This page is for archival purposes only and may contain information that is outdated.
Please check out our new website at neu.edu.tr

Pazarlama İlkeleri

Pazarlamanın önemi işletmelerce benimsenmesine karşın, ana kavramların anlaşılması ve uygulamada görülen zorlukların aşılması için pazarlama ilke ve işlevlerinin temelde daha iyi kavranması gerekiyor.

Pazarlama İlkeleri derslerindeki amaç öğrencilerin gerçek yaşamda değerli bulacakları kavram ve uygulamaları en yalın bir şekilde sunabilmektir.

İşletme Hukuku

İş Hukukuna giriş ve çeşitli sözleşmeleri konularıyla ders başlamakta,devamına İş Hukuku Avrupa Birliği Hukuku, Sigorta Hukuku ve Bankacılık Hukuku işlenmektedir.

Makroekonomi

Milli gelir hesaplamaları, uzun dönem ekonomik büyümenin temelleri; klasik, neoklasik ve keynesgil modeller, maddi ve para politikaları; işsizlik, enflasyon problemleri; makroekonomik politikalar; ekonomik dalgalanmalar (kısa vade), makroekonominin mikro temelleri, dünya ekonomisi.

Finansal Muhasebe II

Varlık Hesapları, Kaynak Hesapları (Borçlar), Özkaynaklar, Gelir Tablosu ve Satışlar Maliyeti Tablosu Hesapları, Gelir Heapları, Gider Hesapları, Maliyet Hesapları, Menkul Varlıklarla ilgili İşlemler, Nakit Akım Tablosu, Finansal Analiz.

İstatistik II

Tesadüfi değişkenler, sürekli, süreksiz değişkenler, tanımsal statistic, örnekleme teorisi, nokta ve aralık tahmini, tahminin güven aradığı, ana kütle ortalamaları arasındaki farkın aralık tahmini, ana kütle oranları arasındaki farkın aralık tahmini, hipotez testleri, basit Linear Regrasyon.

Sözlü İletişim

Dinleme, konuşma ve okuyup özetleme pratiği yapma. Mesleki konuları ele alıp tartışma. Proje çalışmaları yapma. Tanıtım ve sunuş yapma.

Mikroekonomi

Tüketici davranışı ve talep; firma, endüstri ve sector tanımları; piyasalar ve firma davranışları; üretim faktörleri ve maliyetler; dışsallıklar; tekelci piyasalar; insane kaynakları ve planlama, piyasalar ve rekabet stratejilei; devletin rolü.

Hukuka Giriş

Ders hukuk alanına genel bir giriş yapmaktadır. Hukukun niteliği ve sistemleri, hukukun gelişmesi, mahkemelerin yapıları ve çalışmaları dersin konularındandır. Aynı zamanda tüzel kişilik ve "kapasite" kavramları, Avrupa Birliği Hukuku ve Kurumları, şirketler hukuku vb. konular dersin kapsamını içerir.

Finansal Muhasebe I

Muhasebe Tanımı ve Önemi, Muhasebe İle İlgili Taraflar, Muhasebeyi Zorunlu Kılan Nedenler, Muhasebe Türleri, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Ticari İşlem, Hesap Kavramı, Temel Muhasebe Eşitliği, Ticari İşlemlerin Analizi ve Kaydı, Mali Tablo Tanımı, Türleri, Özellikleri ve Mali Tabloların Hazırlanması, Alacaklarla ilgili İşlemler, Envanter İşlemleri ve Satılan Malın Maliyeti.

İstatistik I

Bu dersin amacı, öğrencilere işletmelerde sayısal verilerin toplanmasını, analiz edilmesini ve bu analiz sonucunda elde edilen sonuçların yorumlanmasını sağlayan yöntemleri öğretmektir. İstatistik I’de şu konulara değinilmektedir: İstatistiksel verilerin düzenlenmesi, Merkezi eğilim ölçüleri (Ortalamalar), Değişkenlik ve asimetri ölçüleri, Olasılık teorisi, Tesadüfi değişkenler, Süreksiz ve sürekli olasılık, Örnekleme teorisi.

Syndicate content I prefer Near East University

Headlines of the Week

Faculties

Faculty of Medicine
Ataturk Faculty of Education
Faculty of Maritime Studies
Faculty of Dentistry
Faculty of Pharmacy
Faculty of Arts and Sciences
Faculty of Fine Arts and Design
Faculty of Law
Faculty of Economics & Administrative Sciences
Faculty of Communication
Faculty of Divinity
Faculty of Architecture
Faculty of Engineering
Faculty of Health Sciences
Faculty of Performing Arts
Faculty of Veterinary Medicine

Schools

School of Physical Education and Sports
School of Tourism and Hotel Management

Vocational Schools

Vocational School
Maritime Vocational School
Vocational School of Justice
Vocational School of Health Services

Graduate Schools

Educational Sciences
Applied Sciences
Health Sciences
Social Sciences

Preparatory School

English Preparatory School

Institutions & Research Centers

Research Centers

Rauf Raif Denktaş Research Center
Cyprus Turkish Research Centre
Tourism Research Center
NEU-IBM Advanced Research Centre
NEU Innovation and Information Technologies Centre
Institute of Environmental Sciences and Herbarium
Knowledge Management Research Centre
Applied Artificial Intelligence Research Centre
Cyprus History Investigation Centre
Strategy and Energy Politics Research Centre
Art and Design Research Center
Near East Institute
Genetic and Cancer Diagnosis Centre
Architecture-Design-Planning Research Centre
İrfan Günsel Research Centre
Societal Research and Development Center

Centers

In Vitro Fertilization Centre
Atatürk Principles and Revolutions Research Centre
Psychological Counselling Center
Distance Learning Center
Rumi Institute
Dialysis Center of Near East University Hospital
Lifelong Learning Center
Career Center
Center of Smoking Cessation