Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Hukuk Fakültesi Yönetmeliği

Bölümler | Fakülte Sayfası | Akademik Kadro | Yönetmelik | Sınav Kuralları | Üyelikler

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme
Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik olarak anılır.

Eğitim-Öğretim Yılı Madde 2
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim öğretim faaliyetleri yıl esasına göre düzenlenir. Buna göre, bir akademik yıl “güz” ve “ilkbahar” olmak üzere iki dönemden oluşur.

Zorunlu ve Seçmeli Dersler Madde 3
Hukuk Fakültesinde 1. sınıfta 6, 2. sınıfta 7, 3. sınıfta 9 ve 4. sınıfta 8 olmak üzere toplam 30 zorunlu ders vardır. Zorunlu dersler, öğrencinin mezun olabilmek için mutlaka alıp başarılı olması gereken derslerdir.
Seçimlik dersler, her yıl, kayıt döneminde Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından bir liste halinde belirlenerek öğrencilere sunulur. Hukuk Fakültesi’nde seçimlik dersler, Fakülte içi seçimlik dersler ve Fakülte dışı seçimlik dersler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bir öğrenci, mezun olabilmek için, Dekanlık tarafından belirlenen sayıda Fakülte içi seçimlik dersi alıp başarıyla vermek zorundadır. Fakülte dışı seçimlik dersler, öğrencinin mezuniyet durumunu etkilemeyen ve tamamen öğrencilerin isteğine bağlı olarak alınabilecek derslerdir.

Önşartlı Dersler Madde 4
Hukuk Fakültesinde 1. sınıfta okutulan Medeni Hukuk dersi 2. sınıfta okutulan Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) dersinin, 1. sınıfta okutulan Anayasa Hukuku dersi, 2. sınıfta okutulan İdare Hukuku dersinin, 2. sınıfta okutulan İdare Hukuku dersi 3. sınıfta okutulan İdari Yargı dersinin, 2. sınıfta okutulan Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) dersi 3. sınıfta okutulan Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) dersinin ve 2. sınıfta okutulan Ceza Hukuku (Genel Hükümler) dersi 3. sınıfta okutulan Ceza Hukuku (Özel Hükümler) dersinin önşartıdır.
Öğrenci, önşartlı derslerde, önşart olan dersi başarıyla vermedikçe, o derse bağlantılı olan dersi alamayacaktır. Ancak, mezuniyet durumunda olan öğrencilere, önşart olan dersi başarıyla vermemiş olsalar bile, o derse bağlantılı olan dersler verilebilecektir.

Ders Yükü Madde 5
Birinci sınıftaki bir öğrenci 6 zorunlu en çok 2 seçimlik ders alabilir.
İkinci sınıftaki bir öğrenci, 1. sınıftaki derslerinden bir zorunlu dersi başarıyla vermiş olmak koşuluyla, 7 zorunlu, en çok 2 seçimlik ders alabilir.
Birinci ve ikinci sınıflardaki zorunlu derslerin toplam 7 tanesini başarıyla vermiş olan bir öğrenci, 9 zorunlu, en çok 2 seçimlik ders alabilir.
Mezuniyet durumuna gelmemiş olan bir öğrencinin alabileceği azami zorunlu ders miktarı 9’dur.

Mezuniyet Durumu Madde 6
Hukuk Fakültesinde 3 yılını tamamlamış ve 30 zorunlu dersten 17’sini başarıyla vermiş olan bir öğrenci mezuniyet durumunda sayılır.
Mezuniyet durumunda olan bir öğrenciye mezun olması için tamamlaması gereken tüm dersler verilir.

Ara Sınavlar ve Yılsonu Sınavları Madde 7
Hukuk Fakültesi’nde bir akademik yılda bir ara sınav bir de yılsonu sınavı olmak üzere toplam iki sınav yapılır. Ara sınavın ağırlığı dersi vermekle sorumlu olan öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bu ağırlık %10’dan az ve %30’dan fazla olamaz.

Bütünleme Madde 8
Yılsonu sınavlarında başarısız olan öğrencilere, başarısız oldukları dersler için bir bütünleme sınavı hakkı verilir.

Mezuniyet Sınavı Madde 9
Mezuniyet durumunda olan bir öğrenciye, yılsonu ve bütünleme sınavları sonucunda toplam zorunlu ders yükünü tamamlayabilmesi için üç dersi kalmış olması koşuluyla, bu üç zorunlu dersten mezuniyet sınavı hakkı tanınır.

Yükseltme Sınavı Madde 10
Hukuk Fakültesi’nden mezun olabilmek için alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin tamamını başarıyla vermiş olan bir öğrenciye, talep etmesi durumunda, Rektörlük tarafından belirlenen ücreti ödemiş olması koşuluyla, kendi seçtiği derslerden yükseltme sınavı alma hakkı verilir. Yükseltme sınavı hakkını mezuniyet için gerekli olan ortalamayı tutturmak için talep eden öğrenciye öncelikle DD veya DC harf notu aldığı derslerden yükseltme sınavı hakkı tanınır.

YDÜ Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanacağı Durumlar Madde 11
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda, YDÜ Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikteki hükümler uygulanır.

Yönetmeliğin Değiştirilmesi Madde 12
Bu Yönetmelik hükümleri, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından ve üye tam sayısının üçte ikisinin olumlu oyuyla değiştirilebilir.
Yönetmelik değişikliği teklifleri anabilim dalı ve bölüm başkanlıkları tarafından yapılabileceği gibi, öğretim üyeleri tarafından bireysel olarak da yapılabilir.
Yönetmelik değişikliği yönündeki tekliflerin, Fakülte Yönetim Kurulu toplantısından en az on beş gün önce ve yazılı olarak yapılması halinde gündeme alınması için ayrıca oylama yapılmaz. Bu koşula uymayan değişiklik tekliflerinin gündeme alınması için Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının kabulü yeterlidir.

Yürürlük Madde 13
Bu Yönetmelik 2005-2006 akademik yılından itibaren yürürlüğe girer.
Bu Yönetmelik hükümlerini Hukuk

Kısa İsim Madde 14

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Bölümler

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi