This page is for archival purposes only and may contain information that is outdated.
Please check out our new website at neu.edu.tr

Kürt Sözlü Kültüründe Kadın Dengbêjler: Ayşe Şan Ve Meryem Xan

Dicle Yıldız Katar
20052374

Özet

İş Güvencesi Ve İş Sözleşmelerinin Bildirimlifesihile Sona Erdilirmesi

Ahmet.Metin Dikici
20073466

Özet

İş-Aile Yaşam Çatışmasının Örgütsel Bağlılık, İş Stresi Ve İş Doyumu Üzerindeki Etkisi: Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Personeli Üzerinde Bir Araştırma

Şermin Balaban﴾20092513﴿
Ağustos 2011

Özet

Bu tezin amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) medya sektöründe, iş-aile yaşam çatışmasının örgütsel bağlılık, iş stresi ve iş doyumu üzerine etkisinin analiz edilmesidir. Bu çalışmanın yapılabilmesi için KKTC’nin ilk devlet televizyonu olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu seçilmiştir.

KKTC Üniversiteleri’ndeki Öğrenci Azalışının Giderilmesine Yönelik Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Sinem Adalıer
20082624

Özet

Bu çalışma Kuzey Kıbrıs‟ta öğrenim gören öğrencilerin memnuniyetinin araştırılması ve Türkiye‟den Kuzey Kıbrıs üniversitelerine olan öğrenci akığının artırılmasına yönelik uygulanması gereken stratejileri kapsamaktadır. Bu amaç doğrultusunda BütünleĢik Pazarlama ĠletiĢimi‟nden yararlanılarak ülkedeki öğrenci akışının artması için izlenmesi gereken politikalar üzerinde durulmuştur.

Motivasyon Teorileri Kapsamında KKTC Telefon Dairesi İşgörenlerinin Motivasyonunu Etkileyen Faktörlerin Araştırması

Sanem Ancın
20062949

Özet

Bu yapılan araştırma ile, bir örgütte motivasyonun önemi ve örgüt çalışanlarını motive eden faktörleri ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırmada 5 li likert ölçeği yöntemi kullanılmış olup, araştırma verileri 2010 Mayıs ayında KKTC Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarından elde edilmiştir. Elde edilen veriler SSPS 16,0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.

Lefkoşa Merkezde Bulunan Liselerde Okuyan Kız Öğrencilerin Adet Dönemine İlişkin Bilgileri Ve Adet Dönemi Hijyen Uygulamaları

Program Adı

Hemşirelik Yüksek Lisans - 2010

Tezin Adı

Lefkoşa Merkezde Bulunan Liselerde Okuyan Kız Öğrencilerin Adet Dönemine İlişkin Bilgileri Ve Adet Dönemi Hijyen Uygulamaları

Tezi Hazırlayan

Çiğdem ADATAŞ ŞEŞEN

Syndicate content I prefer Near East University

Headlines of the Week

Faculties

Faculty of Medicine
Ataturk Faculty of Education
Faculty of Maritime Studies
Faculty of Dentistry
Faculty of Pharmacy
Faculty of Arts and Sciences
Faculty of Fine Arts and Design
Faculty of Law
Faculty of Economics & Administrative Sciences
Faculty of Communication
Faculty of Divinity
Faculty of Architecture
Faculty of Engineering
Faculty of Health Sciences
Faculty of Performing Arts
Faculty of Veterinary Medicine

Schools

School of Physical Education and Sports
School of Tourism and Hotel Management

Vocational Schools

Vocational School
Maritime Vocational School
Vocational School of Justice
Vocational School of Health Services

Graduate Schools

Educational Sciences
Applied Sciences
Health Sciences
Social Sciences

Preparatory School

English Preparatory School

Institutions & Research Centers

Research Centers

Rauf Raif Denktaş Research Center
Cyprus Turkish Research Centre
Tourism Research Center
NEU-IBM Advanced Research Centre
NEU Innovation and Information Technologies Centre
Institute of Environmental Sciences and Herbarium
Knowledge Management Research Centre
Applied Artificial Intelligence Research Centre
Cyprus History Investigation Centre
Strategy and Energy Politics Research Centre
Art and Design Research Center
Near East Institute
Genetic and Cancer Diagnosis Centre
Architecture-Design-Planning Research Centre
İrfan Günsel Research Centre
Societal Research and Development Center

Centers

In Vitro Fertilization Centre
Atatürk Principles and Revolutions Research Centre
Psychological Counselling Center
Distance Learning Center
Rumi Institute
Dialysis Center of Near East University Hospital
Lifelong Learning Center
Career Center
Center of Smoking Cessation