Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Prof. Dr. Ümit HASSAN

Prof. Dr. Ümit HASSAN
 • 10 YIL ÖNCE: Çok Yönlü Bir Bilim İnsanı
 • Prof. Dr. Ümit Hassan ile Söyleşi
 • Kaynakça
 • Basında Prof. Dr. Ümit HASSAN
 • I. KİŞİSEL BİLGİLER
  Doğum yeri, tarihi: İstanbul, 1943
  Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  Medenî hâli: Evli
  Adres: Yakın Doğu Üniversitesi Lefkoşa – KKTC

   

  II. EĞİTİM

  A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi; A.Ü.S.B.F.’nde Doktora Yeterlik Sınavı (Pekiyi derece, 1971); A.Ü.S.B.F.’nde Doktora (Kamu Hukuku ve Devlet Teorileri) (Pekiyi derece, 1975)

   

  III. MESLEK VE ÖĞRETİCİLİK HAYATI

  1966-1969 (T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Kontrollu Ziraî Kalkınma Kredileri Müdürlüğü’nde memur olarak) Eğitim-Yayınlar görevlisi ve A.I.D. uzmanları tercümanlığı.

  1969-1975 (A.Ü.S.B.F.’nde Kamu Hukuku ve Devlet Teorileri asistanı olarak) A.Ü.S.B.F., B.Y.Y.O., A.İ.T.İ.A., G.H.İ.Y.O., T.O.D.A.İ.E.’nde; Siyaset Bilimi, Çağdaş Siyasal Düşünceler, Türkiye’nin Sosyal Yapısı, Siyasal Doktrinler, Devrim Tarihi, Kamuoyu lisans dersleri.

  1975-1985 (A.Ü.S.B.F.’nde Dr. Asistan ve doçent olarak) A.Ü.S.B.F., A.Ü.B.Y.Y.O., G.H.İ.Y.O., A.İ.T.İ.A./ G.Ü.’nde; Türk ve İslâm Düşünce Tarihi, Osmanlı Ekonomik Sosyal Siyasal Yapısı, Siyasal Düşünceler Tarihi, Siyaset Bilimi, Sosyoloji lisans; Devlet Kuramları, Türk - İslâm Düşüncesi’nde Kaynaklar, Çağdaş Siyasal Doktrinler doktora dersleri.

  1985-1992 (O.D.T.Ü. İ.İ.B.F.’de doçent ve profesör olarak) A.Ü.S.B.F., A.Ü. İletişim Fakültesi’nde, A.Ü. Avrupa Topluluğu Merkezi’nde; History of Civilizations, Ottoman Economic Social Political Structure, Political Anthropology, Türk ve İslâm Düşünce Tarihi, Osmanlı Sosyal Siyasal Yapısı, Sosyoloji, Avrupa’nın Toplumsal ve Hukukî Yapısının Temelleri lisans; Siyasal Teorilerin Felsefî Temelleri, Devlet Kuramları, Türk – İslâm Düşüncesinde Kaynaklar, Political Anthropology doktora dersleri.

  1993-2009 (Yakın Doğu Üniversitesi’nde) Political Science, Ottoman Administrative and Political Structure, History of Civilizations, Comparative Government, Diplomatic History, International Relations, Hukuk Tarihi, Spor Tarihi lisans; Osmanlı Siyasal Dinamiklerinin Kökenleri, Türk Dış Politikasının Temelleri, XIX. – XX. Yüzyıllar Türk Fikir Tarihi, Türk Romanında Sosyal - Siyasal Yapı yüksek lisans; Yönetimde Liderlik doktora dersleri.

   

  IV. KONGRE / SEMPOZYUM, SEMİNER KATILIM VE KABULLERİ;

  BİLİMSEL ÜYELİKLER, ÇALIŞMALAR, ÖDÜLLER

  1969 “Toplumsal ve Siyasal İçerik Açısından Türk Halk Şiiri’nde Deyiş Özellikleri”, S.B.F., Ankara.

  1973 “İbn Haldun Metodolojisi” S.B.F., Ankara; konferans.

  1978 “Ziya Gökalp ‘Külliyat’ının Fikrî Temelleri”, Sanatsevenler Derneği, Ankara; konferans.(3)

  1979 “International Colloquy on Human Rights”/ İstanbul; katılımcı.

  1983 Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Egemenlik Sempozyumu, T.B.M.M.’de sunulan; “Eski Türklerde Egemenlik Anlayışı” başlıklı bildiri.

  1984 Albert-Ludwigs – Universitat Orientalisches Seminar; bilim kurulu üyeliği.

  1984 Johann Wolfgang Goethe – Universitat Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien; “Türkoloji Tarihi ve Disiplinlerarası Çalışmalar” başlıklı bildiri.

  1984 “The Good, the Bad and the Ugly According to Rousseau”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, konferans.

  1985  Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü.

  1990  Permanent International Altaistic Conference üyeliği.

  1991 “Uluslararası Hukuk’taki Gelişmeler Açısından Kıbrıs ‘Sorun’u”, Atatürk Kültür Merkezi, Lefkoşa; konferans.

  1991  Freie Universitat Berlin Institut für Turkologie; Türkoloji Semineri’ne katılımcı dâveti.

  1997  “Water Problems in the Mediterranean Countries”, Uluslararası Konferans, Lefkoşa; Organizasyon Komitesi Üyesi.

  1999  “Earthquake Hazard and Risk in the Mediterranean Region”, Uluslararası Konferans; katılımcı.

  2000 “Türkiye Cumhuriyeti – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu”; Bilim Kurulu Üyesi.

  2001 “Cyprus Issue: Past, Present and the Vision for the Future”, Uluslararası Kongre ; Bilim Kurulu Üyesi.

  2002  “Environmental Problems of the Mediterranean Region”, Uluslararası Kongre; Bilim Kurulu Üyesi.

  2002   XI. “Eğitim Bilimleri Kongresi”, Lefkoşa; Kongre Düzenleme Kurulu üyesi; katılımcı.

  2004 “International Conference on Computational Intelligence”, Lefkoşa; Açılış  Bildirgesi, katılımcı.

  2005 “Atatürk’ün Dil(bilim) Konusundaki Düşüncelerinin Temelleri”, Yakın Doğu  Üniversitesi, Lefkoşa; konferans.

  2005  “Orhan Veli’nin San’at Kavrayışı”, XI. Uluslararası Edebiyat Şöleni, Lefkoşa.

  2006 “İmparatorluktan Laik Hukuk Devletine”, Atatürk ve Hukuk Reformu Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi; açılış oturumu konuşmacısı.

  2008 “Eski Türk İnancının Osmanlı Siyasî Sistemine Etkisi” başlıklı bildiri, 7. Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür Forumu, “Ortak Kültür Mirası” seksiyonu.

  2009 “Yunus Emre’yi Çevreleyen Ortam”, Yeni Türk Lirasındaki Şahsiyetleri Tanıtım Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi; açılış oturumu bildirisi.

  2010 Türk Dünyası Araştırmaları Uluslararası İlimler Akademisi  ‘Yılın Eğitim Adamı’ Uluslararası Ödülü: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

  V. YAYINLAR (DAN SEÇMELER)

  “Tarımsal Kredi Sorunları – Özellikle Tefecilik”, A.Ü.S.B.F.D., Cilt: XXV – Sayı : 4 (1970) ss. 85-159.

  “Siyasî Suç Kavramı”, A.Ü.S.B.F.D., Cilt: XXVI – Sayı : 1 (1971) ss. 197-217.

  “Ölüm Cezası Sorunu : Krıtik Bir Yaklaşım”, A.Ü.S.B.F.D., Cilt: XXVII – Sayı : 1 (1972) , ss. 75-116.

  “İbn Haldun Mukaddime’si Metninin Yaygınlık Kazanması Üzerine Notlar” A.Ü.S.B.F.D., Cilt: XXVIII – Sayı : 3-4 (1973), ss.  111-126.

  İbn Haldun’un Metodu ve Siyaset Teorisi,  A.Ü.S.B.F., Yay., Ankara, Sevinç Mat. , 1977.

  İbn Haldun’un Metodu (...), / aynı eser /, gözden geçirilmiş 2. basım,/ “Ek”/  A.Ü.S.B.F. Yay., Ankara 1982.

  Ronald Dworkin, “Felsefe ve Siyaset” : Bryan Maggee, Yeni Düşün Adamları, Haz.: M.Tunçay, Millî Eğitim Bak. Yay., İstanbul 1979. (Çeviri.)

  “ ‘Hürriyet, Eşitlik, Kardeşlik’ Üzerine Mektup”, Toplum ve Bilim, Sayı:14 (1981), ss. 157-163.

  “Anahanlık ve ‘Modern’  Antropolojinin Çıkmazı : Godelier Örneği”, Yapıt  Toplumsal  Araştırmalar Dergisi, Sayı : 47-2 (1983), ss. 55-62.

  “Tarihöncesinden Tarihe  Şamanlık”,A.Ü.S.B.F.D.,Cilt: XXXVIII – Sayı:1-4 (1983),  ss. 97-114.

  “ ‘İlk  Devlet’  Neye  Yarar? ”,Yapıt  Toplumsal  Araştırmalar  Dergisi, Sayı: 49-4 ( 1984) , ss. 84-98.

  “Evrim Teorisi ve Anahanlık Tartışmaları”, A.Ü.S.B.F.D., Cilt XXXIX – Sayı : (1984), ss. 157-166.

  “İlkel Toplum – Uygar Toplum İlişkisi Konusundaki  Yaklaşımlara Bir Bakış”, Prof. Aziz Köklü’nün Anısına Armağan A.Ü.S.B.F. Yay ., Ankara 1984, ss. 227-240.

  “Siyasal  Teori  Üzerine  Düşünceler”,  A.Ü.S.B.F.D.,  Cilt: XXXIX – Sayı : 1-4 (1984),  ss. 167-172.

  Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler,  Kaynak Yay. 1985, V. Yay. 1986, Ankara 1986.

  “Düşünce ve Bilim Tarihi : Osmanlılık Öncesinde Türklerin Kültür Kökenlerine Bir Bakış” Türkiye Tarihi 1Osmanlı Devletine Kadar Türkler, Yayın yön.: S. Akşin, Cem Yay., İstanbul 1988, 1991, 2001, 2004, 2008,2010.

  “Siyasal Tarih : Açıklamalı Bir Kronoloji”, T.T. 1Osmanlı Devletine Kadar Türkler, Cem Yay., İstanbul 1988, 1991, 2001, 2004, 2008,2010.

  “Uluslararası Hukuk Karşısında İlke ve Ölçüt Olarak Demokrasi”. Gündüz Ökçün’e Armağan, A.Ü.S.B.F. Yay.,Cilt: 47 – Sayı 1-2, 1992, ss. 187-192.

  “İngiliz Dilinin Tarihsel Temelleri Üzerine Söyleşi”, A.Ü.İ.F. Yıllık , Ankara 1993, ss. 143-163.

  “ ‘İtalya  denizde mi yürür?’ ”, Toplumsal Tarih, Sayı: 127 (Temmuz 2004), ss. 104-107.

  “Computational Intelligence and Philosophical Questions”, International  Conference on Computational Intelligence” NEU 2004.

  Osmanlı: Örgüt-İnanç-Davranış’tan Hukukİdeoloji’ye , İletişim Yay., 6. basım 2009.

  “Bilim ve Ütopya’da İbn Haldun”, Bilim ve Ütopya, Sayı: 148, Ekim 2006.

  “Mukaddime’ye Dâir ve Sâir”, Toplum ve Bilim, Sayı: 107, 2006, ss. 7-42.

  “Karahanlılar ve Dîvân Lûgat-it-Türk” Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Dil ve Edebiyât Sempozyumu, YDÜ, Lefkoşa, Bildiriler, 2008, ss.7-12.

  Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler , (gözden geçirilmiş 4. basım,) Doğu Batı Yayınları, Ankara 2009.

  “Fuzulî Zamânı”, Fuzulî Sempozyumu, YDÜ, Lefkoşa, 2009.

  “Türk Destanları: Tarihsel Zemin” , Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları Uluslararası Sempozyumu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilâtı – Yakın Doğu Üniversitesi, Lekoşa 2010.

  İbn Haldun : Metodu ve Siyaset Teoris i, (Prof. Dr. Süleyman Uludağ çevirisinin esas alınarak yeni yazım,) Doğu Batı Yayınları, Ankara 2010.

   

  VI. SON İDARÎ ve TEMSİLÎ GÖREVLER

  1993-2001: Yakın Doğu Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Rektör Yardımcılığı, Rektör Vekilliği.

  2001 -   : Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü.

  Kişisel web sitesi için tıklayınız.

  I prefer Near East University

  Haftanın Manşetleri

  Fakülteler

  Atatürk Eğitim Fakültesi
  Denizcilik Fakültesi
  Diş Hekimliği Fakültesi
  Eczacılık Fakültesi
  Fen-Edebiyat Fakültesi
  Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
  Hukuk Fakültesi
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  İletişim Fakültesi
  İlahiyat Fakültesi
  Mimarlık Fakültesi
  Mühendislik Fakültesi
  Sağlık Bilimleri Fakültesi
  Sahne Sanatları Fakültesi
  Tıp Fakültesi
  Veteriner Fakültesi

  Yüksekokullar

  Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
  Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

  Meslek Yüksekokulları

  Meslek Yüksekokulu
  Denizcilik Meslek Yüksekokulu
  Adalet Meslek Yüksekokulu
  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

  Enstitüler

  Eğitim Bilimleri Enstitüleri
  Fen Bilimleri Enstitüsü
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Hazırlık Okulları

  İngilizce Hazırlık Okulu

  Araştırma Merkezleri

  Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
  Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
  Turizm Araştırma Merkezi
  YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
  İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
  Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
  Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
  Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
  Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
  Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
  Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
  Yakın Doğu Enstitüsü
  Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
  Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
  İrfan Günsel Araştırma Merkezi
  Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
  İletişim Araştırmaları Merkezi

  Merkezler

  Tüp Bebek Merkezi
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
  Psikolojik Danışma Merkezi
  Uzaktan Eğitim Merkezi
  Rûmi Enstitüsü
  Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
  Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
  Kariyer Merkezi
  Sigara Bırakma Merkezi