırma biçimleri ve zenginliği, Türkçe derslerinde metin seçimi ve çeşitliliği, sayfa düzeni ve grafik öğelerin kullanımı gibi öğelerin işlevi ve bunların farklı anlayışlara göre oluşturulmuş (eski-yeni) ders kitapları üzerinde uygulamalı olarak gösterilmesi. Her öğretmen adayının, kendi alanıyla ilgili bir ders kitabını çok açılı bir anlayışla kuşatabilmesi ve bir değerlendirme raporu yazması için gereken çalışmaların yapılması. Bu çalışma için Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar uygulanan farklı öğretim programları için hazırlanmış farklı anlayışlardaki ders kitapları uygulama örneği olarak kullanılmalı. TOP

EDS419   Rehberlik (3-0-3)

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.TOP

EDS421 Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi (2-0-2)

Temel kavramlar, eğitimde program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temeller), eğitim programı tasarımı ve modeller, program geliştirme süreci (planlama, tasarı hazırlama, deneme-değerlendirme, programa süreklilik kazandırma). Öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlaması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkilendirilmesi, eğitim ve öğretimde yeni yönelimler (etkin öğrenme, çoklu zekâ, yapılandırmacılık, yaşam boyu öğrenme, yaratıcı düşünme vb.), öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları.TOP

EDS423   Okul Deneyimi (1-4-3)

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü,  öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını,  öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
TOP
VIII. YARIYIL

TÖB402   Dil ve Kültür (2-0-2)

Kültür kavramı, kültürün kaynakları, kültür öğeleri, uygarlık kavramı, kültürün ulusal benlik, ulusal kişilik, kültürel kimlik ve kültürel kişilik oluşturmadaki rolü, Türkçe öğretiminde kültür aktarımı, kültür aktarımının yasal dayanakları, kültürel kimliğin geliştirilmesi, bir kültür unsuru olarak dil, dil ve kültür ilişkisi, dilin kültür taşıyıcı özelliği, dilin kültürü koruması ve geliştirmesi, yazınsal metinler yoluyla ulusal ve evrensel değerlerin aktarılması, Türk kültürünü aktaracak metinler ve bunların eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi, Türk tarihi, Türk kültürü ve Türkçe ilişkisi, dil sosyolojisi bakımından dil, kültür ve medeniyet bağlantısı, medeniyet-kültür ilişkisi ve iki kavramın farklı yönleri.TOP

EDS420   Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0-2)

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.TOP

EDS422   Öğretmenlik Uygulaması (2-6-5)

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, TOPportfolyo hazırlama.

SEÇMELİ DERSLER

ALAN SEÇMELİ DERSLERİ

TÖB213   Türkçenin Sorunları (3-0-3)

Türk dilinin yapısal nitelikleri, yaşadığı tarih süreci içerisinde başka dillerle etkileşimi, kendisini koruyabilme gücü, geçmişte ve günümüzde başka dillerden gelen unsurlar karşısında durumu, kullanımı ve gelişimi konusunda ortaya konulan tavır ve yaklaşımlar, yaşadığı güncel sorunlar.TOP

TÖB215   Türkçenin Ağızları (3-0-3)

Türk dilinin genel nitelikleri, kültür dili, yöre Türkçesi özellikleri, Türkiye Türkçesinin ağızları, ağız özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.TOP

TÖB217   Karşılaştırmalı Edebiyat (3-0-3)

Edebiyat metinlerinin içerikçe sahip olduğu nitelikler, edebiyat metinlerinin incelenmesinde takip edilen yöntemler; başka edebiyatlarla etkileşim, bu etkileşimin boyutlarının edebi eserlerde ortaya çıkışıTOP

TÖB404   Metin Eleştirisi (3-0-3)

Cumhuriyet dönemi metinlerinin –ağırlıklı olarak hikâye ve roman türü örneklerin– edebi kuramlara göre incelenmesi.TOP

TÖB406   Türk Edebiyatı Tarihi (2-0-2)

Türk edebiyatının tarihsel süreç içinde geçirdiği aşamalar, bu süreçte ortaya çıkan edebi devirler, ekoller, şahsiyetler ve eserlere ilişkin bibliyografik bilgiler.TOP

TÖB408   Kıbrıs Türk Edebiyatı (2-0-2)

Kıbrıs Türk Edebiyatının geçmiş ve günümüze ait örneklerinden seçilmiş metinlerin incelenmesi, bu örneklerin Türkiye’de yaşayan edebiyatımız ve diğer Türk edebiyatları karşılaştırılması.TOP

TÖB410   Çağdaş Türk Edebiyatları (2-0-2)

Çağdaş Türk topluluklarının edebiyatlarını temsil eden şair ve yazarların edebi kişilikleri ve eserlerinden örneklerin incelenmesi, Türkiye’de yaşayan çağdaş edebiyatımızla karşılaştırmalar yapılması.TOP

TÖB412   Eski Türk Edebiyatı (2-0-2)

İslâmiyet sonrası Türk edebiyatının belli başlı şahsiyetlerinden seçilecek metinlerin tahlil edilmesi. Yüzyıllara göre nesir türünden örneklerin incelenmesi.TOP

TÖB414   Eski Türk Şiir ve Nesri (2-0-2)

İslâm öncesi süreçte oluşan eski verimlerin örneklerinin incelenmesi, destan metinleri ile ilgili değerlendirmelerin yapılması. Yazıtlarda ortaya çıkan edebi değerin incelenmesi.TOP

TÖB416   Mitoloji (2-0-2)

Farklı insan topluluklarındaki manevi inançlar, efsaneler ve bunların hayata yansıması. Şaman inanç ve efsaneleri, Zerdüşt inanç ve efsaneleri; Yahudi, Hıristiyan, Müslüman Yaradılış destanları; Yunan ve Mezopotamya Mitolojisi.TOP

TÖB418   Türk Halk Edebiyatı (2-0-2)

Destanlar, halk hikâyeleri, Türk masalları, halk inançları, Türk halk şairleri ve eserlerinden örnekler.
TOP
GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLERİ

TÖB405   Diksiyon (2-0-2)

Konuşmanın kişisel ilişkilere etkisi, toplumsal iletişimdeki rolü, güzel ve etkili konuşmanın yolları, seslerin oluşumu ve konuşma aygıtlarını doğru kullanma, Türkçenin seslerini doğru çıkarma, cümleyi etkili kılacak biçimde duraksama ve ulamaların yapılması, tonlama, metin içeriği ve metne uygun takdim.TOP

TÖB407   Metin Yazarlığı (2-0-2)

Dili etkili kullanma, anlatım, metin, konu ve metin ilişkisi, farklı metin kurguları oluşturma, konuya ve alana özgü metin tasarlama, metin oluşturmada farklı disiplinlerden faydalanma, fert ve toplumu etkilemede yazılı, sesli, görüntülü metin tasarlama; haber, reklam, film vb. TOPmetin tasarımları.TOP

TÖB409   Yaratıcı Yazarlık (2-0-2)

Okumak, yazmak, sanat eğilimi, insanın kendisini keşfetmesi, yazarlık kabiliyetinin açığa çıkarılması, anlatım teknikleri ve eser, herkes gibi olmanın en orijinal biçimini yakalamak.TOP

TÖB411   Türk Kültür Tarihi (2-0-2)

Türklerin tarihçesi, yaşadıkları coğrafya, tarihsel süreçte ortaya koydukları kültür değerleri, başka milletlerle olan kültür etkileşimleri, medeniyet değişimleri açısından Türk kültürünün geçirdiği evreler.TOP

TÖB413   Kıbrıs Türk Kültürünün Gelişimi (2-0-2)

Kıbrıs’ta Türklerin var oluşundan başlayarak, adada yapılanmaları; geldikleri yerlerden getirdikleri kültür değerleri ile birlikte muhatap oldukları yerleşik yapı içerisindeki değerlerle tanışmaları; etkileşim sürecinde ortaya koydukları yeni yapı. Bugün Kıbrıs Türk kültürünün geldiği noktada sahip olduğu ayrıntılar ve bunların insanlığa katkı bakımdan taşıdığı değerin ele alınması.TOP

TÖB420   Kültür Mirasımız (2-0-2)

Kültür ve oluşumu, kimlik belirleyici unsurların oluşumu bakımından kültür, evrensel kültür ve millî kültürün ortak paydaları, millete özgü kültür mirasının aktarımı, eğitim kurumlarının / öğretmenlerin kültür mirasını aktarmada görev ve sorumlulukları, somut ve soyut kültür mirası ve bu mirasın korunması.TOP

TÖB422   Düşünce Tarihi (2-0-2)

<
İnsanlığın tarihinde düşüncenin yeri, düşünce ve medeniyet ilişkisi, düşünce akımları ve temsilcileri, düşünce akımlarının birbiriyle ilgisi.TOP

TÖB424   Sanat ve Estetik (2-0-2)

Sanatın tanımı, içeriği, boyutları, insanın sanata olan eğilimi, sanatla ilgili akımlar ve bu akımların birbirleriyle olan ilgileri; sanat ve estetik ilgisi.TOP

TÖB426   Meslek Etiği (2-0-2)

Etik, etikle ilgili görüşler, gündelik hayatta etiğin rolü, etiğin alt disiplinleri, etik modelleri.TOP

TÖB428   Mesleki Yabancı Dil (2-0-2)

Lisans programını tamamlayan öğrencilerin kendi meslekleri ve alanları ile ilgili çalışmalarını öğrendikleri yabancı dille yapabilmeleri, ayrıca yabancı dille yapılan yayınları takip edebilmeleri için gerekli olan dil eğitiminin verildiği bir derstir.TOP

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi