This page is for archival purposes only and may contain information that is outdated.
Please check out our new website at neu.edu.tr

İş-Aile Yaşam Çatışmasının Örgütsel Bağlılık, İş Stresi Ve İş Doyumu Üzerindeki Etkisi: Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Personeli Üzerinde Bir Araştırma

Şermin Balaban﴾20092513﴿
Ağustos 2011

Özet

Bu tezin amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) medya sektöründe, iş-aile yaşam çatışmasının örgütsel bağlılık, iş stresi ve iş doyumu üzerine etkisinin analiz edilmesidir. Bu çalışmanın yapılabilmesi için KKTC’nin ilk devlet televizyonu olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu seçilmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti medya sektöründe iş ve aile yaşamında sorunları olan bireylerin çalıştıkları kuruma örgütsel bağlılıkları, iş stresleri ve iş doyumlarında ortaya çıkan sorunların belirlenmesinde çalışmaların eksik olmasından dolayı işverenlerin iş-aile yaşam çatışmasının etkilerini incelenerek, çatışmayı en aza indirebilecek insan kaynakları politikalarını kullanabilmeleri için öneriler sunmaktadır. Tezi oluşturan araştırma hem bu alanda daha önce yapılmış olan çalışmaların ve kabul görmüş teoriler incelenmesi hem de güncel anket çalışması ile sonuçlandırılmıştır. Tezin alan çalışması Lefkoşa’da Bayrak Radyo Televizyon Kurumunda iş-aile yaşam çatışmasını ölçmeye yönelik geliştirilen bir anket ile gerçekleştirilmiştir. Söz konusu anket 120 kişiden oluşan evrene dağıtıldıktan sonra geri dönüş yapan anketlerden 115 âdeti değerlendirmeye alınmaya uygun bulunarak analizler bu sayı üzerinden yapılmıştır. Elde edilen verilere daha sonra istatistiksel olarak analiz edilmiş ve iş-aile yaşamı, örgütsel bağlılık, iş stresi ve iş doyumu üzerine saptamalarda bulunulmuştur.

Anketten elde edilen veriler SPSS 18,0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu uygulamada uygulanan anketin güvenirliliği crohnbach’ın alfa katsayısı ile test edilmiştir. İş- aile yaşam çatışması, örgütsel bağlılık, iş stresi ve iş doyumu ve düzeyleriyle ilgili olarak tanımlayıcı istatistiklere one-sample T test kullanılmıştır. İş-aile yaşam çatışması düzeylerinin örgütsel bağlılık, iş stresi ve iş doyumu düzeyleri ilişkilerini belirlemek amacıyla pearson korelasyon analizi ve iş-aile yaşam çatışmasının örgütsel bağlılık, iş stresi ve iş doyumu üzerindeki etkilerini belirlemek için, doğrusal regresyon analizi yöntemleri kullanılmıştır.Analizler sonucunda, çalışanların iş-aile yaşam çatışmasında örgütsel bağlılığın ve iş doyumunun yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. İş ve aile yaşamlarında olumsuz bir etki yaşamayan çalışanın örgüte bağlılığı ve iş doyum düzeyi yüksek çıkmaktadır. Yani çatışmanın hissedilir olmaması bağlılığın yüksek çıkmasına neden olmuştur. Ve çalışanın iş ve aile yaşamındaki beklentilerinin olumsuz olmaması, iş doyumu üzerinde olumlu bir etki yarattığını göstermektedir. Son olarak çalışanların iş stresi tepkilerine bakıldığında, ne olumlu ne de olumsuz yöne doğru eğilim gösterdiği sonucuna varılmıştır.

Danışman:: Dr.Ahmet Ertugan
Jüri Üyeleri:
Yrd.Doç.Dr.Şerife Eyüpoğlu
Yrd.Doç.Dr.Mustafa Menekay
Dr. Ahmet Ertugan
Tarih:Ağustos 2011

I prefer Near East University

Headlines of the Week

Faculties

Faculty of Medicine
Ataturk Faculty of Education
Faculty of Maritime Studies
Faculty of Dentistry
Faculty of Pharmacy
Faculty of Arts and Sciences
Faculty of Fine Arts and Design
Faculty of Law
Faculty of Economics & Administrative Sciences
Faculty of Communication
Faculty of Divinity
Faculty of Architecture
Faculty of Engineering
Faculty of Health Sciences
Faculty of Performing Arts
Faculty of Veterinary Medicine

Schools

School of Physical Education and Sports
School of Tourism and Hotel Management

Vocational Schools

Vocational School
Maritime Vocational School
Vocational School of Justice
Vocational School of Health Services

Graduate Schools

Educational Sciences
Applied Sciences
Health Sciences
Social Sciences

Preparatory School

English Preparatory School

Institutions & Research Centers

Research Centers

Rauf Raif Denktaş Research Center
Cyprus Turkish Research Centre
Tourism Research Center
NEU-IBM Advanced Research Centre
NEU Innovation and Information Technologies Centre
Institute of Environmental Sciences and Herbarium
Knowledge Management Research Centre
Applied Artificial Intelligence Research Centre
Cyprus History Investigation Centre
Strategy and Energy Politics Research Centre
Art and Design Research Center
Near East Institute
Genetic and Cancer Diagnosis Centre
Architecture-Design-Planning Research Centre
İrfan Günsel Research Centre
Societal Research and Development Center

Centers

In Vitro Fertilization Centre
Atatürk Principles and Revolutions Research Centre
Psychological Counselling Center
Distance Learning Center
Rumi Institute
Dialysis Center of Near East University Hospital
Lifelong Learning Center
Career Center
Center of Smoking Cessation