This page is for archival purposes only and may contain information that is outdated.
Please check out our new website at neu.edu.tr

Siyaset Bilimi

Bölüm Sayfası | Dersler

BİRİNCİ YIL

1. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
TAR103 Uygarlık Tarihi 4 0 3
EKON 101 Ekonomiye Giriş I 4 0 3
İNG   101 İngilizce I 4 0 3
SİY101 Siyaset Bilimi I 4 0 3
SOS 100 Sosyoloji 4 0 3
ATA 101 Atatürk İlkeleri I 2 0 0
TOPLAM 15

2.Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
İNG  102 İngilizce II 4 0 3
SİY 102 Siyaset Bilimi II 4 0 3
HUK 106 Hukuka Giriş 4 0 3
EKON 102 Ekonomiye Giriş II 4 0 3
SİY111 Siyasal Düşünce Tarihi I 4 0 3
ATA 102 Atatürk  İlkeleri II 2 0 0
TOPLAM 15


İKİNCİ YIL

3.Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
SİY 210 Siyasal Düşünce Tarihi II 4 0 3
SİY 201 Kamu Yönetimi 4 0 3
HUK 205 Anayasa Hukuku 4 0 3
İNG 204 Siyasete Yönelik İngilizce 4 2 3
Uİ 207 Uluslararası İlişkiler I 4 0 3
TOPLAM 15

4.Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
İNG 205 Akademik İngilizce Yazımı 4 0 3
ARA 202 Araştırma Yöntemleri 4 0 3
TAR 205 Siyasal Tarih 4 0 3
TAR 203 Diplomasi Tarihi 4 0 3
Uİ 208 Uluslararası İlişkiler II 4 0 3
TOPLAM 15


ÜÇÜNCÜ YIL

5.Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
SİY 305 Siyaset Psikolojisi 4 0 3
EKON 305 Ekonomik Düşünce Tarihi 4 0 3
TAR 308 Osmanlı Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Yapısı I 4 0 3
SİY 312 Karşılaştırmalı Siyaset 4 0 3
SİY 303 Kamu Politikası 4 0 3
TOPLAM 15

6.Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
EKON 307 Kamu Maliyesi 4 0 3
TAR 309 Osmanlı Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Yapısı II 4 0 3
Uİ 312 Uluslararası Örgütler 4 0 3
SİY 306 Türk Siyasal Yaşamı 4 0 3
Uİ 313 Uluslararası Siyaset 4 0 3
TOPLAM 15


DÖRDÜNCÜ YIL

7.Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
Seçmeli 4 0 3
Seçmeli 4 0 3
Seçmeli 4 0 3
Seçmeli 4 0 3
Seçmeli 4 0 3
TOPLAM 15

8.Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
EKON 414 Uluslararası Ekonomi Politik 4 0 3
Seçmeli 4 0 3
Seçmeli 4 0 3
Seçmeli 4 0 3
Seçmeli
TOPLAM 15

Seçmeli Dersler

SİY 406 Türkiye'nin Demokratikleşmesi
SİY 405 Elit Teorileri   
SİY 415 Demokrasi Teorisi     
SİY 425 Postmodernizm
SİY 462 Çokkültürlülük ve Kimlik Politikası 
SİY 465 Yurttaşlık
SİY 470 Siyasette İktidar ve Hegemonya      
Uİ 400            Kıbrıs Sorunu
Uİ 407 Soğuk Savaş  
AB 428 Avrupa Birliği

Uygarlık Tarihi

Bu ders, 2.5 milyon yıla kadar geriye giden pre-historik dönemden, günümüze kadarki inasan yaşamındaki ana gelişmeler içermektedir. Sözkonusu ders, esas itibarıyla kültürel değişim süreçlerine ve uygarlığın oluşumu üzerine yoğunlaşmaktadır.. Bu çerçevede neolitik devrim (10000 yıl önce) uygarlıkların yükselişi (5500 yıl önce) rönesans (1350-1520) ve modernizmin doğuşu üzerinde durulmaktadır.
YUKARI

Ekonomiye Giriş I

Bu ders, genel olarak ekonominin genel ilkeleri ve ağırlıklı olarak mikroekonomi konularını kapsamaktadır. Bu bağlamda kıtlık, maliyet ve tercihler, arz ve talep, esneklik, üretici ve tüketici davranışları ile marjinal analizler, serbest (rekabetci) piyasada fiyat oluşumları ve diğer konular incelenmektedir.
YUKARI

İngilizce I

Bu ders öğerncilere, özellikle sözcük hazinelerini zenginleştirme olanağı sağlayarak, okuduklarını daha iyi anlayabilme ve anladıklarını sözlü veya yazılı olarak anlatabilme yeteneğini kazandırmayı amaçlamaktır.
YUKARI

Siyaset Bilimi I

Bu temel ders, esasla itibarıyla siyaset fenomenini bilimsel olarak özellikle betimleyici ve açıklayıcı düzeylerde analiz yapabilmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede
siyaset olgusu, bilimsel yöntem, siyaset biliminin alt dalları ve diğer sosyal bilimlerle olan ilişkileri, siyasal bilgi türleri, temel siyasal kavramlar, siyasal inanç sistemleri ve modern ideolojiler üzerinde durulmaktadır.
YUKARI

Hukuka Giriş

Bu ders, hukuk alanına giriş yaparak, öğrencilere genel bir hukuk nosyonu kazandırmayı amaçlamaktadır. Hukukun niteliği ve sistemleri, hukukun gelişimi, mahkemelerin yapıları ve çalışmaları, tüzel kişilik ve "kapasite" kavramları, Avrupa Birliği Hukuku ve Kurumları, şirketler hukuku vb. Konular, dersin kapsamına girmektedir.
YUKARI

İngilizce II

Bu dersin temel amacı, öğrenclerin daha once kazandıkları becerileri ileriye taşıyarak, özelikle İngilizce okuma ve kavrama becerlerini geliştirmektir.
YUKARI

Siyaset Bilimi II

Bu temel ders, siyasetin daha çok yapısal ve davranışsal boyutları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda özellikle siyasal sosyalleşme süreçleri, devlet ve kurumları, bürokrasi ve kamu yönetimi, siyasal sistemler, siyasal partiler, çıkar grupları, seçim ve seçim sistemleri, ve uluslararsı ilişkiler gibi konular incelenmektedir.
YUKARI

Sosyoloji

Bu derste sosyoloji alanındaki temel teorik yaklaşımlar ele alınmaktadır. Sosyoloji teorilerinin bireye, gruba, sosyal kurumlara, sosyal tabakalara, değer ve normlara yaklaşımı ve yapı ve sistem analizi konuları üzerinde durulmaktadır.
YUKARI

Ekonomiye Giriş II

Bu derste, milli gelirin tanımı; hesaplama yöntemleri; tüketim ve yatırım fonksiyonları; enflasyon ve enflasyon hesapları; para ve mali politikalar; istihdam ve büyüme problemleri; toplam arz ve talep modeli; gelişme politikaları ve trendler gibi konular üzerinde durulmaktadır.
YUKARI

Felsefeye Giriş

Bu derste felsefenin disiplin olarak özellikleri ve inceleme alanları, felsefe ve bilim arasındaki benzerlik ve farklılıklarından üzerinde durulmakta, ve özellikle felsefenin dallarından Varlık Felsefesi(ontoloji), Bilgi Teorisi(epistemoloji), ve Ahlak Felsefesine(etik) ilişkin temel sorunlar incelenmektedir.
YUKARI

Atatürk İlkeleri I ve II

İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk ilkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenmektedir.
YUKARI

Siyasal Düşünceler Tarihi I

Bu derste, esas itibarıyla antik dönemden erken modern döneme kadarki öndegelen siyasal düşünürleri ve düşünceleri tarihsel olarak incelenmektedir. Bu çerçevede Antik Yunan düşünürlerinden Plato, Aristo, Helenistik düşünce, Antik Roma düşünürlerinden Polybius ve Cicero, Ortaçağ düşünürlerinden Saint Augustine ve John of Salisbury, Hümanizm ve Rönesans düşüncesi, Machiavelli, Thomas Hobbes ve John Locke gibi düşünürler üzerinde durulmaktadır.
YUKARI

Anayasa Hukuku

Ders Anayasa Hukukuna genel bir girişi amaçlamaktadır. Anayasanın Doğası, Sınıflandırılması, Güçler Ayırımı Doktrini, Hukukun Üstünlüğü, ve Parlementonun Üstünlüğü kavramları ile İfade Özgürlüğü , Kişilikler , Mülk , Birlikler, Doğal Adalet, Kanun Yapma Hakkının Devri, İdare Hukuku gibi konular bu dersin kapsamında ele alınmaktadır.
YUKARI

Kamu Yönetimi

Bu derste örgütlenme ve iktidar konuları ile hükümetin yönetim yapısı incelenmektedir. Bunun yanı sıra, Türkiye'deki yönetim yapısı üzerinde de durulmaktadır.
YUKARI

Siyasete Yönelik İngilizce

Dersin amacı akademik nesirleri (düzyazı) anlama tekniklerini geliştirme ve uluslararsı ilişkiler metinlerini anlamayı sağlamaktır. Öğrenciler metin yapılarını öğrenmekte ve akademik düzyazıların kelime terminolojisini analamaktadırlar. Derste öğrencilerin bir metnin özünü-anafikrini anlamları, özet çıkarabilme ve ilgili yazının anlamını başka kelimelerle ifade etmeleri beklenmektedir.
YUKARI

Siyasal Düşünceler Tarihi II

Bu derste özellikle 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan dönem içerisinde ortaya atılan siyasal düşünceler ve teoriler incelenmektedir.
YUKARI

Siyasi Tarih

Bu derste genel olarak 20. yüzyıl siyasi tarhi incelenecektir. Derste, dünyanın son yüzyıl içerisinde geçirdiği hızlı değişimin yarattığı siyasi gelişmeler teorik çerçeve içerisinde tartışılacaktır. Bu çerçevede, Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının nedenleri ve sonuçları, Soğuk Savaş döneminin ve sonrasınıın siyasi gelişmeleri özelliklle incelenecektir.
YUKARI

Siyaset Sosyolojisi

Bu derste modern devletin gelişimi ile devlet-toplum ilişkileri incelendikten sonra, modern siyasi örgütlenmelerin yapıları ve karar alma süreçleri incelenecektir.
YUKARI

Uluslararası İlişkilere Giriş

Uluslararası ilişkilere giriş dersi olup, uluslararası ilişkilerdeki temel kavram ve teoriler üzerinde durulmaktadır.. Uluslararası ilişkilerdeki değişim, problemler, sorunlar ve bunların dünya düzen ve güvenliğine etkileri gibi konular ele alınmaktadır.
YUKARI

Akademik İngilizce Yazımı

Açıklayıcı-Yorumlayıcı yazma çalışmaları dersin ilgi alanıdır. Öğrenci yazmayı bir süreç olarak algılar ve kendi düşüncelerini akademik bir dille, açık ve kesin bir şekilde ifade etmeyi öğrenir öğrenciler, akademik yazım öncesinde örnek metinleri okur ve analiz eder. Yazım öncesi aktiviteleri öğrencilere beyin fırtınası çalışmalarıyla fikirlerini organize ettirir ve bir metin çerçevesini oluşturur. Öğrenciler yazdıkları metinleri, eğitmenin yorumları (önerileri) doğrultusunda düzeltir ve yeniden yazar.
YUKARI

Araştırma Yöntemleri

Dersin ana amacı öğrencilere bir araştırmanın gerektiği konusunda fikir vermek, bir makalenin nasıl yazılacağını, küçük bir projenin nasıl hazırlanıp nasıl bitirileceğini göstermektir. Bilindiği üzere üniversite öğrencileri için kompozisyonlar yazmak, makaleler hazırlamak yada araştırmalar yapmak kaçınılmaz sorumluluklardır ama aynı zamanda da üstesinden gelinmesi zor ödevlerdir. Araştırma metodları dersi bu zor ödevleri öğrenciler için daha kolay bir hale getirmeyi ve bunu yaparken de onlara metot biliminin araştırmalardaki öneminin alıştırma yapamak, deneyim sahibi olmak kadar önemli olduğunu analtmayı hedeflemektedir.
YUKARI

Osmanlı Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Yapısı I

Kabile örgütlenmesinden ve Osmanlıların kökenlerinden başlayarak Osmanlı İmparatorluğu'nun bütünsel değerlendirilmesi yönünde, uc beyliğinin devlet'e dönüşümü, Osmanlıları harekete geçiren ve geliştiren iktisadî ve toplumsal etkenler, 15. Yüzyıl'ın idarî ve askerî müesseseleri, Töre/Törü ve Yasa/Yasak'ın değişimi incelenmektedir.
YUKARI

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

Siyasal sistemlerin karşılaştırılması siyasal analizlerin ana konularındandır. Geleneksel sınıflandırmalar yanında günümüzdeki yaygın sınıflandırmalar dersin kapsamını oluşturmaktadır. Ayrıca öğrenciden farklı ülkelerden birini, karşılaştırmalı siyaset bilimi açısından incelemesi beklenmektedir.
YUKARI

Siyaset Psikolojisi

Bu derste öncelikle siyasal eğilimler, inançlar ve değerlerle ilgili teoriler ve ampirik bulgular incelenecektir. Bunun ardından, siyasal sosyalleşme, siyasal eylem ve protesto davranışlarının teorik çerçeveleri araştırılacaktır. Tüm bunları anlayabilmek için de derste başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerden örnekler aktarılacaktır.
YUKARI

Kamu Siyaseti

Kamu politikaları oluşturma süreci; bu süreçte iktidarın, siyasi partilerin, aydınların ve sivil toplum örgütlerinin rolü, merkezi otorite ile yerel yönetimler arasındaki iliişkiler vs.
YUKARI

Osmanlı Ekonomik, Sosyal, Siyasal Yapısı II

Osmanlı Devleti'nin ilk aşamasından imperium çağına geçişin dinamikleri, hukukî sistemin ağırlığı; Osmanlı 'Yönetici Sınıf'ı ve saray teşkilâtı, memleket/eyâlet yapısı; merkezî idâre ve genel olarak müesses nizâmın restorasyonu, Avrupa'da güç dengesini farklılaştıran gelişmeler, iktisadî ve mâlî temel değişimler, geleneksel çizgideki ıslahat çağı, Jön Türk Devrimi ve dahilî tepkiler, hükm'ün yeniden kavramsallaştırılması incelenmektedir.
YUKARI

Uluslararası Örgütler

Dersin temel amacı günümüz uluslararası ilişkiler sisteminde aktör olmaya başlayan uluslararası örgütlerin tarihi ve günümüzdeki işlevlerini tartışmaktır. Bunun yanısıra uluslararsı ilişkiler teorisyenlerinin, uluslararsı örgütlerin dünya siyasetinde nasıl bir yere sahip olduklarına ve olmaları gerektiğine dair düşüncelerinde dersin temel tartışma konuları arasında yer almaktadır. Derste, Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği gibi örgütlenmelerin rollerini ve işlevlerini öğrencilere interaktif bir ders işleyişiyle anlatılmaktadır.
YUKARI

Uluslararası Politika

Bu ders esas itibarıyla uluslararası alandaki güç ilişkilerinini ve bu çerçevedeki işbirliği mekanizmalarını ve çatışmaları incelemektedir.
YUKARI

Türk Siyasi Hayatı

Bu derste öncelikle Osmanlı İmparatorluğu'ndaki siyasal yapı ile siyasal partiler incelenecektir. Bunun ardından, 1923'ten 1946 yılına kadar olan süreç içerisinde Türk siyasal yapısındaki gelişmelere değinilecektir. 1946'dan günümüze Türkiye'deki siyasal gelişmeler incelendikten sonra, özellikle 1980'den sonra siyasal yaşamda karşılaşılan sorunlar tartışılacaktır.
YUKARI

Devlet Kuramları

Bu ders farklı devlet anlayışlarını kuramsal açıdan incelemektedir. Özellikle devlet ile sivil toplum arasındaki ilişkinin nasıl kurgulandığı ele alınmaktadır. Bu çerçevede, klasik liberalizm, elit kuramları, siyasal çoğulculuk, neo-Marksizm, ve Feminizm gibi normatif kuramlardan hareketle, çeşitli devlet görüşleri üzerinde yoğunlaşılmaktadır.
YUKARI

Uluslararası Ekonomi Politik

Bu ders Uluslararası Politik Ekonomi'nin birçok farklı yönüne değinen bir derstir. Uluslararası Politik Ekonomi alanı birçok farklı alanın biraraya gelmesi ve bu alanların arasındaki bağlardan oluşan bir bölümdür. Bu alanlar başlıca ekonomi, politika, tarih, sosyoloji ve buna benzer sosyal alanlardır. Bu çerçevede politik ekonominin üç ana perspektifleri olan merkantilizm, liberalizm ve yapısalcılık üzerinde durulmaktadır.
YUKARI

Kıbrıs Sorunu

Kıbrıs adası, yüzölçümüyle ters orantılı olarak, geçmişte ve günümüzde bölgesel politikalar üzerinde çok büyük bir etki yaratmıştır. Bu gerçekten hareketle, söz konusu derste öncelikle Kıbrıs sorununun tarihsel bir analizi yapılacak, ardından da sorunun bölgesel politikalar ile Türk-Yunan ilişkilerindeki rolü tartışılacaktır. Dersin son bölümünde ise, özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tüm ada adına Avrupa Birliği'ne üye olduktan sonra sorunun aldığı yeni biçim hem hukuksal, hem de siyasal açılardan tartışılacaktır.
YUKARI

Postmodernizm

Bu ders, postmodernizmle ilgili tartışmaları önde gelen birtakım figürler üzerinden çözümlemektedir. Sözkonusu ders, postmodernizmin tarihsel gelişimini genel hatlarıyla ele alarak, konuyla ilgili tartışmaları sosyal bilimlerin özellikle sosyoloji, felsefe ve politika alanlarına odaklanmaktadır. Bu çerçevede Jean Baudrillard, Fredric Jameson, Jean Foucault, Jean-François Lyotard and Jacques Derrida gibi düşünürler ve postmodernizmin temel parametreleri incelenmektedir.
YUKARI

Çokkültürlülük ve Kimlik Politikası

Bu ders, çokkültürlülük ve kimlik politikasını hem kuramsal hem de uygulama bakımından incelemektedir. Bir yandan, Çokkültürlülüğün kuramsal kuruluşu ve unsurları üzerinde durulmakta ve kimlik, kültür, millet, ırk, etniklik ve toplumsal cinsiyet gibi konuyla ilgili birtakım kavramlar ve fikirler ele alınmaktadır. Diğer yandan da çokkültürlülüğe ilişkin deneyimler ve uygulamalar, vakıa incelemesi olarak bazı Batılı ülkeler örneğinde incelenmektedir.
YUKARI

Siyasette Güç ve Hegemonya

Bu derste siyaseteki güç ilişkileri ve siyasal ve toplumsal bir denetim şekli olarak hegemonik ilişkilerin nasıl inşa edildiği üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda hegemonya kuramları hem yerel hem de uluslararası düzeylerde incelenmektedir.
YUKARI

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları yönetimine giriş, temel kavramlar, işletmedeki yeri ve önemi, personel işlevinin geleneksel yapısı, insan kaynakları yönetimi konusu ve uğraş alanı, insan kaynakları bölümünün örgütlenmesi, insan kaynakları politikası, insan kaynakları politikasının tanımı, ilkeleri ve içeriği, işgören politikasının amaç ve araçları, iş gücü planlaması, işgören politikasının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler, iş analizi ve tanımı, iş gören bulma ve seçme, iş gören eğitimi ve gelişimi, ücretleme, çalışma koşullarının düzenlemesi, performans değerlendirme.
YUKARI

I prefer Near East University

Headlines of the Week

Faculties

Faculty of Medicine
Ataturk Faculty of Education
Faculty of Maritime Studies
Faculty of Dentistry
Faculty of Pharmacy
Faculty of Arts and Sciences
Faculty of Fine Arts and Design
Faculty of Law
Faculty of Economics & Administrative Sciences
Faculty of Communication
Faculty of Divinity
Faculty of Architecture
Faculty of Engineering
Faculty of Health Sciences
Faculty of Performing Arts
Faculty of Veterinary Medicine

Schools

School of Physical Education and Sports
School of Tourism and Hotel Management

Vocational Schools

Vocational School
Maritime Vocational School
Vocational School of Justice
Vocational School of Health Services

Graduate Schools

Educational Sciences
Applied Sciences
Health Sciences
Social Sciences

Preparatory School

English Preparatory School

Institutions & Research Centers

Research Centers

Rauf Raif Denktaş Research Center
Cyprus Turkish Research Centre
Tourism Research Center
NEU-IBM Advanced Research Centre
NEU Innovation and Information Technologies Centre
Institute of Environmental Sciences and Herbarium
Knowledge Management Research Centre
Applied Artificial Intelligence Research Centre
Cyprus History Investigation Centre
Strategy and Energy Politics Research Centre
Art and Design Research Center
Near East Institute
Genetic and Cancer Diagnosis Centre
Architecture-Design-Planning Research Centre
İrfan Günsel Research Centre
Societal Research and Development Center

Centers

In Vitro Fertilization Centre
Atatürk Principles and Revolutions Research Centre
Psychological Counselling Center
Distance Learning Center
Rumi Institute
Dialysis Center of Near East University Hospital
Lifelong Learning Center
Career Center
Center of Smoking Cessation