Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Kürt Sözlü Kültüründe Kadın Dengbêjler: Ayşe Şan Ve Meryem Xan

Dicle Yıldız Katar
20052374

Özet

İş Güvencesi Ve İş Sözleşmelerinin Bildirimlifesihile Sona Erdilirmesi

Ahmet.Metin Dikici
20073466

Özet

İş-Aile Yaşam Çatışmasının Örgütsel Bağlılık, İş Stresi Ve İş Doyumu Üzerindeki Etkisi: Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Personeli Üzerinde Bir Araştırma

Şermin Balaban﴾20092513﴿
Ağustos 2011

Özet

Bu tezin amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) medya sektöründe, iş-aile yaşam çatışmasının örgütsel bağlılık, iş stresi ve iş doyumu üzerine etkisinin analiz edilmesidir. Bu çalışmanın yapılabilmesi için KKTC’nin ilk devlet televizyonu olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu seçilmiştir.

KKTC Üniversiteleri’ndeki Öğrenci Azalışının Giderilmesine Yönelik Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Sinem Adalıer
20082624

Özet

Bu çalışma Kuzey Kıbrıs‟ta öğrenim gören öğrencilerin memnuniyetinin araştırılması ve Türkiye‟den Kuzey Kıbrıs üniversitelerine olan öğrenci akığının artırılmasına yönelik uygulanması gereken stratejileri kapsamaktadır. Bu amaç doğrultusunda BütünleĢik Pazarlama ĠletiĢimi‟nden yararlanılarak ülkedeki öğrenci akışının artması için izlenmesi gereken politikalar üzerinde durulmuştur.

Motivasyon Teorileri Kapsamında KKTC Telefon Dairesi İşgörenlerinin Motivasyonunu Etkileyen Faktörlerin Araştırması

Sanem Ancın
20062949

Özet

Bu yapılan araştırma ile, bir örgütte motivasyonun önemi ve örgüt çalışanlarını motive eden faktörleri ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırmada 5 li likert ölçeği yöntemi kullanılmış olup, araştırma verileri 2010 Mayıs ayında KKTC Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarından elde edilmiştir. Elde edilen veriler SSPS 16,0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.

Lefkoşa Merkezde Bulunan Liselerde Okuyan Kız Öğrencilerin Adet Dönemine İlişkin Bilgileri Ve Adet Dönemi Hijyen Uygulamaları

Program Adı

Hemşirelik Yüksek Lisans - 2010

Tezin Adı

Lefkoşa Merkezde Bulunan Liselerde Okuyan Kız Öğrencilerin Adet Dönemine İlişkin Bilgileri Ve Adet Dönemi Hijyen Uygulamaları

Tezi Hazırlayan

Çiğdem ADATAŞ ŞEŞEN

İçerik yayınları I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi