This page is for archival purposes only and may contain information that is outdated.
Please check out our new website at neu.edu.tr

Lefkoşa Merkezde Bulunan Liselerde Okuyan Kız Öğrencilerin Adet Dönemine İlişkin Bilgileri Ve Adet Dönemi Hijyen Uygulamaları

Program Adı

Hemşirelik Yüksek Lisans - 2010

Tezin Adı

Lefkoşa Merkezde Bulunan Liselerde Okuyan Kız Öğrencilerin Adet Dönemine İlişkin Bilgileri Ve Adet Dönemi Hijyen Uygulamaları

Tezi Hazırlayan

Çiğdem ADATAŞ ŞEŞEN

Danışman

Yard. Doç. Dr. Belkıs KARATAŞ

ÖZET

Ergenlik dönemi her genç için hızlı gelişmelerin yaşandığı, çalkantılı bir dönemdir.Ergenlik dönemi ile birlikte bazı fizyolojik ve hormonal değisiklikler kendini göstermektedir. Kızlarda ergenlik dönemine girildiğinin belirtilerinden biri de adet kanamalarıdır. Adet döneminde üreme organları enfeksiyonlara açık olduğundan adet ve perine hijyeninin yeterli ve doğru biçimde uygulanması çok önemlidir. Araştırma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde Lefkoşa merkezde bulunan liselerde öğrenim gören kız öğrencilerin adet dönemine ilişkin bilgileri ve adet dönemi hijyen uygulamalarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evreninİ 2008-2009 öğretim yılında Lefkoşa merkezinde bulunan liselerde okuyan 2,167 kız öğrenci, örneklemini ise önce küme (okullara göre ), daha sonra tabakalı (sınıflara göre) örneklem yöntemi ile belirlenen 347 kız öğrenci oluşturmuştur. Örneklem kapsamına alınan öğrenciler, sınıf listelerine göre basit tesadüfî örneklem yöntemiyle rastgele seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından gerekli literatür taranarak hazırlanan soru formu kullanılmıştır. Soru formunda kız öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri (yaş, yaşadığı yer, okuduğu lise türü, anne ve babanın öğrenim durumu, anne ve babanın çalışma durumu ve aile tipi) ile adet dönemine ilişkin bilgi ve hijyen uygulamalarına yönelik sorular yer almaktadır. Veri toplama formu, 17 Kasım-11 Aralık 2009 tarihleri arasında araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programında, frekans dağılımları hesaplanmış, daha sonra her bir öğrenci için anket verdikleri cevaplardan hareketle Adet Dönemi Bilgi Puan (ADBP) ve Hijyen Uygulama Puanı (HUP) bulunmuş, ortalamalar arası farkları tespit etmek üzere t-testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, daha önce adet dönemi ile ilgili bilgi alan öğrencilerin ADBP ile HUP’u, daha önce bilgi almayan öğrencilerden daha yüksek bulunmuştur. Adet dönemi ile ilgili öğretmenlerinden bilgi aldığını ifade eden öğrenciler en yüksek bilgi puan ortalamasına (62,68) sahiptir. Öğrencilerin yarıdan fazlası (%57) yumurta hücrelerinin geliştiği organı doğru bilmektedir. Ancak, adet kanamasının görüldüğü organı doğru bilen öğrenciler daha azdır (%36.5). Adet dönemi hijyen uygulamalarına yönelik sonuçlara göre, öğrencilerin çok az bir kısımı (%13) adet döneminde kullandıkları ped seçimini doğru şekilde yapmaktadır. Öğrencilerin çok büyük bir bölümü (%94) ped değişimi sırasında pedin hijyenlik muhafaza yöntemini doğru uygulamaktadır. Genital bölge temizliğini doğru yapan öğrenciler ise araştırmaya katılan tüm öğrencilerin yarısından azdır (%41,4). Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda, adet dönemi hijyen uygulamalarına yönelik eğitim programlarının hazırlanıp uygulanmasının uygun olacağı önerisinde bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Menarş, adet, adet dönemi hijyeni uygulamaları

I prefer Near East University

Headlines of the Week

Faculties

Faculty of Medicine
Ataturk Faculty of Education
Faculty of Maritime Studies
Faculty of Dentistry
Faculty of Pharmacy
Faculty of Arts and Sciences
Faculty of Fine Arts and Design
Faculty of Law
Faculty of Economics & Administrative Sciences
Faculty of Communication
Faculty of Divinity
Faculty of Architecture
Faculty of Engineering
Faculty of Health Sciences
Faculty of Performing Arts
Faculty of Veterinary Medicine

Schools

School of Physical Education and Sports
School of Tourism and Hotel Management

Vocational Schools

Vocational School
Maritime Vocational School
Vocational School of Justice
Vocational School of Health Services

Graduate Schools

Educational Sciences
Applied Sciences
Health Sciences
Social Sciences

Preparatory School

English Preparatory School

Institutions & Research Centers

Research Centers

Rauf Raif Denktaş Research Center
Cyprus Turkish Research Centre
Tourism Research Center
NEU-IBM Advanced Research Centre
NEU Innovation and Information Technologies Centre
Institute of Environmental Sciences and Herbarium
Knowledge Management Research Centre
Applied Artificial Intelligence Research Centre
Cyprus History Investigation Centre
Strategy and Energy Politics Research Centre
Art and Design Research Center
Near East Institute
Genetic and Cancer Diagnosis Centre
Architecture-Design-Planning Research Centre
İrfan Günsel Research Centre
Societal Research and Development Center

Centers

In Vitro Fertilization Centre
Atatürk Principles and Revolutions Research Centre
Psychological Counselling Center
Distance Learning Center
Rumi Institute
Dialysis Center of Near East University Hospital
Lifelong Learning Center
Career Center
Center of Smoking Cessation