This page is for archival purposes only and may contain information that is outdated.
Please check out our new website at neu.edu.tr

Prof. Dr. Eser KÖKER

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1989
DoçentIik Tarihi 1999
Profesörlük Tarihi 2005
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Yüksek Lisans Tezleri

Fatma Gürses (200 i) “Türkiye ‘de Medyada Kadın Öğretmenin Temsili” Bişeng Özdinç (200 i) “Toplumsal Farklılığın Kadın Çalışmalarındaki Yeri”
Şerife Çam (200 i) “Televizyon Komedilerinde Toplumsal Farklılığın Kuruluşu: Bir Demet Tiyatro Örneği”
Halise Karaaslan (2003) “KamusalOrtam Olarak Halkevleri”
İnan Özdemir (2005) “İ/etişim Özgürlü!,’ü Retoriği: 1980 Sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi Tartışmalarında iletişim Özgürlüğü”
Nihan Gümrükçü Özdemir (2006) “Sanal Topluluklarda İzlenimi Yönetme”
Burcu Şimşck (2006) “Kadınlararası Konuşma Sürecinde Toplumsal Cinsiyetin Dil Üzerinden Sergilenmesi”
Süleyman Güven (2008) “Ulusal Çıkar ve Ulusal Basın ”
Emcl Uzun (2008) “Demokrasi Retoriği. Viii Cumhurbaşkanı Turgut (}zal’ın Konuşmalarında Demokrasi”
Doktora Tezleri

Ülkü Doğanay (2002) “Modern Demokrasilerde Siyasal Konuşma Ozerine Bir Eleştiri: Türkiye ‘de Siyasal Konuşma Biçimleri ve Demokratik Süreçler”
Nurullah Terkan (2009) “Egemen ve MuhalifSöylemlerin Karşılaşma Alanı Olarak Türkiye ‘de Popüler Çocuk Dergileri”
Hal isc Karaaslan Şan lı (20 i O) “Milli Şef Dönemi Maarif Vekili Hasan-Ali Yücel’in Politik Konuşmalarında Ulusal Kimliğin inşası ve Yurttaş Terbiyesi”
Fatih Değirmenci ( ….. ) “Türkiye ‘de Basın Özgürlüğü ve Demokrasi Söylemi”
İnan Özdemir ( ….. ) “Türkiye ‘de 1970 ‘li Yıllarda Sol Politik ve Toplumsal Hareketlerin Retoriği”

Yayınlar
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
“Ignoring Radical Media in Communication Studies in Turkey”, 2007, Eurolİmes, Journal of Institute for Euroregional Studies, Volume 3, ss. 18-27 (Ülkü Doğanay ile birlikte)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 4′Choosing Right Word For The Ri~ht üceasion: Language Practices of Po or Youth in Turkey”, Association for Cultural Studies 8′ Crossroads in Cultural Studies Conference, ı 7-21 Haziran 2010, Hong Kong. (Melike Aktaş Yamanoğlu ile birlikte) (Özeti basılmıştır)
“Protest Movements and The Problem of National Security in Turkish Televisİon,” içinde International and European Security versus the Explosion of Glohal Media, (konferans bildirileri) 2004, üradea, Romanİa (Ülkü Doğanay ile birlikte)

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Kökcr, E., “Tansu Ciller”, içinde: L. Lee Kaid ve C. Holtz-Bacha, Encyclopedia of Political Communication, 2007, Vol. 2, London: Sage, ss. 104-105.
“Le Cadrage des Protestations dans les Journaux Tell~vises,” içinde Gilles DüRRüNSüRü (der.) Mobilisations Politiques et Sociales dans la Turquie Contemporaine, 2004, Paris, Fransa. (Ülkü Doğanay ile birlikte)
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
“Ulusal Basında Siyasal Kampanyalar”, iletişim Araştırmaları, 2004/1 (Beybin Kejanlıoğlu ile birlikte)
“Televizyonda Protesto Görüntüleri: Egemen Haber Söylemlerinde Toplumsal Eylemler”, Kültür ve iletişim, 7/2,2004 (Ülkü Doğanay ile birlikte)
“Feminist Alternatif Medya Üzerine”, Ankara Üniversitesi iletişim Fakültesi Yıllık, ı 995/1996, ss. 23-44.

“Medya, Şiddet ve Kadın,” Ankara Üniversitesi iletişim Fakültesi Yıllık, 1993, sS.9 ı-lOS. (Aysel Aziz ve diğerleri ile birlikte)
“Klasik Ütopyalarda Kadınların Yaşayış Biçimleri”, Ankara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu Yıllık, ı 989/90, ss. 333-350.
“Nermİn Abadan-Unat Bibliyografyası”, Ankara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu Yıllık, ı 989/90, ss. ı -29.
“Ünsal Oskay’ın kronolojik ve açıklamalı bi bl iyograf yası” Toplum ve Bilim, 2010, s. ı 17, ss,
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

“Web Siyasal iletişime Ne Getiriyor?: Parti Siyaseti Uygulamaları”, Galatasaray Üniversitesi 4. Teknoloji ve iletişim Günleri: internet ve Siyaset, bildiri, 15 Nisan 2008
Köker, E. ve Özdemir, İ., “Yargının Siyasal Söylemi: Metaforu Anlamamak, İroniyi Tanımamak” Aydınlanma ve Hukuk: Modern Hukukun Sorunları Bağlamında Türkiye ‘de Hukuk, 2008, istanbul: Osmanlı Bankası Yayınları, ss. i 55- i 70.
“Türkiye Televizyonlarında Savaş Karşıtı Eylemlerin Haberleştirilmesi”, içinde Savaşın Yüzleri. Uzlaşmanın Aşamaları. Ülkü Doğanay (der.), Ankara Üniversitesi yay., 2004, Ankara. (Ülkü Doğanay ile birlikte)

Diğer yayınlar
Kitapta Kurutulmuş Çiçekler: Sözlü Kültür Üzerine Düşünmek, Dipnot yay., Ankara, 2004.
Anneanne. Sırlarını Eskitmiş Aynalar. Çivi Yazıları, istanbul, 2002. (Mine Tan ve diğerleri ile birlikte)
Politikanın İletişimi İletişim Politikası, imge Kitabevi Yayınları., Ankara, 2007 (ikinci baskı).
Türk Sinemasında Demokrasi Kavramının Gelişmesi, Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi, Ankara, 1994 (Nilgün Abisel, Oğuz Onaran ve Levent Köker ile birlikte).
Medya. Şiddet ve Kadın. (Aysel Aziz, Abdülrezzak Altun, Mine Geneel ve Nilgün Tutal Küçük’le birlikte) TC Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı. 1984
Ülkü Doğanay, Fatih Keskin ve inan Özdemir ile birlikte; “2007 Milletvekili Genel Seçimleri’nde Medyada Milliyetçilik Rekabeti”, içinde Barış Çoban (haz.) Medya Milliyetçilik Şiddet, istanbul, Su Yayınları, 2008 (Kitapta bölüm)
Köker, E., “Kadınların Medyadaki Hak ihlalleriyle Baş Etme Stratejileri”, içinde: Sevda Alankuş (Yay. Haz.), Kadın Odaklı Habercilik, istanbul: ırs Yay., ss. 117-148,2007 (Kitapta bölüm)
“Saklı Konuşmalar”, Kamusal Alan. Meral Özbek (der.) 2004, istanbul: Hil Yay. (Kitapta bölüm)
“Medya Çalışanlarının Cinsel Şiddeti Yorumlama Biçimleri”, Televizyon Kadın ve Şiddet. Nur Betül Çelik (der), Dünya Kitle İletişim Vakfı yay., Ankara, 2000, ss. 317-352. (Kitapta bölüm)
“Meşrutiyetten Kurtuluş Savaşına Kadın Hareketi”, Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi. 1988, Cilt 6, ss. 1888- i 889. (Kitapta bölüm)
Uluslararası atıflar
Ulusal & Uluslararası Projeler

İnsan Hakları Ortak Platformu ile yürütülen “ırkçı Ayrımcı Söylemlerin Yaygınlaştırılma Biçimlerini Düşünmeyi Kolaylaştırmak için Yazılı Basında Ayrımcılığın Çerçevelendirilmesi” başlıklı proje, Ocak 2009- Ocak 20 i O. (proje yürütücüsü)
TÜBİTAK ile yürütülen “Seçim Sürecinde Milliyetçi-İslami Tema ve Söylemlerin Yaygınlaştırılması: 2007 Genel Seçimleri Üzerine Bir İnceleme” başlıklı proje, Kasım 2007¬Temmuz 2008. (proje yürütücüsü)
T.C Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve UNESCO tarafından yaptırılan “Communication Strategy for the Project of “Combating With Domestic Violence Against Women” başlıklı proje, Mayıs-Ilaziran 2007. (proje yürütücüsü)
Dünya Bankası ve T.C Başbakanlık Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü’nce (KSSGM) yürütülen Türkiye’de Çalışan Kadının Görsel Arşivi’nin hazırlanması projesinde danışman, 1997-1998.
T.C Başbakanlık KSSGM tarafından yürütülen Kadın İstihdamını Geliştirme Projesinde kamusal bilgilendirme kampanyasının danışmanı 1995-1997.
İdari Görevler

2009- : Ankara Üniversitesi, iletişim Fakültesi Dekanlığı
2003- : Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği.
1997-2003: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı Başkanlığı.
1997-2000: Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkan Yardımcılığı.
1995-2002: Ankara Üniversitesi Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) Yönetim Kurulu Üyeliği.
1994-1995: Ankara Üniversitesi KASAUM Müdür Yardımcılığı.
1993-1998: Ankara Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi (İLEF) Fakülte Kurulu Üyeliği.
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler Türkiye Sosyal Bilimler Derneği
APSA (Amerikan Siyaset Bilimi Derneği)

I prefer Near East University

Headlines of the Week

Faculties

Faculty of Medicine
Ataturk Faculty of Education
Faculty of Maritime Studies
Faculty of Dentistry
Faculty of Pharmacy
Faculty of Arts and Sciences
Faculty of Fine Arts and Design
Faculty of Law
Faculty of Economics & Administrative Sciences
Faculty of Communication
Faculty of Divinity
Faculty of Architecture
Faculty of Engineering
Faculty of Health Sciences
Faculty of Performing Arts
Faculty of Veterinary Medicine

Schools

School of Physical Education and Sports
School of Tourism and Hotel Management

Vocational Schools

Vocational School
Maritime Vocational School
Vocational School of Justice
Vocational School of Health Services

Graduate Schools

Educational Sciences
Applied Sciences
Health Sciences
Social Sciences

Preparatory School

English Preparatory School

Institutions & Research Centers

Research Centers

Rauf Raif Denktaş Research Center
Cyprus Turkish Research Centre
Tourism Research Center
NEU-IBM Advanced Research Centre
NEU Innovation and Information Technologies Centre
Institute of Environmental Sciences and Herbarium
Knowledge Management Research Centre
Applied Artificial Intelligence Research Centre
Cyprus History Investigation Centre
Strategy and Energy Politics Research Centre
Art and Design Research Center
Near East Institute
Genetic and Cancer Diagnosis Centre
Architecture-Design-Planning Research Centre
İrfan Günsel Research Centre
Societal Research and Development Center

Centers

In Vitro Fertilization Centre
Atatürk Principles and Revolutions Research Centre
Psychological Counselling Center
Distance Learning Center
Rumi Institute
Dialysis Center of Near East University Hospital
Lifelong Learning Center
Career Center
Center of Smoking Cessation